ВИРІВНЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЯКІ ВИНИКЛИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВНОМАСШТАБНОЮ ВІЙНОЮ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Ольга Олегівна Казакова

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Казакова О.О. ВИРІВНЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЯКІ ВИНИКЛИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВНОМАСШТАБНОЮ ВІЙНОЮ

Мета. Окреслення способів вирішення питань щодо подолання дисбалансів місцевих бюджетів найбільш постраждалих внаслідок російської агресії областей України.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та емпіричні методи, що базуються на системному підході. Були використані методи статистичної обробки даних та групування для аналізу диспропорцій місцевих бюджетів найбільш постраждалих областей, а також метод системного аналізу.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку та структуру доходів та видатків місцевих бюджетів України в умовах воєнного стану. Встановлено негативний вплив повномасштабної війни на доходи та видатки місцевих бюджетів, зокрема виявлення дефіциту бюджетів, незабезпечення приросту доходів Херсонської, Донецької та Луганської областей. Встановлено відсоткове значення показників виконання місцевих бюджетів. Визначено коефіцієнти збалансованості та обсяги міжбюджетних трансфертів. Для забезпечення фінансової стійкості органів місцевої влади та збалансованості їх бюджетів авторами запропоновано такі способи вирівнювання диспропорцій у дохідній та видатковій частині: скорочення видатків, розширення зовнішнього фінансування, використання міжбюджетних трансфертів. Зазначено важливість додаткової дотації, що спрямовується на вирівнювання диспропорцій територіального розвитку та сприяє стабільності місцевих бюджетів.

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено детальний аналіз впливу воєнного стану на формування та виконання дохідної і видаткової частини місцевих бюджетів України, з урахуванням статистичних даних та законодавчих змін. Крім того, запропоновано низку методів вирівнювання диспропорцій місцевих бюджетів, що можуть бути використані для забезпечення стабільності та збалансованості фінансових ресурсів ОМС в умовах воєнного стану.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані для розробки ефективних механізмів вирівнювання диспропорцій дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів в умовах воєнного стану та забезпечення їх збалансованості на місцевому рівні.

Ключові слова: місцеві бюджети, диспропорції, збалансування, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти, додаткова дотація.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Kazakova O.O. EQUALIZATION OF LOCAL BUDGET DISPROPORTIONS THAT AROSE IN CONNECTION WITH FULL-SCALE WAR

Purpose. The purpose of the article is to outline ways to resolve issues related to overcoming imbalances in the local budgets of the regions of Ukraine most affected by Russian aggression.

Methodology of research. General scientific and empirical methods based on a systemic approach were used in the research process. The methods of statistical data processing and grouping were used to analyse disparities in local budgets of the most affected regions, as well as the method of system analysis.

Findings. The article analyses the dynamics and structure of revenues and expenditures of local budgets of Ukraine under martial law. The negative impact of the full-scale war on the revenues and expenditures of local budgets was established, in particular, the identification of budget deficits, failure to ensure income growth of the Kherson, Donetsk, and Luhansk regions. The percentage value of the performance indicators of local budgets was established. Balance coefficients and volumes of interbudgetary transfers were determined.

The following methods of equalizing disparities in the income and expenditure parts proposed by the authors to ensure the financial stability of local authorities and the balance of their budgets: reducing expenses, expanding external financing, using interbudgetary transfers. The importance of the additional subsidy aimed at equalizing disparities in territorial development and contributing to the stability of local budgets is indicated.

Originality. The article provides a detailed analysis of the influence of martial law on the formation and implementation of the revenue and expenditure part of local budgets of Ukraine was carried out, taking into account statistical data and legislative changes. In addition, a number of methods of equalizing the disparities of local budgets are proposed, which can be used to ensure the stability and balance of the financial resources of the local government in the conditions of martial law.

Practical value. The results of the research can be used to develop effective mechanisms for equalizing the disparities of the income and expenditure parts of local budgets in the conditions of martial law and ensuring their balance at the local level.

Key words: local budgets, disparities, balancing, revenues, expenditures, interbudgetary transfers, additional subsidy.

Ключові слова


місцеві бюджети, диспропорції, збалансування, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти, додаткова дотація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. / Н. М. Гринчук та ін. Київ, 2017. 119 с.

Козенко А. О. Особливості збалансування місцевих бюджетів в Україні. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Cерія: “Економічні науки”. 2017. № 2(2). С. 40-45.

Нестерчук Ю. О., Тарасюк М. В., Бондаренко В. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / за ред. Н. Л. Замкової. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с.

Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. Київ, 2017. 121 с.

Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv (дата звернення 12.10.2023).

Open Budget : Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://www.openbudget.gov.ua (дата звернення: 15.10.2023).

Бюджетний кодекс України від 13.09.2023 р. № 2456-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 15.10.2023).

Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1477-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.10.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024