ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНХ ПІДПРЄМСТВ

Ірина Михайлівна Бойчик, Світлана Василівна Стахурська

Анотація


Бойчик І.М., Стахурська С.В. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Дослідження питань удосконалення методики оцінювання ефективності управління об’єктами промислової власності як складової інтелектуальної власності в контексті їх ролі у формуванні інтелектуального потенціалу молокопереробних підприємств.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження: аналізу та синтезу, абстрактно-логічний – для формулювання теоретичних узагальнень, ідентифікації сутності поняття інтелектуального потенціалу підприємства, його складових резервів підвищення його рівня на підприємстві; монографічний та порівняльний – для систематизації елементів соціально-економічної складової управління інтелектуальним потенціалом підприємств, виявлення взаємозв’язку між нематеріальними активами підприємства та розвитком інтелектуального потенціалу; графічний – для візуалізації результатів дослідження.

Результати дослідження. Виявлено та обґрунтовано існування на кожному підприємстві явних та прихованих можливостей (резервів) підвищення рівня використання інтелектуального потенціалу. Обґрунтовано місце та значення об’єктів промислової власності в процесі оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємства, яка в сукупності з іншими елементами формують соціально-економічну складову управління його інтелектуальним потенціалом. Встановлено роль об’єктів промислової власності та важливість підвищення ефективності управління ними у забезпеченні підвищення рівня використання інтелектуального потенціалу молокопереробних підприємств. Через переважаюче фінансування інноваційних розробок підприємств за рахунок власних коштів обґрунтовано необхідність врахування економічної ефективності таких розробок для самих підприємств при оцінюванні ефективності управління їх інтелектуальним потенціалом. Визначено необхідність розробки системи показників для оцінювання ефективності управління об’єктами промислової власності.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістала подальшого розвитку методика оцінювання економічної ефективності управління об’єктами промислової власності як елементами формування інтелектуального потенціалу молокопереробних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтована за результатами дослідження система показників оцінювання ефективності управління об’єктами промислової власності може мати практичне використання для визначення векторів удосконалення управління інтелектуальним потенціалом молокопереробних підприємств.

Ключові слова: управління, інтелектуальний потенціал, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, об’єкти промислової власності, торговельна марка, бренд, свідоцтво, патент.

 

Boichyk I.M., Stakhurska S.V. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF MILK PROCESSING ENTERPRISES

Purpose. The purpose of the article is to research into the issues of improving the methodology for assessing the effectiveness of managing industrial property objects as a component of intellectual property in the context of their role in shaping the intellectual potential of dairy processing enterprises.

Methodology of research. The following research methods were used to achieve the goal: analysis and synthesis, abstract and logical – for the formulation of theoretical generalizations, identification of the essence of the concept of the intellectual potential of the enterprise, its constituent reserves of raising its level at the enterprise; monographic and comparative – for the systematization of the elements of the social and economic component of managing the intellectual potential of enterprises, identifying the relationship between the intangible assets of the enterprise and the development of intellectual potential; graphic – for visualization of research results.

Findings. The existence of clear and hidden opportunities (reserves) for increasing the level of use of intellectual potential at each enterprise was identified and substantiated. The place and significance of industrial property objects in the process of evaluating the effectiveness of the intellectual property management of the enterprise, which together with other elements form the social and economic component of the management of its intellectual potential, are substantiated. The role of industrial property objects and the importance of improving the efficiency of their management in ensuring an increase in the level of use of the intellectual potential of milk processing enterprises have been established.

Due to the predominant financing of innovative developments of enterprises at the expense of their own funds, the need to take into account the economic efficiency of such developments for the enterprises themselves when evaluating the effectiveness of managing their intellectual potential is substantiated. The necessity of developing a system of indicators for evaluating the efficiency of management of industrial property objects was determined.

Originality. The method of evaluating the economic efficiency of managing industrial property objects as elements of forming the intellectual potential of milk processing enterprises has received further development.

Practical value. Based on the results of the research, the system of indicators for evaluating the efficiency of the management of industrial property objects can have practical use for determining the vectors of improving the management of the intellectual potential of milk processing enterprises.

Key words: management, intellectual potential, intellectual property, intangible assets, objects of industrial property, trademark, brand, certificate, patent.


Ключові слова


управління, інтелектуальний потенціал, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, об’єкти промислової власності, торговельна марка, бренд, свідоцтво, патент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажеріна К. В. Теоретико-методичні підходи до оцінки торгової марки. Економіка АПК. 2009. № 18. С. 45-51. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2009/10.pdf (дата звернення: 09.04.2023).

Бойчик І. М. Удосконалення брендингу як основа формування вартості суб’єкта господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 24. Част. 1. С. 83-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24(1)__19 (дата звернення: 09.04.2023).

Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. 296 с.

Вострякова В. Ю., Махова Г. В. Патентна статистика як індикатор інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. URL: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source =web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjIn8zC5IaAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fojs.kname.edu.ua%2Findex.php%2Farea%2Farticle%2Fdownload%2F2612%2F2483%2F6193&psig=AOvVaw1VI8ZwlB9nJm-rvodQM_Na&ust=1689169104451677&opi=89978449 (дата звернення: 09.04.2023).

Гришко І. Ю., Уткіна М. С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 4(33). DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.618

Епурь А. Молочні продукти в Україні та Одеській області: хто та як виробляє? 21 січня 2022 року. URL: https://odessa-life.od.ua/uk/article-uk/utility-uk/molochnye-produkty-v-ukraine-i-odesskoj-oblasti-kto-i-kak-proizvodit (дата звернення: 09.04.2023).

Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. М. Боковня, В. І. Василенко, Б. М. Гук та ін. Черкаси, 2014. 452 с.

Коротун О. М. Захист права інтелектуальної власності. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Том 1. № 3(28). DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i3(28).329

Кронда О. Ю., Зосименко О. М. Інтелектуальна власність в Україні в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 4. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.19

Носова Т. І. Економічна сутність категорії «інтелектуальний потенціал». Механізм регулювання економіки. 2014. № 2. С. 159-166. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/ content/acticles/issue_21/TANYA_I_NOSOVAThe_Economic_Essence_of_the_Category_of_Intellectual_Potential_.pdf (дата звернення: 09.04.2023).

Офіційний сайт Державної системи правової охорони інтелектуальної власності. URL: https://ukrpatent.org/uk (дата звернення: 09.04.2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень : Закон України від 20.09.2019 р. № 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20#n286 (дата звернення: 09.04.2023).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16. (дата звернення: 09.04.2023).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text (дата звернення: 09.04.2023).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (дата звернення: 09.04.2023).

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text (дата звернення: 09.04.2023).

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text (дата звернення: 09.04.2023).

Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text (дата звернення: 09.04.2023).

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності у сфері промислової власності за 2021 рік. URL: https://ukrpatent.org/atachs/promvlasnist-2021.pdf (дата звернення: 09.04.2023).

Собко О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 444 с.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація–функціонування–розвиток : монографія. Тернопіль : Крок, 2014. 360 с.

Тарасенко Л. Л. Новий закон про авторське право (2022): виклики та перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 171-174. URL: http://lsej.org.ua/12_2022/36.pdf (дата звернення: 09.04.2023).

Тимошенко Н. Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2010. С. 133-136. URL: http://economy.kpi.ua/files/files/26_kpi_2010_7.pdf (дата звернення: 09.04.2023).

Управління інтелектуальною власністю : монографія / Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г. та ін. ; за ред. П. М. Цибульова. Київ : «К.І.С.», 2005. 448 с.

Цивільний кодекс України. Книга четверта. Право інтелектуальної власності (ст. 418-508). URL: https://i.factor.ua/ukr/law-54/section-299/ (дата звернення: 09.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024