ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Ольга Василівна Боднар

Анотація


Боднар О.В. ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження розвитку ринку зерна в Україні в умовах військової агресії російської федерації, цінової волатильності внутрішнього та зовнішнього ринків; оцінювання наслідків збройного нападу на виробництво та формування внутрішніх та зовнішніх поставок зернових.

Методика дослідження. В роботі застосовано ряд загальнонаукових і специфічних методів та підходів. Зокрема за допомогою абстрактно-логічного та аналітико-монографічного методів було висвітлено умови функціонування ринку зерна в Україні під час війни; результати застосування порівняльного аналізу дозволили зробити співставлення його кон’юнктури у довоєнний і воєнний періоди; статистичний метод, за допомогою якого було здійснено опрацювання масиву даних щодо попиту, пропозиції та цінової ситуації на ринку зерна, виявлено вплив наслідків збройного конфлікту на стан ринку зерна; метод причинно-наслідкового аналізу дав можливість дослідити цінові тенденції внутрішнього і світового ринку пшениці; кореляційно-регресійний аналіз виявив вплив війни на коливання ф’ючерсів на європейському біржовому ринку; метод логічного узагальнення дозволив зробити прогноз розвитку ринку у 2023/24 МР.

Результати дослідження. Комплексно розглянуто умови функціонування ринку зерна в Україні під час війни, що дозволило виявити наслідки збройного конфлікту на його стан. Досліджено особливості цінової волатильності внутрішнього і світового ринку пшениці. Виявлено вплив війни на зміну взаємозв’язків між цінами внутрішнього ринку України та світового ринку. Запропоновано прогноз розвитку ринку зерна у 2023/24 МР.

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено прогнозні баланси ринку зерна у період війни. Набуло подальшого розвитку дослідження цінової волатильності ринку зерна в умовах кризи. Здійснено оцінку зміни взаємозв’язків між ціновою динамікою внутрішнього та світового ринків в умовах обмежених можливостей експорту вітчизняного продовольства.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані в роботі державних органів виконавчої влади. Зокрема запропонований прогноз розвитку ринку зерна у 2023/24 МР може бути застосований при складанні комплексних прогнозів розвитку аграрної галузі. Викладені напрями удосконалення аграрної політики в частині розвитку експорту зерна і продуктів його переробки можуть бути використані при прийнятті державних рішень щодо пріоритетних напрямів нарощення експортного потенціалу зернової галузі та розробці проектів розвитку європейського співробітництва в аграрній сфері.

Ключові слова: ринок зерна України, війна в Україні, світовий ринок зерна, пропозиція, попит, ціна, кон’юнктура ринку, пшениця, кукурудза, ячмінь, експорт, імпорт, баланс ринку зерна, товаровиробники зерна, експортери зерна.

 

Bodnar O.V. THE IMPACT OF THE WAR ON THE DEVELOPMENT OF THE GRAIN MARKET IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to study the development of the grain market in Ukraine in the conditions of military aggression of the russian federation, price volatility of domestic and foreign markets, assessment of the consequences of an armed attack on the production and formation of internal and external conditions of grain supply.

Methodology of research. The author used a number of general scientific and special methods and approaches. In particular, the abstract and logical, analytical and monographic methods was used to highlighted the conditions of functioning of the grain market in Ukraine during the war, the comparative analysis was used to research in the pre-war and war periods  of its development; statistical method helped the author to process on supply and demand data, price situation on the grain market, revealed the impact of the consequences of the armed conflict on the grain market; the method of cause-and-effect analysis helped to investigate the price trends of the domestic and global wheat market; correlation-regression analysis revealed the impact of the war on futures fluctuations on the European stock market; the method of logical generalization used to make a forecast of the grain market in 2023/24 MY.

Findings. The conditions of functioning of grain in Ukraine during the war were comprehensively considered, which made it possible to reveal the consequences of the armed conflict on its condition. The peculiarities of the price volatility of the domestic and world wheat market were investigated. The impact of the war on the change in the relationship between the prices of the domestic market of Ukraine and the world market was revealed. The forecast of the grain market in 2023/24 MY, was offered.

Originality. The forecast balances of grain during the war period were refined. The study of price volatility of grain in crisis conditions had gained further development. The market changes of the relationships between the price of the domestic and world markets in the limited opportunities for exporting domestic food were evaluated.

Practical value. The results of the research can be used in the work of state executive bodies. In particular, the forecast for the development of the grain market in 2023/24 MY can be helpful to make comprehensive forecasts for the development of the agricultural sector. The directions for agrarian policy in terms of the development of the grain products thereof export can be used in the development state decisions regarding priority directions to increase the export potential of the grain industry as well as to introduce European cooperation projects in the agrarian sphere.

Key words: grain market of Ukraine, war in Ukraine, world grain market, supply, demand, price, market situation, wheat, corn, barley, export, import, grain market balance, grain producers, grain exporters.

Ключові слова


ринок зерна України, війна в Україні, світовий ринок зерна, пропозиція, попит, ціна, кон’юнктура ринку, пшениця, кукурудза, ячмінь, експорт, імпорт, баланс ринку зерна, товаровиробники зерна, експортери зерна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шпичак О. М. Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 83-91.

Шпичак О. М., Ніколаєва З. П. Проблеми заставної ціни на зерно. Економіка АПК. 2001. № 5. С. 98-101.

Kobuta I., Sikachyna O., Zhygadlo V. Wheat export economics in Ukraine. Regional Office for Europe and Central Asia. FAO. Budapest, 2012. URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/PS/Ukrain_wheet_2012_ru.pdf (дата звернення: 12.10.2023).

Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5-14.

Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29-38.

Голомша Н. Є., Голомша О. Я. Дослідження факторів конкурентоспроможності української кукурудзи на світових ринках. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4. С. 51-58.

Restrictions on grain exports during COVID-19: features and solutions / Khodakivska O., Kolesnyk T., Samborska O., Shevchuk H., Germaniuk N. Scientific Horizons. 2023. Vol. 25(9), P. 117-125.

Aday S., Aday Seckin M. Impact of COVID-19 on the food supply chain. Food Quality and Safety. 2020. Vol. 4. Issue 4. P. 167-180.

Martin W., Minot N. The impact of price insulation on world wheat markets during Covid-19 and the Ukraine crisis. Discussion Paper 2175. International Food Policy Research Institute (IFPRI) Washington, 2023. URL: https://www.ifpri.org/publication/impact-price-insulation-world-wheat-markets-during-covid-19-and-ukraine-crisis (дата звернення: 12.10.2023).

Grain export restrictions during COVID-19 risk food insecurity in many low- and middle-income countries / Falkendal T., Otto C., Schewe J. et al. Nat Food. 2021. Vol. 2. P. 11-14.

Poursina D., Schaefer K.A., Hilburn S., Johnson, T. Economic impacts of the Black Sea Grain Initiative. Journal of Agricultural Economics. 2023. Vol. 01, P. 1–8. URL: https://doi.org/10.1111/1477-9552.12549 (дата звернення: 12.10.2023).

Mottaleb K. A., Kruseman G., Snapp S. Potential impacts of Ukraine-Russia armed conflict on global wheat food security: A quantitative exploration. Global Food Security. 2022. Vol. 35. URL: https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100659 (дата звернення: 28.01.2023).

Glauber J., Laborde D., Swinnen J. The Russia-Ukraine war’s impact on global food markets: A historical perspective. Issue post. International food policy research institute. April 2023. URL: https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-wars-impact-global-food-markets-historical-perspective (дата звернення: 13.11.2023).

Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment. World Bank. Government of Ukraine. European Union. United Nations. Washington, D.C. : World Bank Group. February 2022 - February 2023. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497 (дата звернення: 18.10.2023).

Black Sea Grain Initiative. USAID. 2022. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-12/Black_Sea_Grain_Initiative_Fact_Sheet_November_2022.pdf (дата звернення: 18.10.2023).

Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security. EU-Ukraine Solidarity Lanes. European Comission. 2023. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/eu-ukraine-solidarity-lanes_en (дата звернення: 18.10.2023).

Рада ЄС ухвалила поновлення тимчасової лібералізації торгівлі та інших торгових поступок. Представництво Європейського Союзу в Україні. 2023. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine (дата звернення: 03.09.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024