РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ КРТЧНХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ТА БЕЗПЕК НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГЕТЧНОЇ КЛАСТЕРЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

Василь Ярославович Брич, Петро Романович Пуцентейло, Сергій Іванович Гунько

Анотація


Брич В.Я., Пуцентейло П.Р., Гунько С.І. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ КРТЧНХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ТА БЕЗПЕК НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГЕТЧНОЇ КЛАСТЕРЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Вивчення стану та обґрунтування пропозицій із розробки механізму організаційно-інноваційного забезпечення розвитку критичних технологій у сфері обороноздатності та національної безпеки на засадах енергетичної кластеризації національної економіки.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу, діалектичний – для визначення вихідних умов та змісту критичних технологій; аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для визначення динаміки розвитку енергетичної сфери України; абстрактно-логічний – для окреслення основних напрямів функціонування критичних технологій у сфері енергетичної безпеки, кластеризації національної економіки, формування висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Узагальнено діючі та перспективні критичні технології в енергетиці, які зможуть забезпечити зростання ефективності енергетичної сфери та національної безпеки України. Розглянуто шляхи зменшення залежності України від наукомістких технологій зарубіжних країн через активізацію власних фундаментальних, комплексних досліджень для створення новітніх ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Обґрунтовано необхідність комплексного використання організаційно-управлінських та фінансово-економічних механізмів стимулювання інноваційної активності підприємств для розвитку критичних технологій.

Наукова новизна результатів дослідження. Зроблено припущення щодо необхідності обґрунтування вибору напрямків досягнення та підтримки бездефіцитного постачання споживачів необхідними енергетичними ресурсами на довгострокову перспективу (з врахуванням створення умов для забезпечення споживачів необхідними видами енергії у необхідних обсягах під час надзвичайних ситуацій військового, техногенного та природного походження) за рахунок розробки та впровадження критичних технологій в енергетичній сфері на основі інноваційних форм кластерних утворень та організації сучасних інституційних структур взаємодії.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані для розроблення кластерних утворень для розвитку критичних технологій у сфері енергетичної безпеки як важливого компонента національної безпеки України.

Ключові слова: енергетика, енергетична безпека, критичні технології, інновації, енергетична стратегія України, кластер.

 

Brych V.Ya., Putsenteilo P.R., Hunko S.I. DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR ORGANIZATIONAL AND INNOVATIVE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF DEFENCE CAPABILITY AND SECURITY ON THE BASIS OF ENERGY CLUSTERING OF THE NATIONAL ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to study the state and substantiate the proposals for the development of a mechanism for organizational and innovative support for the development of critical technologies in the field of defence capability and national security on the basis of energy clustering of the national economy.

Methodology of research. The methodological basis of the research is the dialectical method of scientific knowledge. In the research process, general scientific and special methods were used, in particular analysis and synthesis, dialectical – to determine the initial conditions and content of critical technologies; analytical – when processing literary and Internet sources; causal – to determine the dynamics of the development of the energy sector of Ukraine; abstract and logical – for outlining the main directions of functioning of critical technologies in the field of energy security, clustering of the national economy, forming conclusions and proposals.

Findings. Current and prospective critical technologies in the energy sector, which will be able to ensure the growth of the efficiency of the energy sector and national security of Ukraine, are summarized. Ways to reduce Ukraine's dependence on science-intensive technologies of foreign countries through the activation of its own fundamental, comprehensive research to create the latest resource- and energy-saving technologies are considered. The need for complex use of organizational-management, financial and economic mechanisms for stimulating innovative activity of enterprises for the development of critical technologies is substantiated.

Originality. An assumption is made regarding the need to substantiate the choice of directions for achieving and maintaining a deficit-free supply of consumers with the necessary energy resources for the long term (taking into account the creation of conditions for providing consumers with the necessary types of energy in the necessary volumes during emergency situations of military, man-made and natural origin) at the expense of the development and implementation of critical technologies in the energy sector based on innovative forms of cluster formations and the organization of modern institutional structures of interaction.

Practical value. The substantiated research results can be used to develop cluster formations for the development of critical technologies in the field of energy security as an important component of Ukraine's national security.

Key words: energy, energy security, critical technologies, innovations, energy strategy of Ukraine, cluster.


Ключові слова


енергетика, енергетична безпека, критичні технології, інновації, енергетична стратегія України, кластер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про розвиток і захист критичних технологій : Постанова Кабінету Міністрів від 16 травня 1994 р. № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-94-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.05.2023).

Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки : Постанова Кабінету Міністрів від 30 серпня 2017 р. № 600-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 03.05.2023).

Critical technologies. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97 (дата звернення: 03.05.2023).

Брич В. Я., Пуцентейло П. Р., Гунько С. І. Розвиток критичних технологій у сфері енергетичної безпеки України. Інноваційна економіка. 2022. № 2-3(91). С. 115-126.

Прохорова В. Реформування енергетичного сектору України в контексті управління енергетичною безпекою. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. № 15(30). URL: https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-03 (дата звернення: 03.05.2023).

Свириденко Ю. Як буде відновлюватися Україна? Українська правда. 2022. 21 квітня. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/21/7341214/ (дата звернення: 03.05.2023).

Домбровський О. Як модернізувати українську енергетику під час післявоєнного відновлення. Економічна правда. 2022. 19 травня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/19/687217/ (дата звернення: 03.05.2023).

Полухін А. В., Ткачова Н. М., Лукашевич Я. П., Чернявський А. В. Актуальні питання процесів енергетичної безпеки України. Академічні візії. 2023. № (18). URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/279 (дата звернення: 03.05.2023).

Імпорт обладнання для забезпечення енергетичної автономності в 2021‒2023 рр., млн дол. URL: https://open4business.com.ua/ru/import-oborudovaniya-dlya-obespecheniya-energoavtonomnosti-v-2021-2023-gg-mln-doll-ssha-3/ (дата звернення: 03.05.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024