ПРОБЛЕМ РОЗВТКУ ОВОЧІВНЦТВА ПІД КУТОМ ЗОРУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕК

Вікторія Петрівна Рудь

Анотація


Рудь В.П. ПРОБЛЕМ РОЗВТКУ ОВОЧІВНЦТВА ПІД КУТОМ ЗОРУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕК

Мета. Дослідження впливу війни на економічну доступність продовольства та оцінювання обсягів дефіциту виробництва овочевої продукції.

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження стали наукові праці із проблем формування та функціонування овочевого ринку. Використовувалися методи: діалектичний, експертних оцінок (при аналізі публікацій та основних думок експертів за досліджуваною тематикою), математично-статистичний (при встановленні обсягів дефіциту виробництва овочів, визначенні частки окупованих областей та при аналізі регіональної структури виробництва овочів), системний аналіз (для теоретичних узагальнень, встановлення структурних зв’язків між елементами досліджуваної системи), абстрактно-логічний (при формуванні висновків та рекомендацій) та ін.

Результати дослідження. Здійснено аналіз сучасного стану виробництва овочів. Встановлено обсяги дефіциту виробництва овочів та визначено частку окупованих областей у посівних площах та валових зборах овочів і баштанних продовольчих культур. Встановлено причини незадовільного стану овоче-продуктового підкомплексу. Викладено загальну стратегію і пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва та переробної галузі. Визначено обсяги виробництва овочевої і баштанної продукції на перспективу для внутрішніх потреб.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше в умовах воєнного стану встановлено фактичні обсяги дефіциту виробництва овочів в південних регіонах України, які окуповані чи постраждали від військових дій. Удосконалено науково-методичні підходи щодо формування і функціонування овочевого ринку шляхом запровадження механізму заміщення дефіциту виробництва тих чи інших овочів в конкретних регіонах. Так, запропоновано розширити площі вирощування овочів борщової групи та малопоширених овочевих культур в західних, центральних та південних регіонах країни в межах 67,0‒80,0 тис. га; а теплолюбних овочевих культур (томат, перець, баклажан, баштанні культури) у Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях в межах 25,0‒26,5 тис. га. Крім того, шляхом запровадження інноваційних технологій, наукового супроводу галузі та підвищення частки спеціалізованих крупнотоварних підприємств підвищити урожайність овочів від існуючих 20 до 25 т/га, що, на відміну від існуючих підходів, дасть змогу подолати дефіцит виробництва овочів в обсязі 2 млн т та баштанних продовольчих культур на рівні 230‒250 тис. т. Визначено, що для мінімізації агропродовольчої кризи, екологічних загроз, внаслідок виявів військового втручання та подолання дефіциту овоче-баштанної продукції на внутрішньому ринку необхідно якнайшвидше вжити запропоновані заходи, спрямовані на підтримку ефективного їх виробництва.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження запропонованих пропозицій дозволить вирішити питання економічної самостійності окремих регіонів, продовольчої безпеки громад, підвищити рівень координації системи дій органів управління, суб’єктів господарювання, науковців та інвесторів на засадах сталого розвитку в умовах післявоєнного відновлення країни.

Ключові слова: продовольство, продовольча криза, екологія, овочівництво, виробництво, споживання, інноваційний розвиток.

 

Rud V.P. PROBLEMS OF VEGETABLE DEVELOPMENT AT THE CORNER THE VIEW OF FOOD AND ENVIRONMENTAL SECURITY

Purpose.  The purpose of the work is to study the impact of the war on the economic availability of food and to estimate the volume of deficits in the production of vegetable products.

Methodology of research. Scientific works on the problems of the formation and functioning of the vegetable market became the methodological basis of the research. The methods used were: dialectical, the method of expert evaluations (when analyzing publications and the main opinions of experts on the researched topic), mathematical and statistical (when determining the amount of deficit in vegetable production, determining the share of occupied regions and when analyzing the regional structure of vegetable production), systemic analysis (theoretical generalizations, establishing structural connections between the elements of the studied system), abstract-logical (when forming conclusions and recommendations), etc.

Findings. An analysis of the current state of vegetable production was carried out. The volumes of the deficit of vegetable production have been established and the share of the occupied regions in the sown areas and gross harvests of vegetables and melon food crops has been determined. The reasons for the unsatisfactory state of the vegetable and food sub-complex have been established. The general strategy and priority directions for the development of vegetable growing and melon growing and the processing industry are outlined. The volumes of production of vegetable and melon products for the future for domestic needs have been determined.

Originality. For the first time in the conditions of martial law, the actual volumes of the deficit of vegetable production in the southern regions of Ukraine, which are occupied or affected by military operations, have been determined. Scientific and methodical approaches to the formation and functioning of the vegetable market have been improved by introducing a mechanism for replacing the deficit in the production of certain vegetables in specific regions. Thus, it is proposed to expand the area of cultivation of vegetables of the borscht group and rare vegetable crops in the western, central and southern regions of the country within 67.0‒80.0 thousand hectares; and heat-loving vegetable crops (tomatoes, peppers, eggplants, melon crops) in Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Odesa regions within 25.0‒26.5 thousand hectares. In addition, by introducing innovative technologies, scientific support of the industry and increasing the share of specialized large-scale enterprises, increase the yield of vegetables from the existing 20 to 25 t/ha, which, unlike existing approaches, will make it possible to overcome the deficit in the production of vegetables in the amount of 2 million tons and melon food crops at the level of 230‒250 thousand tons. It was determined that in order to minimize the agro-food crisis, ecological threats, as a result of findings military intervention and overcoming the shortage of vegetable and fruit products on the domestic market, it is necessary to take the proposed measures aimed at supporting their effective production as soon as possible.

Practical value. The implementation of the proposed proposals will allow to solve the issue of economic independence of individual regions, food security of communities, increase the level of coordination of the system of actions of management bodies, business entities, scientists and investors on the basis of sustainable development in the conditions of post-war recovery of the country.

Key words: food, food crisis, ecology, vegetable growing, production, consumption, innovative development.


Ключові слова


продовольство, продовольча криза, екологія, овочівництво, виробництво, споживання, інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дячкіна Анастасія, Гордійчук Дана. Посівна компанія-2023: як аграрії почали сезон і чи загрожує Україні дефіцит продуктів. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/27/698430/ (дата звернення: 16.05.2023).

Напад на Україну суттєво позначиться на світовому ринку зерна –USDA. URL: https://biz.censor.net/n3323645 (дата звернення: 11.05.2023).

Благополучна А. Г. Економічна доступність продовольства в умовах війни. Економічні горизонти. 2022. № 3(21). С. 13-20.

Пазій В. Є докази: в ООН підтвердили, що Росія краде зерно з України. Обозреватель. 07.05.2022. URL: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/e-dokazi-v-oon-pidtverdili-scho-rosiya-krade-zerno-z-ukraini.htm (дата звернення: 17.05.2023).

Мудрак Р. П. Економічна доступність продовольства в умовах російсько-української війни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2022. Випуск 100. Частина 2. С. 43-55.

Пріоритети забезпечення стійкості промисловості й аграрного сектору економіки України в умовах повномасштабної війни: аналіт. доп. / О. В. Собкевич та ін.; за ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2023. 49 с.

Диференціація життєвого рівня населення. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdvdg/duf/duf_20ue.xls (дата звернення: 11.05.2023).

Демчук В., Король О., Ярошенко С. Скільки площ Україна не зможе засіяти навесні 2022 і скільки врожаю недоотримає? Прогнози та аналітика. Latifundist. 22.04.2022. URL: https://latifundist.com/blog/read/2871-skilki-ploshch-ukrayina-ne-zmozhe-zasiyatinavesni-2022-prognozi-ta-analitika (дата звернення: 17.05.2023).

Корнієнко С. І., Рудь В. П. Основні положення галузевої комплексної програми "Овочі України ‒ 2020". Овочівництво і баштанництво. 2015. Вип. 61. С. 17-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2015_61_3 (дата звернення: 16.05.2023).

Перепелиця Н. М. Реалізація інноваційного потенціалу наукових установ. Економіка АПК. 2003. № 6. С. 54-57.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.05.2023).

Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі овочівництва у південному регіоні. URL: https://pdatu.edu.ua/images/news/2019/october/21/4/roboty/vegetablesofsout.pdf (дата звернення: 17.05.2023).

Рубан Н. Переробка овочів і фруктів ‒ це не про 2 та 3 ґатунки! URL: https://uhbdp.org/ua/news/projectnews/2015pererobkaovochivi fruktivtsenepro2ta3gatunok (дата звернення: 11.05.2023).

Через руйнування Росією Каховської ГЕС в Україні затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи. URL: https://suspilne.media/508281-cerez-pidriv-kahovskoi-ges-zatopleni-32-obekti-z-otrujnimi-recovinami-greenpeace/ (дата звернення: 15.06.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024