РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ

Лариса Миколаївна Федоришина, Олена Олександрівна Кононюк, Іван Андрійович Кононюк

Анотація


Федоришина Л.М., Кононюк О.О., Кононюк І.А. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ

Мета. Дослідження сутності ресурсного потенціалу територіальної громади, визначення його структури та окреслення факторів, що впливають на формування.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналізу, монографічний, абстрактно-логічний – для розгляду сутності поняття «ресурсний потенціал» на макро-, мезо- й мікрорівні та виділення поняття «ресурсний потенціал територіальної громади»; індукції, дедукції, структурного аналізу – при визначенні складових ресурсного потенціалу територіальної громади і факторів, що впливають на його формування; табличний, графічний – для наочного представлення систематизованого матеріалу з визначення сутності поняття «ресурсний потенціал» та складових ресурсного потенціалу.

Результати дослідження. Досліджено сутність поняття «ресурсний потенціал» на макро-, мезо- й мікрорівні, узагальнено при цьому існуючі підходи в науковій літературі щодо його трактування. Виділено на мезорівні поняття «ресурсний потенціал територіальної громади». Визначено та охарактеризовано складові ресурсного потенціалу громади (природо-ресурсний, матеріально-технічний, фінансовий, демографічний (трудовий), інвестиційний, рекреаційний); зазначено важливість дослідження й вивчення кожної з них для розвитку громади. Окреслено основні фактори формування ресурсного потенціалу громади.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження сутності поняття «ресурсний потенціал територіальної громади», яке в авторському тлумаченні слід розглядати як сукупність усіх наявних ресурсів, які є в розпорядженні й необхідні для реалізації господарської діяльності, та прихованих можливостей, які можуть бути задіяні в певний час та за певних обставин під керівництвом місцевого самоврядування, що гарантуватиме надання якісних послуг та задоволення потреб жителів, забезпечуватиме конкурентоспроможність та соціально-економічну стійкість громади.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових розвідок стосовно ефективного використання складових ресурсного потенціалу територіальної громади та вироблення методики їх оцінювання.

Ключові слова: територіальна громада, ресурсний потенціал, фактори, ресурси територіальної громади, природо-ресурсний потенціал, матеріально-технічний потенціал, фінансовий потенціал, інвестиційний потенціал, демографічний потенціал, рекреаційний потенціал.

 

Fedoryshyna L.M., Kononiuk O.O., Kononiuk I.A. RESOURCE POTENTIAL OF THE TERRITORIAL COMMUNITY: ESSENCE, COMPONENT ELEMENTS AND FACTORS OF FORMATION

Purpose. The purpose of the article is to research the essence of the resource potential of the territorial community, determination of its structure and outline of the factors influencing its formation.

Methodology of research. The following research methods are used to achieve such purpose: analytical, monographic, abstract and logical - for consideration of the essence of the concept of «resource potential» at the macro-, meso-, and micro-levels and the selection of the concept of «resource potential of the territorial community»; inductions, deductions, structural analysis - for determination the components of the resource potential of the territorial community and factors affecting its formation; tabular, graphic - for a visual presentation of systematized material to determine the essence of the concept of «resource potential» and components of resource potential.

Findings. It has been studied essence of the concept of «resource potential» at the macro-, meso-, and micro-levels, and summarized while the existing approaches in the scientific literature regarding its interpretation. It is divided concept of «resource potential of the territorial community» into meso-level. It is defined and characterized the components of the resource potential of the community (natural resources, material and technical, financial, demographic (labour), investment, recreation); it is indicated the importance of research and study of each of them for the development of the community. The main factors of formation of resource potential of the community are outlined.

Originality. There was further development of the study of the essence of the concept of «resource potential of the territorial community», which in the author's interpretation should be considered as a set of all available resources that are available and necessary for the implementation of economic activity, and hidden opportunities that can be used at a certain time and under certain circumstances under the leadership of the local self-government, which will guarantee the provision of quality services and the satisfaction of the needs of residents, will ensure the competitiveness, social and economic stability of the community.

Practical value. The results of the research can be the basis for further research into the regarding the effective use of the components of the resource potential of the territorial community and the development of methods for their assessment.

Key words: territorial community, resource potential, factors, resources of the territorial community, natural resource potential, material and technical potential, financial potential, investment potential, demographic potential, recreational potential.


Ключові слова


територіальна громада, ресурсний потенціал, фактори, ресурси територіальної громади, природо-ресурсний потенціал, матеріально-технічний потенціал, фінансовий потенціал, інвестиційний потенціал, демографічний потенціал, рекреаційний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін. Київ : РВПС України, 1999. 716 с.

Безверхнюк Т. М. Місце та роль регіонального управління в балансі сил, інтересів і політичних відносин «центр – регіон». Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 1. С. 138-146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_1_23 (дата звернення: 20.05.2023).

Проскура В. Ф. Система ресурсного забезпечення як складова економічної безпеки та стійкого розвитку регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 4. C. 196-199. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/42.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Монастирський Г. Л. До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень в системі державного регулювання економіки. Вісник ТАНГ: зб. наук. праць. 2001. Випуск 16. С. 132-136.

Полянська А. С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання. URL: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. Вип. 1(4). URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Савчук Д. М. Характеристика ресурсного потенціалу громади та оцінка ефективності його використання. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 1. С. 83-94.

Баценко Л., Мантула В. Оцінка ресурсного потенціалу об’єднаної територіальної громади. Evropský časopis ekonomiky managementu. 2019. Volume 5. Issue 1. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6890/1/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%20%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук та ін. Київ, 2017. 107 с.

Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Пітюлич М. М., Керецман Н. І. Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 3(94). C. 65-76.

Ярема Л. В., Замора О. І. Управління ресурсним потенціалом регіону. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2021. № 1. С. 364-377. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/2916/1/statta_yarema_zamora_upravl%D1%96nnya_resursnim_potenc%D1%96alom_reg%D1%96onu.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Гедз М. Й., Бакум І. В Оцінка ресурсного потенціалу регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 16. Ч. 1. С. 67-70. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/17.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Лейбович А. В. Формування ресурсного потенціалу України на засадах розвитку загальної середньої освіти : дис. … д-ра філософії : спец. 051. Запоріжжя, 2020. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/PhD/Leibovych_dis.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Горбоконь В. Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук. : спец. 08.00.04. Мукачево, 2018. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C-1.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Ажаман І. А., Жидков О. І. Сутність та структура економічного потенціалу підприємства. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 22-25. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/7.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Свіргун О. М., Соколовська В. В. Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти. URL: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69284.doc.htm (дата звернення: 20.05.2023).

Шаманська О. І. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1860 (дата звернення: 20.05.2023).

Топалова І. А. Формування потенціалу ресурсного забезпечення економіки регіону: теоретичний аспект. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/65.pdf (дата звернення: 22.05.2023).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/reghion (дата звернення: 22.05.2023).

Кузьома В. В., Павлюк С. І., Волинська О. Л. Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21(1). С. 109-116. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/26.pdf (дата звернення: 22.05.2023).

Ткачук А., Ткачук О., Дятленко С. Децентралізація – самоорганізація – самореалізація. Матеріали для вчителів і не тільки. Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. 224 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024