ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТПРАВНХ ДІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВ

Володимир Миколайович Іванков

Анотація


Іванков В.М. ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТПРАВНХ ДІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВ

Мета. Поглиблення методичного забезпечення судової економічної експертизи процесу облікового відображення, оформлення дебіторської заборгованості бюджетних установ.

Методика дослідження. Використано теоретичні та традиційно-правові методи з використанням даних емпіричних досліджень облікової практики відображення дебіторської заборгованості в бюджетних установах, зокрема систематизації й аналізу ‒ для узагальнення інформації на рахунках обліку дебіторської заборгованості бюджетних установ; абстрактно-логічний ‒ для оцінювання можливості їх використання в якості методичного забезпечення роботи судового експерта.

Результати дослідження. Проаналізовано етапи відображення процесу обліку, документального оформлення дебіторської заборгованості бюджетних установ в розумінні того, яким чином існуючі криміналістичні інструменти судової економічної експертизи взаємодіють з об’єктом для вирішення поставлених слідчими органами питань. Проведено аналіз облікового процесу окремо за видами дебіторської заборгованості – поточною, простроченою, строк позовної давності якої минув, безнадійною. Враховано особливості відображення на бухгалтерських рахунках заборгованості за розрахунками з підзвітними особами, які виступають потенційними об’єктами судово-економічної експертизи. Деталізовано представлено інформацію про облікове забезпечення експертизи сум дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах з урахуванням джерел фінансування загального чи спеціального фондів бюджету установ, банків (крім власних надходжень) та її повернення. Уточнено правильний алгоритм відображення в обліку коштів, які надійшли у поточному бюджетному періоді як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, а також запропоновано розглядати в процесі експертизи фактичні дії в установі щодо коригування результату виконання кошторису. Проаналізовано вплив розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів між головними розпорядниками коштів і розпорядниками нижчого рівня, на порядок облікового відображення й узагальнення в звітності інформації про такі розрахунки. Обґрунтовано необхідність проведення окремих процедур щодо попередньої оплати (авансування) товарів (робіт, послуг), з урахуванням обмежень здійснення попередньої оплати бюджетним законодавством.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичне забезпечення проведення судово-економічної експертизи дебіторської заборгованості бюджетних установ.

Практична значущість результатів дослідження. Наведений методичний інструментарій облікового забезпечення дебіторської заборгованості бюджетних установ може бути використаний судово-економічними експертами під час дослідження цього облікового об’єкту.

Ключові слова: судова економічна експертиза, методологія, бухгалтерський облік, дебіторська заборгованості, бюджетна установа, аналітичний облік дебіторської заборгованості.

 

Ivankov V.M. EXPERT INVESTIGATION OF ILLEGAL ACTIONS WITH RECEIVABLES OF A BUDGET INSTITUTION

Purpose. The article is devoted to the problem of studying the accounting practice of reflecting the receivables of budget institutions, as an object of investigation with the participation of forensic economic experts. The relevance of the study is determined by the need for information support for pre-trial investigation requests, especially those where the budget funds aimed at payments for goods, works and services, which are classified as accounts receivable and all relevant transactions, are the object of the crime.

Methodology of research. The research methodology included theoretical and traditional legal methods using empirical research data. When writing the article, an analysis of the accounting treatment of receivables of budgetary institutions was carried out and an assessment of its regulatory and legal support for the work of a forensic expert was performed.

Findings. The article analyses the stages of reflection the process of accounting, documentation of receivables of budgetary institutions in the understanding of how the existing forensic tools of forensic economic examination interact with the object to solve the issues raised by investigative bodies. An analysis of the accounting process was carried out separately by types of receivables - current, past due, expired, bad. The peculiarities of the display on the accounts of debts due to settlements with accountable persons, which are potential objects of forensic economic examination, are taken into account.

The information on the accounting support for the examination of amounts of receivables that arose in previous budget periods, taking into account the sources of funding from the general or special funds of the budget of institutions, banks (except for own revenues) and its return, was detailed. The correct algorithm for displaying funds received in the current budget period as a return of receivables that arose in previous budget periods in the accounting was specified, and it is also proposed to consider actual actions in the institution regarding the adjustment of the result of the estimate in the course of the examination.

The impact of calculations that arise in the process of performing estimates between the main managers of funds and managers of a lower level on the order of accounting display and generalization of information about such calculations in the reporting is analysed.

The need to carry out separate procedures for advance payment (advancement) of goods (works, services) is substantiated, taking into account the limitations of advance payment by budget legislation.

Originality. The scientific novelty of the study consists in the improvement of the regulatory and legal support for conducting a forensic and economic examination of the receivables of budget institutions.

Practical value. Recommendations are given for the step-by-step reflection in the work of a forensic economic expert of the object of receivables by its types, taking into account the specifics of the accounting process of budget institutions. Recommendations for improving the methodical aspect of forensic economic examination work are offered.

Key words: forensic economic examination, methodology, accounting, accounts receivable, budgetary institution, analytical accounting of receivables.


Ключові слова


судова економічна експертиза, методологія, бухгалтерський облік, дебіторська заборгованості, бюджетна установа, аналітичний облік дебіторської заборгованості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070–2019–%D0%BF#n17 (дата звернення: 17.05.2023).

Грицишен Д. О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності : монографія. Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2020. 384 с.

Державна казначейська служба України : офіційний сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua (дата звернення: 17.05.2023).

Звіт Рахункової палати за 2021 рік : Рішення Рахункової палати від 28.04.2022 № 10-2. URL: https://rp.gov.ua/Activity/Reports/?id=1359 (дата звернення: 17.05.2023).

Белкин Р. С. Понятие методологии советской криминалистики в свете ленинской теории отражения. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: Р?О МВД УССР, 1969. Вып. 6. С. 13-15.

Винберг А. ?. Насущные вопросы теории и практики судебной экспертизы. Сов. государство и право. 1961. № 6. С. 77-78.

Ароцкер Л. Е. О "синтетической" форме производства судебных экспертиз. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1980. Вып. 20. С. 33-37.

Гордон Б. Е. К вопросу о системе судебной экспертологии. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1985. Вып. 31. С. 15-21.

Бахин В. П. Следственная практика: Проблемы изучения и совершенствования : автореф …. дис. д-ра юрид. наук / Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1991. 37 с.

Бычкова С. Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы. Теория и практика судебной экспертизы : учеб. пос. Алматы : Жет–жаргы, 2002. Т. 2. 432 с.

Цегельник Н. І. Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями. Облік і фінанси. 2014. № 4(66). С. 77-81.

Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. 2012. Вип. 9(33). Ч. 1. С. 190-199.

Федчишина В. Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами. Підприємництво, господарство і право. Криміналістика. 2019. № 5. С. 318-322. DOI: https://doi.org/10.32849/2663–5313/2019.5.59

Порошин Д. Ю., Семенова Н. Ю. Особливості бухгалтерського та податкового обліків операцій із переведення боргу. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2015. Випуск 15. С. 313-321.

Akçakanat Ö., Duran T. Overpayment and Undue Payment Operations in Publıc Sector Accountıng and their Accounting Process, Grima S.,Boztepe E. (Ed.) Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing, Emerald Publishing Limited, Bingley, 2021, P. 143-156. URL: https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000105010 (дата звернення: 17.05.2023).

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426–14#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15#Text (дата звернення: 17.05.2023).

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161–14#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон : Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218–98#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Податковий кодекс України : Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт : Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1248–15#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектора : Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2018 р. № 755. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416–17#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169–2022–%D0%BF#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634–2022–%D0%BF#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97–%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 03.10.2019 № 157-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157–20#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Методика розрахунку орендної плати за державне майно : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. № 630. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630–2021–%D0%BF#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086–16#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Доходи : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124, затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089–11#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196–12#Text (дата звернення: 17.05.2023).

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085–16#Text (дата звернення: 17.05.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024