ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТВНОЇ КУЛЬТУР ПІДПРЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЦФРОВОЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІК

Віталій Анатолійович Литовка, Емілія Василівна Прушківська, Ганна Миколаївна Пилипенко

Анотація


Литовка В.А., Прушківська Е.В., Пилипенко Г.М. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТВНОЇ КУЛЬТУР ПІДПРЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЦФРОВОЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Розкриття особливостей трансформації корпоративної культури металургійних підприємств України в умовах цифрової та зеленої економіки.

Методика дослідження. В процесі проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід − при визначенні сутності корпоративної культури; соціологічне опитування – при діагностиці корпоративної культури металургійних підприємств; статистичні методи – при обробці результатів опитування та розрахунку параметрів Альфа Кронбаха задля визначення надійності опитувальника; порівняльний метод − для зіставлення відхилень між існуючими та бажаними профілями корпоративної культури під впливом діджиталізації, смартизації та екологізації; діалектичний та абстрактно-логічний − при проведенні теоретичних узагальнень й формуванні висновків.

Результати дослідження. Запропоновано методику діагностики трансформації корпоративної культури під впливом діджиталізації, смартизації та екологізації на основі соціологічного опитування персоналу металургійних підприємств України. Продемонстровано результати опитування на основі профілів існуючої та бажаної корпоративної культури. Результати опитування засвідчили, що персонал металургійних підприємств ПАТ «Запоріжсталь» (Запоріжжя), ПАТ "ІНТЕРПАЙП" (Дніпро), ПрАТ «Центральний ГЗК» (Кривий Ріг), ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (Кам’янське), ПрАТ «ЮЖКОКС» (Кам’янське) бажають зменшити розрив між існуючою та бажаною корпоративною культурою в напрямку діджитал смарт й зеленої економіки. Рекомендовано напрями удосконалення корпоративної культури металургійних підприємств під впливом діджиталізації, смартизації та екологізації.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено методичний підхід до оцінювання трансформації корпоративної культури під впливом діджиталізації, смартизації та екологізації (існуючої та бажаної). Підхід включає п’ять етапів: 1) проведення соціологічного опитування; 2) розрахунки інтегральних індексів; 3) формування трьох профілів трансформації корпоративної культури металургійних підприємств; 4) розрахунок рівня відхилення бажаної від існуючої культури та їх порівняння; 5) розробка рекомендацій щодо трансформації корпоративної культури.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані рекомендації можуть бути використані при удосконаленні місії, стратегічного бачення, корпоративної культури та її цінностей для металургійних підприємств.

Ключові слова: корпоративна культура, трансформація, цифрова економіка, зелена економіка, зелені інновації, підприємство, розумна металургійна промисловість, соціологічне опитування.

 

Lytovka V.A., Prushkivska E.V., Pylypenko H.M. CORPORATE CULTURE TRANSFORMATION OF THE METALLURGICAL INDUSTRY ENTERPRISES AMID DIGITAL AND GREEN ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to reveal the peculiarities of the corporate culture transformation of the metallurgical industry enterprises amid digital and green economy.

Methodology of research. General scientific and special methods of economic research were used in the process of conducting the research, in particular: a systematic approach – for determining the essence of corporate culture; sociological survey – for diagnosing the corporate culture of metallurgical enterprises; statistical methods – for processing the survey results and calculating Cronbach's Alpha parameters to determine the reliability of the questionnaire; comparative method – to compare deviations between existing and desired profiles of corporate culture under the influence of digitalization, smartization and environmentalization; dialectical, abstract and logical – for making theoretical generalizations and forming conclusions.

Findings. A methodology for diagnosing of the corporate culture transformation of the metallurgical industry enterprises under the influence of digitalization, smartization and environmentalization is proposed on the basis of a sociological survey of the staff of metallurgical enterprises of Ukraine. The results of the survey based on the profiles of the existing and desired corporate culture are demonstrated. The results of the survey proved that the staff of metallurgical enterprises PJSC "Zaporizhstal" (Zaporizhia), PJSC "INTERPIPE" (Dnipro), PJSC "Central GZK" (Kryvyi Rih), PJSC "KAMET-STEEL" (Kamianske), PJSC "YUZHKOKS" (Kamianske) want to reduce the gap between the existing and desired corporate culture in the direction of digital smart and green economy. Directions for improving the corporate culture of metallurgical enterprises under the influence of digitalization, smartization and environmentalization are recommended.

Originality. A methodical approach to evaluating the transformation of corporate culture under the influence of digitalization, smartization and environmentalization (existing and desired) was developed. The approach includes five stages: 1) conducting a sociological survey; 2) calculations of integral indices; 3) three profiles formation of the corporate culture transformation of metallurgical enterprises; 4) calculation of the level of deviation of the desired from the existing culture and their comparison; 5) development of recommendations for the corporate culture transformation.

Practical value. The proposed recommendations can be used to improve the mission, strategic vision, corporate culture and its values for metallurgical enterprises.

Key words: Corporate culture, transformation, digital economy, green economy, green innovation, enterprise, smart metallurgical industry, sociological survey.

Ключові слова


корпоративна культура, трансформація, цифрова економіка, зелена економіка, зелені інновації, підприємство, розумна металургійна промисловість, соціологічне опитування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Janjua R. Smart manufacturing. URL: https://worldsteel.org/about-us/smart-manufacturing/ (дата звернення: 20.05.2023).

Yermolenko Halina. Ukraine in January 2023 ranked 35th in the world in terms of steel production. URL: https://gmk.center/en/news/ukraine-in-january-2023-ranked-35th-in-the-world-in-terms-of-steel-production/ (дата звернення: 20.05.2023).

Sukiennik M., Kapusta M., Bąk P. Transformation of Corporate Culture in the Aspect of European Green Deal – Polish Raw Materials Industry. Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 2020. № 2. Р. 177–182. URL: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a25.pdf (дата звернення: 21.05.2023).

Liu, S.-F., Fan, Y.-J., Luh, D.-B., Teng, P.-S. Organizational Culture: The Key to Improving Service Management in Industry 4.0. Applied Sciences. 2022. № 12. Р. 437–450. https://doi.org/10.3390/app12010437

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України. Економіка України. 2019. № 9/10. С. 3–23.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. New York, Currency Books, 2017. 192 p.

Шевченко Ю. О., Прушківська Е. В. Розвиток "зеленої економіки": національний аспект. БізнесІнформ. 2013. № 3. С. 186–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_3_33 (дата звернення: 23.05.2023).

Прушківський В. Г., Литовка В. А. Особливості розвитку корпоративної культур металургійних підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. № 2(66). С. 108–115. https://doi.org/10.33271/ev/66.108




DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024