РОЗВТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ІЗ МНУЛОГО У СУЧАСНЕ

Микола Григорович Шульський

Анотація


Шульський М.Г. РОЗВТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ІЗ МНУЛОГО У СУЧАСНЕ

Мета. Дослідження проблем експлуатації та їх розв’язання: екскурс в минуле та сучасний погляд в різних проявах і формах.

Методика дослідження. Дослідження за обраною темою здійснено з використанням різноманітних методів проведення деталізованого вивчення основних складових даної теми. При цьому надано перевагу таким методам: історичному (явище експлуатації розглянуто в історичній ретроспективі), діалоговому (процеси експлуатації досліджуються з позиції формування питань автора, а відповіді – з відповідного джерела), системно-структурному та абстрактно-логічному (всі структурні складові даного дослідження подано у певній логічно-абстрактній послідовності). Всі процеси дослідження тісно пов’язувалися з позиції діалектичного їх розвитку.

Результати дослідження. Проведено дослідження розвитку експлуатації з акцентуванням уваги на процеси зародження цього суспільно-економічного явища в різних сферах взаємовідносин у людському суспільстві. Підкреслено важливість і роль процесів експлуатації у різних сферах суспільних відносин та, одночасно, недостатній обсяг і рівень дослідження цього явища. В процесах дослідження основна увага була сконцентрована на: з’ясуванні сутності і явищах розвитку експлуатації та його трактування в наукових виданнях; періоди та умови виникнення експлуатації при різних способах виробництва; поєднання економічних і позаекономічних форм експлуатації; розвиток нових форм експлуатації та їх вплив на погляди і твердження щодо розвитку процесів цього суспільного-економічного явища.

Наукова новизна результатів дослідження. На основі одержаних даних досліджень сформовані конкретизовані висновки та пропозиції щодо подальших кроків вивчення закономірностей процесів розвитку нових форм експлуатації в сучасних умовах.

Практична значущість результатів дослідження. Заслуговують на увагу пропозиції щодо розширення діапазону досліджень процесів експлуатації, зосередивши особливу увагу на таку важливу складову цього соціально-економічного явища, як самоексплуатація. Слід також у сучасних умовах і на перспективу передбачити вивчення основ експлуатації в закладах освіти України. Особливо це важливо при підготовці фахівців менеджерського спрямування.

Ключові слова: експлуатація, суспільні відносини, сутність, форми експлуатації, способи виробництва, минуле, сучасне, дослідження.

 

Shulskyi M.H. THE DEVELOPMENT OF EXPLOITATION: FROM THE PAST TO THE PRESENT

Purpose. The aim of the article is to explore the problems of exploitation and their solutions: an excursion into the past and a modern view in various manifestations and forms.

Methodology of research. Research on the chosen topic was carried out using various methods of detailed study of the main components of this topic. At the same time, preference was given to the following methods: historical (the phenomenon of exploitation is considered in historical retrospect), dialogic (processes of exploitation are studied from the standpoint of the formation of the author’s questions, and the answers are from the appropriate source), system and structural, abstract and logical (all structural components of the study are presented in certain logical and abstract sequence). All research processes were closely related from the standpoint of their dialectical development.

Findings. A study of the development of exploitation was carried out with an emphasis on the processes of the origin of this social and economic phenomenon in various spheres of mutual relations in human society. The importance and role of exploitation processes in various spheres of social relations and, at the same time, the insufficient volume and level of research into this phenomenon are emphasized. In the research processes, the main attention was focused on: clarifying the essence and phenomena of the development of exploitation and its interpretation in scientific publications; periods and conditions of exploitation in various production methods; combination of economic and non-economic forms of exploitation; the development of new forms of exploitation and their influence on views and statements regarding the development of the processes of this social and economic phenomenon.

Originality. On the basis of the obtained research data, specific conclusions and proposals regarding further steps in the study of the patterns of the development of new forms of exploitation in modern conditions have been formed.

Practical value. Proposals to expand the range of research on exploitation processes, focusing special attention on such an important component of this socio-economic phenomenon as self-exploitation, deserve attention. It is also necessary in modern conditions and for the future to provide for the study of the basics of exploitation in educational institutions of Ukraine. This is especially important when training managerial specialists.

Key words: exploitation, social relations, essence, forms of exploitation, methods of production, past, present, research.


Ключові слова


експлуатація, суспільні відносини, сутність, форми експлуатації, способи виробництва, минуле, сучасне, дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол.:…. С.В. Мочерний (відп. ред) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.

Богуцький Ю. П., Андрущенко В. П., Безвершук Ж. О., Новохатько Л. М. Українська література в європейському контексті / За ред. Ю. П. Богуцького. Київ : Знання, 2007. 679 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.:…. С.В Мочерний (відп. ред) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах / Редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2. 848 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник : навч. посібник / В. М. Литвин, В. Г. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. Київ : Вищ. шк., 2002. 430 с.

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т., Т.1 / За ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів / За заг. ред. доктора філологічних наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків : ВД «Школа», 2006. 1008 с.

Сліпушко О.М. Енциклопедичний словник. Київ : Аконіт, 2008. 768 с.

Українська радянська енциклопедія / за ред. М. П. Бажана. Том 4. Київ : Головна редакція УРЕ 1961. 560 с.

Політичний словник. Видання третє. / За ред. В.К. Врубльовського, А.В. Кудрицького, В.М. Мазура, А.В. Мяловицького. Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. 655 с.

Шульський М.Г. Проблеми експлуатації в аграрному секторі економіки. Регіональна економіка. 2003. № 3. С. 186-191.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024