РОЗВТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК

Андрій Васильович Довбуш, Ірина Михайлівна Белова

Анотація


Довбуш А.В., Белова І.М. РОЗВТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК

Мета. Дослідження тенденції розвитку бухгалтерського обліку в теоретико-практичній площині в умовах тотальної цифровізації економіки.

Методика дослідження. Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану розвитку цифрової економіки. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти цифрового обліку, а метод опису ‒ надати їм детальну характеристику; монографічний метод використаний при вивченні літературних джерел з питань цифрової економіки та обліку, а системно-аналітичний – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено, що цифрова економіка – це інформаційно-комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових технологій загального призначення в сфері інформації та комунікації. Обгрунтовано, що автоматизація обліку є одним із складових цифровізації бізнесу, котра сприяє компаніям ефективно використовувати ресурси та підвищувати конкурентоспроможність на ринку. Виявлено основні принципи функціонування цифрової облікової платформи, що дозволяють створювати новітні електронні системи із значною кількістю користувачів.

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено тламачення поняття «цифровізація бухгалтерського обліку», яке, на відміну від усталених, трактує його як інтенсивний процес впровадження сучасних цифрових технологій в обліковий процес; застосування конструктивно-модифікованих методів, обліково-аналітичних інструментів для підвищення якості збирання, узагальнення, систематизації, аналізу великих обсягів даних, їх супровід, контроль і створення єдиної інформаційної системи для потреб менеджменту компанії, а також забезпечення умов для доступності та оперативності інформації для зацікавлених сторін при зростанні її достовірності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: цифрова економіка, інформаційні технології, бухгалтерський облік, цифровий облік, цифрові технології.

 

Dovbush A.V., Belova I.M. DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN CONDITIONS OF DIGITIZATION OF THE ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to study the development trend of accounting in the theoretical and practical plane in the conditions of total digitalization of the economy.

Methodology of research. The research was conducted using a dialectical approach to the study of the current state of development of the digital economy. In the process of research, general scientific and special methods were used, in particular: the analytical method was used when reviewing literary sources; the classification method made it possible to differentiate the main components of digital accounting, and the description method – to provide them with a detailed description; the monographic method was used in the study of literary sources on issues of digital economy and accounting, the system and analytical method was used in the processing of the received information.

Findings. It was determined that the digital economy is an information and communication environment of economic activity on the Internet, the result of the transformational effects of new technologies of general purpose in the field of information and communication. It is substantiated that the automation of accounting is one of the components of digitalization of business, which helps companies to use resources effectively and increase competitiveness in the market. The basic principles of the functioning of the digital accounting platform, which allow creating the latest electronic systems with a significant number of users, have been revealed.

Originality. The interpretation of the concept of “digitalization of accounting” was clarified, which, unlike the established ones, interprets it as an intensive process of introducing modern digital technologies into the accounting process; application of constructively modified methods, accounting and analytical tools to improve the quality of collection, generalization, systematization, analysis of large volumes of data, their support, control and creation of a single information system for the needs of the company's management, as well as ensuring conditions for the availability and promptness of information for interested parties with the growth of its credibility.

Practical value. The obtained results of the study will contribute to increasing the efficiency of the formation and development of accounting in the conditions of the digital economy and will become the basis for further scientific developments in this field.

Key words: digital economy, information technologies, accounting, digital accounting, digital technologies.

Ключові слова


цифрова економіка, інформаційні технології, бухгалтерський облік, цифровий облік, цифрові технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 83-96.

Пуцентейло П., Довбуш А., Бінчаровська Т., Гомотюк В. Сучасні технології бізнес-аналітики як інструмент для підвищення бізнес-комунікацій компанії. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2022. Випуск 1-2. С. 29-40.

Бардаш С. В., Грабчук І. Л. Цифрові технології в сфері бухгалтерського обліку: основні можливості та ризики. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301 (дата звернення: 25.04.2023).

Шмигель О. Є. Модернізація бухгалтерського обліку в контексті сучасного розвитку цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2023. № 1(93). С. 94-98.

Руденко С. В., Погрібняк Д. С. Бухгалтерський облік в умовах цифровізації. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 1(290). С. 265-269.

Кузь В. І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів. БІЗНЕСІНФОРМ. 2021. № 6. С. 197-204.

Панасюк В., Бурденюк Т., Мужевич Н. Особливості цифрової трансформації обліку. Галицький економічний вісник. 2021. № 1(68). С. 70-76.

Соколенко Л. Ф. Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4. С. 167-175.

Пуцентейло П. Р., Довбуш А. В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4(87). С. 140-151.

Гогілашвілі Є. Для ФОП і не тільки. Чотири українські онлайн-сервіси для сплати податків. 15 березня 2023. https://speka.media/dlya-fop-i-ne-tilki-cotiri-ukrayinski-onlain-servisi-dlya-splati-podatkiv-9q8e29 (дата звернення: 25.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024