РОЛЬ МІСЦЕВХ ЗАПОЗЧЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВТКУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Наталя Зіновіївна Блащук-Дев’яткіна, Ксенія Павлівна Мацей

Анотація


Блащук-Дев’яткіна Н.З., Мацей К.П. РОЛЬ МІСЦЕВХ ЗАПОЗЧЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВТКУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Мета. На основі проведеного аналізу та оцінки використання місцевих запозичень органами місцевого самоврядування, виокремити ключові аспекти їх формування та використання, запропонувати ефективні підходи в управлінні даним інструментом для органів місцевого самоврядування.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний, аналізу і синтезу – для вивчення функціонування ринку місцевих запозичень в Україні; порівняльного аналізу – для зіставлення економічних показників у часі та просторі; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Окреслено актуальність проблематики місцевих запозичень як альтернативного джерела фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено сутність та економічний зміст місцевих запозичень та особливості їх здійснення в Україні, виявлено недоліки функціонування ринку місцевих запозичень та законодавчого забезпечення. Досліджено сучасний стан розвитку ринку місцевих запозичень в Україні. Виокремлено особливості функціонування ринку муніципальних облігацій в європейських державах. Наголошено на важливості кредитних ресурсів для забезпечення економічного розвитку місцевих громад та на необхідності усунення причин виявлених проблем. Запропоновано напрямки удосконалення сфери місцевих запозичень, враховуючи досвід європейських держав.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано доопрацювати законодавчу базу порядку випуску облігацій зовнішньої місцевої позики. Рекомендовано розширити можливість випуску інших типів облігацій місцевих позик, наприклад, таких, які будуть забезпечені майном або активами місцевого самоврядування, окрім об’єктів, що забезпечують безпеку громадян та задоволення їх базових потреб; такий підхід може сприяти збільшенню інтересу з боку інвесторів.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть сприяти виходу українських територіальних громад на ринок єврооблігацій, що передбачатиме створення позитивного іміджу території, формування її привабливої «кредитної» історії для забезпечення стабільного розвитку регіонів України.

Ключові слова: місцеві запозичення, кредит, облігації, територіальна громада, бюджет.

 

Blashchuk-Deviatkina N.Z., Matsei K.P. THE ROLE OF LOCAL LOANS AS A DEVELOPMENT TOOL OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Purpose. The purpose of the article is to single out the key aspects of the formation and use of local loans by local self-government bodies in Ukraine, to propose effective approaches to the management of this tool for local self-government bodies based on the analysis and assessment of the use of local loans by local self-government bodies.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: dialectical, monographic, analysis and synthesis – to study the functioning of the local borrowing market in Ukraine; comparative analysis – to compare economic indicators in time and space; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. The article outlines the relevance of the problem of local borrowing as an alternative source of financial resources of local self-government bodies in Ukraine. The essence and economic content of local borrowings and the peculiarities of their implementation in Ukraine are determined; the shortcomings of the functioning of the local borrowing market and legislative support are identified. The current state of development of the local borrowing market in Ukraine is studied. Features of the functioning of the municipal bond market in European countries are highlighted. The importance of credit resources for ensuring the economic development of local communities and the need to eliminate the causes of the identified problems were emphasized. Areas of improvement in the field of local borrowing are proposed, taking into account the experience of European countries.

Originality. It is proposed to finalize the legislative framework for the procedure for issuing foreign local loan bonds. It is recommended to expand the possibility of issuing other types of local loan bonds, for example, those that will be secured by property or assets of local governments, in addition to objects that ensure the safety of citizens and the satisfaction of their basic needs, such an approach can contribute to increasing interest from investors. 

Practical value. Proposals substantiated by the results of the research can contribute to the exit of Ukrainian territorial communities to the Eurobond market, which will involve the creation of a positive image of the territory, the formation of its attractive "credit" history to ensure the stable development of the regions of Ukraine.

Key words: local borrowing, credit, bonds, territorial community, budget.

Ключові слова


місцеві запозичення, кредит, облігації, територіальна громада, бюджет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беновська Л. Місцеві запозичення як інструмент розвитку територіальних громад. Світ фінансів. 2022. № 1(70). С. 49-60.

Бюджетний Кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 18.05.2023).

Звіт про управління місцевим боргом міського бюджету м. Львова за 2020 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvova-na-2020-rik/17510/download?cf_id=36 (дата звернення: 10.05.2023).

Звіт про управління місцевим боргом міського бюджету м. Львова за 2021 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvivskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2022-rik/21786/download?cf_id=36 (дата звернення: 10.05.2023).

Звіт про управління місцевим боргом міського бюджету м. Львова за 2022 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvivskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2022-rik/24409/download?cf_id=36 (дата звернення: 10.05.2023).

Інформація щодо здійснення місцевого запозичення за 2020 рік. URL: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg (дата звернення: 13.05.2023).

Інформація щодо здійснення місцевого запозичення за 2021 рік. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B7_01_01_2021_%D0%BF%D0%BE_31_12_2021.pdf (дата звернення: 13.05.2023).

Інформація щодо здійснення місцевого запозичення за 2022 рік. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B7_01_01_2022_%D0%BF%D0%BE_31_12_2022.pdf (дата звернення: 13.05.2023).

Козак В. І., Москвін С. О., Посполітак В. В. Фінансові інструменти: міжнародний досвід випусків муніципальних облігацій : навч. посіб. Київ, 2020. 109 с.

Круглякова В. В., Іщенко В. А. Місцеві позики як інструмент поповнення доходів місцевих бюджетів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2020. Випуск 98. С. 28-35.

Максимчук О. Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів. 2019. Світ фінансів. № 2(59). С. 98-108.

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М. та ін. Київ, 2017. 107 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024