ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНХ ФІНАНСОВХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ САМОФІНАНСУВАННЯ АГРАРІЇВ

Світлана Миколаївна Халатур, Юлія Ігорівна Омельницька

Анотація


Халатур С.М., Омельницька Ю.І. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНХ ФІНАНСОВХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ САМОФІНАНСУВАННЯ АГРАРІЇВ

Мета. Визначення інноваційної моделі використання власних фінансових ресурсів в аграрному секторі для підвищення ефективності самофінансування та забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств.

Методика дослідження. Використання методів аналізу та синтезу дозволило визначити сучасні методи та принципи фінансування інноваційної діяльності підприємств. Методом узагальнення виявлено основні переваги та недоліки застосування окремих складових власних фінансових ресурсів в процесі самофінансування інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. Табличний та графічний методи дозволили наочно відобразити поточний стан джерел фінансування аграрних підприємств в Україні.

Результати дослідження. Виявлено, що наразі основним методом фінансування українських аграріїв є самофінансування, а серед джерел власних фінансових ресурсів ключову роль відіграє нерозподілений прибуток. Поступове зростання обсягів капіталізації прибутку має позитивний вплив на розширене відтворення аграрного виробництва, проте цих коштів недостатньо для забезпечення масштабних і витратних інноваційних проєктів. Запропоновано модель фінансування інноваційного розвитку аграрних підприємств через використання комбінованого набору джерел фінансування, в якому самофінансування має відігравати ключову роль. Доведено, що при фінансуванні інноваційного розвитку аграрного сектору критично необхідною є підтримка з боку держави.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено методи та принципи фінансування інноваційної діяльності, що дозволило сформувати модель фінансування інноваційного розвитку аграрних підприємств. Визначено переваги та недоліки застосування у сучасних економічних умовах окремих складових власних фінансових ресурсів аграрних підприємств, що дозволить в подальшому створити конкурентні переваги для аграріїв через комбінування методів фінансування інноваційних перетворень.

Практична значущість результатів дослідження. Теоретико-методологічні положення даного дослідження поглиблюють практичний інструментарій ефективного управління власними фінансовими ресурсами і сприяють розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі.

Ключові слова: інновації, власний капітал, самофінансування, капіталізація прибутку, амортизація.

 

Khalatur S.M., Omelnytska Yu.I. INNOVATIVE MODEL OF APPLICATION OF OWN FINANCIAL RESOURCES IN THE PROCESS OF SELF-FINANCING AGRICULTURE

Purpose. The aim of the article is to define an innovative model of using one's own financial resources in the agricultural sector to increase the efficiency of self-financing and ensure the sustainable development of agricultural enterprises.

Methodology of research. The use of methods of analysis and synthesis made it possible to determine modern methods and principles of financing innovative activities of enterprises. Conducting generalizations revealed the main advantages and disadvantages of using individual components of own financial resources in the process of self-financing of innovative development of agrarian enterprises. Tabular and graphic methods allowed to visually display the current state of sources of financing of agricultural enterprises in Ukraine.

Findings. It was revealed that currently the main method of financing Ukrainian farmers is self-financing, and retained earnings play a key role among the sources of own financial resources. The gradual increase in the amount of profit capitalization has a positive effect on the expanded reproduction of agricultural production, but these funds are not enough to ensure large-scale and costly innovative projects. A model of financing the innovative development of agricultural enterprises through the use of a combined set of financing sources is proposed, in which self-financing should play a key role. It has been proven that when financing the innovative development of the agrarian sector, support from the state is critically necessary.

Originality. The methods and principles of financing innovative activities are summarized, which made it possible to form a model of financing innovative development of agrarian enterprises. The advantages and disadvantages of using individual components of the own financial resources of agrarian enterprises in modern economic conditions are determined, which will allow to create competitive advantages for agrarians through the combination of methods of financing innovative transformations in the future.

Practical value. The theoretical and methodological provisions of this study deepen the practical toolkit of effective management of one's own financial resources and contribute to the development of innovative processes in the agricultural sector.

Key words: innovations, own capital, self-financing, profit capitalization, depreciation.


Ключові слова


інновації, власний капітал, самофінансування, капіталізація прибутку, амортизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровко Л. І., Водолазська О. А., Ісмайлова С. І. Формування фінансових ресурсів аграрних підприємств України в умовах воєнних дій. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 22. С. 118-123. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.22.118

Гнатишин Л., Ханас В. Сутність інноваційних процесів у діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного екологічного університету. Серія «Економіка АПК». 2023. № 30. С. 16-20. DOI: https://doi.org/10.31734/economics2023.30.016

Євтушевська О. О., Чернов К. І. Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура. Food Industry Economics. 2020. № 12(3). C. 17-24. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1812

Кучер Л., Кучер A., Морозова Г., Пащенко Ю. Розвиток циркулярної аграрної економіки: потенційні джерела фінансування інноваційних проєктів. Agricultural and Resource Economics. 2022. Т. 8. № 2. С. 206-227. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.11

Левкович О. В., Калашнікова Ю. М. Фінансова стійкість як передумова інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.76

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2023).

Ткаченко А. М., Бугрім О. Ю. Капіталізація прибутку – запорука розвитку інноваційного розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 2(113). С. 84-89. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-14

Халатур С. М. Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні. Scientific Progress & Innovations. 2013. № 4. С. 121-124. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.31

Халатур С. М., Бровко Л. І., Моруга Т. О. Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2017. №12. С. 56-60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2017/13.pdf (дата звернення: 25.11.2023).

Harbar Zh. Financial support for the development of agro-industrial enterprises of Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 52. Р. 13-23. URL: https://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/NJD_52_3.pdf (дата звернення: 25.11.2023).

Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern European countries / Khalatur S., Radzevicius G., Velychko L., Fesenko V., Kriuchko L. Problems and perspectives in management. 2019. Vol. 17(3). P. 293-305. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.24

Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector / Khalatur S., Pavlova H., Vasilieva L., Karamushka D., Danileviča A. Entrepreneurship and sustainability issues. 2022. Vol. 9(4). P. 56-76. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3)

Khalatur S., Vinichenko I., Volovyk D. Development of modern business processes and outsourcing activities. Baltic journal of economic studies. 2021. Vol. 7(3). P. 195-202. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-195-202

Zaika S., Hridin O., Zaika О. Financial aspects of innovative development. Економіка та суспільство. 2023. № 55. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-62
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024