ДНАМІКА РНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙН: АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПОКАЗНКІВ БЕЗРОБІТТЯ

Ірина Олександрівна Цимбалюк, Наталія Володимирівна Павліха, Сергій Миколайович Цимбалюк

Анотація


Цимбалюк І.О., Павліха Н.В., Цимбалюк С.М. ДНАМІКА РНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙН: АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПОКАЗНКІВ БЕЗРОБІТТЯ

Мета. Визначення впливу воєнного періоду на ринок праці України, аналіз основних трансформацій та дисбалансів, які виникають у зв’язку зі зміною соціально-економічного контексту, а також виявлення можливих шляхів подолання негативних наслідків та підтримки стійкості ринку праці в умовах воєнного конфлікту.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наукові методи та методики для аналізу впливу воєнного конфлікту на ринок праці в Україні. Основними методами дослідження були: метод аналізу статистичних даних, які надали Державна служба статистики України, Український інститут майбутнього, Фонд народонаселення ООН та Агентство ООН у справах біженців – для оцінки рівня безробіття та інших демографічних показників використовувався; метод прогнозування, що базувався на даних, наданих Національним банком України, – для передбачення можливих сценаріїв розвитку ринку праці в майбутньому використовувався метод прогнозування; аналіз соціальних аспектів – задля визначення впливу воєнного конфлікту на рівень безробіття, споживчу здатність населення, національний дохід та інші соціально-економічні аспекти.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що наслідки конфлікту спричинили зменшення населення України, і станом на 2023 рік кількість населення становила від 29 до 34 мільйонів осіб. Доведено, що вплив військового конфлікту призвів до зростання рівня безробіття, який досягав критичних 25,8% у 2022 році, але завдяки спеціальним реабілітаційним заходам, цей показник зменшився до 21,1% у другому півріччі 2022 року. Доведено, що воєнний конфлікт підсилив міграційні процеси, які впливають на розподіл робочої сили та створюють додаткові виклики на ринку праці. Проаналізовано, що після воєнного конфлікту відбудова ринку праці стає складною задачею, і багато людей шукають нові робочі місця, що потребує перекваліфікації та підготовки кадрів. Визначено, що подолання проблеми безробіття та стабілізація ринку праці в умовах конфлікту потребують комплексного підходу. Проаналізовано, що підтримка бізнесу, підвищення продуктивності та забезпечення стабільності можуть сприяти вирішенню цих проблем.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку вивчення впливу воєнного конфлікту на ринок праці України, зокрема, виявлено значні втрати робочої сили та можливість перевищення кількості пенсіонерів кількістю працюючих. Удосконалено підходи до подолання негативних наслідків та підтримки стійкості ринку праці в умовах воєнного конфлікту на основі формування інклюзивного ринку праці, зокрема, врахування нестачі кадрів, перепрофілювання, збільшення представництва вразливих категорій на ринку праці.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження формують науково-практичне підґрунтя для розробки стратегій реабілітації ринку праці в умовах воєнного конфлікту. Висновки статті можуть служити підґрунтям для подальших досліджень та розробки політик, спрямованих на підтримку робочої сили, зниження безробіття та забезпечення стійкості на ринку праці під час негативних впливів воєнного конфлікту.

Ключові слова: ринок праці, чисельність населення, трудовий потенціал, безробіття, економічні наслідки, реабілітація ринку праці, міграція, комплексний підхід.

 

Tsymbaliuk I.O., Pavlikha N.V., Tsymbaliuk S.M. LABOUR MARKET DYNAMICS IN UKRAINE DURING WAR: ANALYSIS OF MIGRATION TRENDS AND UNEMPLOYMENT INDICATORS

Purpose. The aim of this study is to determine the influence of the wartime period on Ukraine's labour market, analyse key transformations and imbalances resulting from changes in the socio-economic context, and identify potential ways to overcome negative consequences and support labour market stability in the conditions of a military conflict.

Methodology of research. Scientific methods and techniques were employed to analyse the impact of the military conflict on Ukraine's labour market. The primary research methods included: analysis of statistical data provided by the State Statistics Service of Ukraine, the Ukrainian Institute for the Future, the United Nations Population Fund, and the United Nations Refugee Agency for assessing unemployment rates and other demographic indicators; forecasting based on data from the National Bank of Ukraine to predict possible future labour market scenarios; and analysis of social aspects to determine the impact of the military conflict on unemployment, population consumption capacity, national income, and other socio-economic aspects.

Findings. It is substantiated that the consequences of the conflict have led to a decrease in Ukraine's population, with the population estimated to range from 29 to 34 million individuals as of 2023. It has been proven that the impact of the military conflict resulted in an increase in unemployment, reaching a critical level of 25.8% in 2022, but due to special rehabilitation measures, this figure decreased to 21.1% in the second half of 2022. The conflict has also intensified migration processes, affecting the distribution of the workforce and creating additional challenges in the labour market. It was analysed that post-conflict labour market reconstruction becomes a complex task, with many individuals seeking new job opportunities requiring requalification and skill development. Overcoming unemployment issues and stabilizing the labour market in conflict conditions require a comprehensive approach. Supporting businesses, increasing productivity, and ensuring stability can contribute to resolving these problems.

Originality. The study has advanced the understanding of the impact of the military conflict on Ukraine's labour market, including significant workforce losses and the possibility of exceeding the number of retirees compared to working individuals. Approaches to overcoming negative consequences and supporting labour market stability in conflict conditions have been enhanced by promoting an inclusive labour market, considering workforce shortages, retraining, and increasing the representation of vulnerable groups in the labour market.

Practical value. The research results provide a scientific and practical foundation for developing strategies to rehabilitate the labour market in the context of a military conflict. The conclusions of this article can serve as a basis for further research and the development of policies aimed at supporting the workforce, reducing unemployment, and ensuring labour market stability during the negative impacts of a military conflict.

Key words: labour market, Ukraine, population size, labour potential, unemployment, economic consequences, labour market rehabilitation, migration, comprehensive approach.


Ключові слова


ринок праці, чисельність населення, трудовий потенціал, безробіття, економічні наслідки, реабілітація ринку праці, міграція, комплексний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азьмук Н. А. Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили. Вісник економічної науки України. 2022. № 1(42). С. 171-179.

Дзеніс О., Шарко Н. Міжнародна міграція робочої сили в сучасних умовах та її вплив на міграційну політику держави. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-20.

Луценко Ю. В., Тарасюк А. В. Запобігання нелегальній міграції: у пошуках оптимальної моделі. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2022. № 1(24). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2022/n1/22lyvpom.pdf. (дата звернення: 18.05.2023).

Серьогіна Н. О. Вплив військових дій на продуктивну зайнятість. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. № 6. Том 33(72) С. 36-40.

Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні: аналітичний доповідь / В. Потапенко, А. Головка, О. Валевський та ін.; за ред. В. Потапенка. Київ : НІСД, 2023. 33 c. DOI: 10.53679/NISS-analytrep.2023.01.

Український інститут майбутнього. URL: https://t.me/uifuture/1495 (дата звернення: 08.06.2023).

Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.05.2023).

УВКБ ООН. Портал оперативних даних. Ситуація з біженцями в Україні. URL: http://surl.li/kochz (дата звернення: 10.06.2023).

Богданьок О. Від 28 млн до 34 млн – Інститут демографії назвав чисельність населення в Україні. Чому така різниця. Суспільне. Новини. 2023. URL: https://suspilne.media/437526-vid-28-mln-do-34-mln-institut-demografii-nazvav-ciselnist-naselenna-v-ukraini-comu-taka-riznica/ (дата звернення: 20.05.2023).

Фонд народонаселення ООН. Інформаційна панель населення світу. Україна. 2023. URL: https://www.unfpa.org/data/world-population/ua (дата звернення: 20.05.2023).

Мірошниченко О. Як Україні компенсувати втрату 30% трудового потенціалу. Конфедерація роботодавців України. 2023. URL: https://employers.org.ua/news/id2487 (дата звернення: 20.05.2023).

Кількість зареєстрованих безробітних. Мінфін. 2023. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/register/2022/ (дата звернення: 20.05.2023).

Рівень безробіття в Україні торік становив 21,1% – Нацбанк. Укрінформ. 11.05.2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3707740-riven-bezrobitta-v-ukraini-torik-stanoviv-211-nacbank.html (дата звернення: 20.05.2023).

НБУ. Коментар Національного банку щодо зміни реального ВВП у 2022 році. 14 квітня 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmini-realnogo-vvp-u-2022-rotsi. (дата звернення: 20.05.2023).

НБУ. Просто про економіку (на основі матеріалів Інфляційного звіту за квітень 2023 року). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto-pro-ekonomiku-na-osnovi-materialiv-inflyatsiynogo-zvitu-za-kviten-2023-roku (дата звернення: 20.05.2023).

Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/05_sytuaciya_na_rp_ta_diyalnist_dsz_2023.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці : монографія / Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В., Коцан Л. М., Савчук А. Ю. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 212 с.

Цимбалюк І. О., Уніга О. В. Підвищення ефективності розвитку ринку праці прикордонного регіону. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 р.). Кривий Ріг : Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2018. С. 435-437.

Павліха Н. В. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку. Економіка України. 2006. № 1. С. 40-45.

Цимбалюк І. О. Концептуальні засади інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 125-133.

Павліха Н., Цимбалюк І., Уніга О. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 223 с.

Цимбалюк І. О. Розвиток регіональних ринків праці України в умовах євроінтеграційних перспектив. Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 20–22 вересня 2018 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 216-219.

Pavlikha N., Tsymbaliuk I., Uniga O. Labour market development features in the European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word. Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU : Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 2018. P. 127-138.

Кузьо Н. Якось (не) буде: як впливає війна та її наслідки на український ринок праці. Grow how. 2023. URL: https://www.growhow.in.ua/yakos-ne-bude-iak-vplyvaie-viyna-ta-ii-naslidky-na-ukrainskyy-rynok-pratsi/ (дата звернення: 23.05.2023).

Калмикова Н. Як у США дбають про своїх ветеранів і чого може навчитися Україна. Економічна правда. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/04/21/699365/ (дата звернення: 23.05.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024