ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Олена Анатоліївна Шуст

Анотація


Шуст О.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Мета. На основі оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств та господарств населення в умовах запровадження воєнного стану в країні запропонувати пропозиції теоретичного і практичного характеру щодо їх ефективного функціонування в умовах повоєнного відродження економіки країни.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження використано наступні наукові методи: наукової абстракції, дедукції та індукції – для формулювання наукової гіпотези роботи, законів та принципів; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, обґрунтування методології дослідження, формулювання висновків; монографічний – для детального дослідження функціонування сільськогосподарських підприємств та господарств населення в умовах військової агресії росії проти України.

Результати дослідження. Здійснено оцінку стану виробничо-господарської діяльності основних виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Визначено основні чинники, які впливають на формування їх економічної стійкості, в умовах прояву деструктивних явищ в суспільно-політичному житті країні, які є наслідком військової агресії росії проти України. З врахуванням досвіду діяльності суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану запропоновані пропозиції теоретичного і практичного характеру щодо повоєнного відродження аграрного сектору.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено оцінку стійкості сільськогосподарських підприємств та господарств населення в умовах зміни зовнішнього середовища господарювання, що викликано військовою агресією росії проти України. Набули подальшого розвитку практичні підходи щодо диверсифікації виробничої діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки в умовах повоєнного відродження сільського господарства, що передбачає розвиток основних галузей тваринництва: свинарства та скотарства.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані пропозиції теоретичного та практичного характеру щодо повоєнної відбудови аграрного сектору України можуть бути використані господарствами корпоративного сектору аграрної економіки при формуванні перспективних планів виробництва сільськогосподарської продукції та органами місцевого самоврядування про розробці комплексних програм соціально-економічного розвитку сільських територій.

Ключові слова: сільське господарство, військовий стан, сільськогосподарське підприємство, господарство населення, державна підтримка.

 

 

Shust O.A. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF SUBJECTS OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE INTRODUCTION OF MARTIAL LAW

Purpose. The purpose of the article is to on the basis of the assessment of the activities of agricultural enterprises and households in the conditions of the introduction of martial law in the country, to propose proposals of a theoretical and practical nature regarding their effective functioning in the conditions of the post-war revival of the country's economy.

Methodology of research. To achieve the set goal, the following scientific methods were used in the research process: scientific abstraction, deduction and induction - to formulate a scientific hypothesis of the work, laws and principles; abstract and logical – for making theoretical generalizations, substantiating research methodology, formulating conclusions; monographic – for a detailed study of the functioning of agricultural enterprises and households in the conditions of Russia's military aggression against Ukraine.

Findings. An assessment of the state of production and economic activity of the main producers of agricultural products in Ukraine was carried out. The main factors that affect the formation of their economic stability, in the conditions of the manifestation of destructive phenomena in the socio-political life of the country, which are a consequence of Russia's military aggression against Ukraine, are determined. Taking into account the experience of business entities under martial law, theoretical and practical proposals regarding the post-war revival of the agrarian sector are proposed.

Originality. An assessment of the stability of agricultural enterprises and households in the conditions of changes in the external business environment caused by Russia's military aggression against Ukraine was carried out. Practical approaches regarding the diversification of the production activities of farms of the corporate sector of the agrarian economy have gained further development in the conditions of the post-war revival of agriculture, which involves the development of the main branches of animal husbandry: pig breeding and cattle breeding.

Practical value. The proposed proposals of a theoretical and practical nature regarding the post-war reconstruction of the agricultural sector of Ukraine can be used by farms of the corporate sector of the agrarian economy in the formation of perspective plans for the production of agricultural products and by local self-government bodies in the development of comprehensive programs for the socio-economic development of rural areas.

Key words: agriculture, martial law, agricultural enterprise, household, state support.


Ключові слова


сільське господарство, військовий стан, сільськогосподарське підприємство, господарство населення, державна підтримка.

Повний текст:

PDF

Посилання


FAO. 2022. Ukraine: Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine – Findings of a nation-wide rural household survey, December 2022. Rome. Italy. URL: https://doi.org/10.4060/cc3311en (дата звернення: 26.01.2023).

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. Київська школа економіки. Другий випуск, 10 листопада 2022. URL: https://minagro.gov.ua/ storage/app/sites/1/uploaded-files/damagesreportissue2ua-1.pdf (дата звернення: 26.01.2023).

Огляд непрямих втрат від війни в сільському господарстві України. Київська школа економіки. Другий випуск, 10 листопада 2022. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/lossesreportissue2ua-2.pdf (дата звернення: 26.01.2023).

FAO. 2023. Ukraine: Impact of the war on agricultural enterprises – Findings of a nationwide survey of agricultural enterprises with land up to 250 hectares, January–February 2023. Rome. Italy. URL: https://doi.org/10.4060/cc5755en (дата звернення: 25.05.2023).

Спустошені кишені аграріїв: чи буде Україна та світ з хлібом. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-viyna-zminila-silske-gospodarstvo-v-ukrajini-osnovni-faktori-vplivu-ta-nebezpeki-50279486.html (дата звернення: 26.01.2023).

Блокування експорту, посівна, руйнування земель: головні події на аграрному ринку у 2022 році. URL: https://agro.guide/blokuvannia-eksportu-posivna-ruinuvannia-zemel-holovni-podii-na-ahrarnomu-rynku-u-2022-rotsi-6283/ (дата звернення: 26.01.2023).

Жарикова А. ООН попереджає про зростання цін на продовольство через підрив Каховської ГЕС. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701145/ (дата звернення: 16.06.2023).

Тарасовський Юрій. Росіяни знищили птахофабрику Бахматюка в Чорнобаївці. Агрохолдинг «Авангард» оцінив втрати в $330 млн. URL: https://forbes.ua/news/rosiyani-znishchili-ptakhofabriku-bakhmatyuka-v-chornobaivtsi-agrokholding-avangard-otsiniv-vtrati-v-330-mln-15122022-10523 (дата звернення: 26.01.2023).

Ібатуллін М. І., Артімонова І. В., Свиноус Н. І., Сіра Ю. В. Економічні аспекти функціонування ринку молока та молокопродуктів в умовах запровадження військового стану. Інноваційна економіка. 2022. № 2-3. C. 5-10. DOI: 10.37332/2309-1533.2022.2-3.1

Вплив війни на фермерські господарства: результати опитування. URL: https://urb.org.ua/vpliv-vijni-na-fermerski-gospodarstva-rezultati-opituvannya/ (дата звернення: 10.03.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024