ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ МІЖНАРОДНОГО РНКУ ТУРСТЧНХ ПОСЛУГ

Катерина Миколаївна Мугиль

Анотація


Мугиль К.М. ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ МІЖНАРОДНОГО РНКУ ТУРСТЧНХ ПОСЛУГ

Мета. Систематизація та характеристика факторів інноваційного розвитку міжнародного ринку туристичних послуг.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема метод системного підходу, на підставі якого здійснено категоризацію підходів та факторів інноваційного розвитку міжнародного ринку туристичних послуг. Також здійснено орієнтир на метод співставлення, необхідний для порівняльної оцінки поглядів науковців щодо досліджуваної проблематики. Абстрактно-логічний метод використовувався для формування теоретичних висновків.

Результати дослідження. Встановлено, що через високий рівень невизначеності, що виникає через зростаючу конкуренцію та ріст очікувань з боку вимогливих клієнтів, туристичні підприємства, які функціонують на міжнародних ринках, повинні докладати більше зусиль для розробки та впровадження інновацій, які виступають запорукою розвитку. Доведено, що ефективність інноваційної діяльності обумовлена низкою факторів, характерних для нинішнього етапу становлення досліджуваного сектору і його суб’єктів. Виокремлено та охарактеризовано вказані фактори впливу, серед яких: інноваційні фактори впливу на стан розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, що формуються в межах управлінської сфери (управлінські технології, підходи, методи, моделі управління процесами, кадрами, асортиментом, технологіями, партнерством); інвестиційний фактор розвитку інновацій в кадровій сфері, який впливає на стан людських ресурсів туристичних підприємств, туристичних дестинацій, задоволеність персоналом умовами соціального забезпечення та розвитком; ринковий фактор, пов’язаний із низкою змінних (складових), які обумовлюють як трансформації ринкового середовища, так і зміни інших показників (зокрема, рівня розвитку туристичних підприємств, туристичних дестинацій, рівня задоволеності очікувань туристів від нових пропозицій тощо); інтеграційні фактори, обумовлені інтеграцією сфер, продуктів (послуг), галузей та учасників ринків, зацікавлених сторін тощо, яка формує нові умови їх розвитку, що передбачають виникнення додаткових (синергетичних) можливостей функціонування під дією широкого спектру викликів та ризиків; фактори інноваційного розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в контексті орієнтиру на асортиментно-проєктні складові, орієнтовані на моделювання результативності проектних показників розвитку відповідно до вибору асортименту продукції (послуг).

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку теоретичні аспекти класифікації факторів інноваційного розвитку міжнародного ринку туристичних послуг.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонована класифікація та характеристика виокремлених чинників можуть бути використані в процесі оцінювання факторного впливу на інноваційний розвиток міжнародного ринку туристичних послуг.

Ключові слова: ринковий фактор, асортиментно-проєктні складові, фактори інноваційного розвитку, міжнародний ринок туристичних послуг, інтеграційні фактори, інвестиційний фактор розвитку інновацій в кадровій сфері, управлінські технології.

 

Muhyl K.M. FACTORS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES

Purpose. The aim of the article is to systematize and characterize the factors of innovative development of the international market of tourist services.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular the method of a systematic approach, based on which the approaches and factors of innovative development of the international market of tourist services were categorized. A guide to the method of comparison, necessary for a comparative assessment of the views of scientists regarding the studied issues, has also been implemented. Abstract and logical method was used for the formation of theoretical conclusions

Findings. It has been established that due to the high level of uncertainty arising from growing competition and the growth of expectations from demanding customers, tourism enterprises operating in international markets must make more efforts to develop and implement innovations that are the key to development. It has been proven that the effectiveness of innovative activity is determined by a number of factors characteristic of the current stage of development of the studied sector and its subjects. The indicated factors of influence are singled out and characterized, including: innovative factors of influence on the state of development of the international market of tourist services, which are formed within the management sphere (management technologies, approaches, methods, models of management of processes, personnel, assortment, technologies, partnership); the investment factor of the development of innovations in the personnel sphere, which affects the state of human resources of tourist enterprises, tourist destinations, staff satisfaction with the conditions of social security and development; a market factor associated with a number of variables (components) that determine both the transformation of the market environment and changes in other indicators (in particular, the level of development of tourist enterprises, tourist destinations, the level of satisfaction of tourists' expectations from new offers, etc.); integration factors due to the integration of spheres, products (services), industries and market participants, stakeholders, etc., which forms new conditions for their development, which provide for the emergence of additional (synergistic) opportunities for functioning under the influence of a wide range of challenges and risks; factors of the innovative development of the international market of tourist services in the context of a guide to assortment and project components, focused on modelling the effectiveness of project development indicators in accordance with the selection of the assortment of products (services).

Originality. The theoretical aspects of the classification of factors of innovative development of the international market of tourist services have gained further development.

Practical value. The proposed classification and characteristics of the isolated factors can be used in the process of assessing factor influence on the innovative development of the international market of tourist services.

Key words: market factor, assortment and project components, factors of innovative development, international market of tourist services, integration factors, investment factor of innovation development in the personnel sphere, management technologies.

Ключові слова


ринковий фактор, асортиментно-проєктні складові, фактори інноваційного розвитку, міжнародний ринок туристичних послуг, інтеграційні фактори, інвестиційний фактор розвитку інновацій в кадровій сфері, управлінські технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Azizov A. Innovation Development and Entrepreneurship Management in Tourism of Azerbaijan: Current Trends and Priorities. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 4. P. 104-120.

Backman M., Klaesson J., Oner O. Innovation in the hospitality industry: Firm or location? Tourism Economics. 2017. Vol. 23(8). Р. 591-1614.

Brojak-Trzaskowska М. Innowacje jako źródło konkurencyjności w gospodarce turystycznej na przykładzie przedsiębiorstw. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017. Nr. 489. P. 57-68.

Czarniecka-Skubina E. Innowacje w sektorze turystycznym w zakresie żywienia. Nauki inżynierskie i technologie. 2017. No. 2(25). P. 20-34.

Divisekera S., Nguyen V. K. Drivers of innovation in tourism: An econometric study. Tourism Economics. 2018. Vol. 24(8). Р. 998-1014.

Genç R., Genç E. A. Market-oriented innovations in tourism. Research in Hospitality Management. 2017. Vol. 7:1. P. 51-57.

Nguyen Q. H. Impact of Investment in Tourism Infrastructure Development on Attracting International Visitors: A Nonlinear Panel ARDL Approach Using Vietnam’s Data. Economies. 2021. Vol. 9(3):131. URL: https://doi.org/10.3390/economies9030131 (дата звернення: 20.04.2023).

Yang R. Development of Tourism for Culture and Innovation Based on Convergence of Data in the Perspective of Industrial Integration. Mobile Information Systems. 2022. Special Issue. Article ID 4174050. URL: https://doi.org/10.1155/2022/4174050 (дата звернення: 20.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024