ВКОРСТАННЯ NFT ТОКЕНІВ В ЕПОХУ ЦФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ПЕРСПЕКТВ ВПРОВАДЖЕННЯ

Олександр Володимирович Бречко

Анотація


Бречко О.В. ВКОРСТАННЯ NFT ТОКЕНІВ В ЕПОХУ ЦФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ПЕРСПЕКТВ ВПРОВАДЖЕННЯ

Мета. Дослідження особливостей впровадження NFT для розвитку сучасного бізнесу та інших важливих процесів, пов’язаних із збереженням та захистом прав власності на цифрові активи.

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження стали наукові праці із проблем формування та функціонування NFT токенів на цифровому ринку. Використовувалися методи: діалектичний, експертних оцінок (при аналізі публікацій та основних думок експертів за досліджуваною тематикою), статистичний (при аналізі динаміки NFT токенів), системний аналіз (для теоретичних узагальнень, встановлення структурних зв’язків між елементами досліджуваної системи), абстрактно-логічний (при формуванні висновків та рекомендацій) та ін.

Результати дослідження. Досліджено важливість використання NFT токенів як технологічно важливого інструменту збереження власності на основі невзаємозамінності, що дозволяє закріпляти ці права за власниками токенів та зберігати оригінальність об’єктів застосування даних токенів. Це, своєю чергою, визначає цінність впровадження технології у мистецтво, культуру, музичні твори, а також у сфери віртуальної реальності, предмети колекціонування і, в тому числі, у реальний сектор економіки, прив’язуючи цифрові активи до реальних послуг корпорацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано сутність NFT токенів, їх цінність та особливості застосування на основі технології невзаємозамінності, що визначає науково-практичне значення їх застосування. Розглянуто можливість використання даних токенів з метою автентифікації та відстеження походження цифрового контенту, вирішення проблем, пов’язаних із плагіатом і крадіжкою інтелектуальної власності.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення статті можуть бути використані вітчизняними суб’єктами господарювання для визначення пріоритетних напрямків цифровізації та майбутніх потенційних розробок на базі NFT технологій з використанням досвіду провідних лідерів в цій сфері. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження даної технології у бізнес-процеси компаній, які планують просувати свій бренд на світовий ринок, токенізувати власні послуги та оцифровувати бізнес-процеси з метою залучення клієнтів. Також NFT технологія відіграє ключову роль у розвитку віртуальної реальності, зокрема ідей на основі яких розвивають метавсесвіти.

Ключові слова: NFT токен, NFT технологія, блокчейн, Web 3.0, цифрові активи.

 

Brechko O.V. THE USE OF NFT TOKENS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION: PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

Purpose. The aim of the article is to study the peculiarities of NFT for the development of modern business and other important processes related to the preservation and protection of property rights for the implementation of digital assets.

Methodology of research. This study is based on scientific research on the formation and functioning of NFT tokens in the digital market. The study employed various methods including dialectical analysis, expert evaluation of publications and opinions, statistical analysis of NFT token dynamics, system analysis for theoretical generalisations and establishing structural links between the elements of the studied system, and abstract and logical methods for formulating conclusions and recommendations and others.

Findings. The article examines the importance of using NFT tokens as a technologically important tool for preserving ownership based on non-reciprocity, which allows you to secure these rights for token owners and preserve the originality of the objects of application of these tokens. This, in turn, involves establishing the value of implementing technologies in art, culture, musical works, as well as in the field of virtual reality, collecting objects, and including, in the real sector of the economy, connecting the data of digital assets with the real services of corporations.

Originality. The article substantiates the essence of NFT tokens, their value and features of application based on non-reciprocity technology, which reveals the scientific and practical significance of their application. The ability to use these tokens to authenticate and trace the provenance of digital content, address issues related to plagiarism and intellectual property theft, increase trust in digital assets, and preserve information integrity indicates that NFT technology is the digital certificate of authenticity that proves creation of assets, the right to own them, records and stores the history of transactions or accounting of trading operations.

Practical value. The main provisions of the article can be used by domestic business entities to determine the priority areas of digitization and future potential developments based on NFT technologies using the experience of leading leaders in this field. Further research can be aimed at introducing this technology into the business processes of companies that plan to promote their brand on the global market, tokenize their own services, and digitize business processes using customer engagement. Also, NFT technology is changing the key role in the development of virtual reality, in particular the ideas on the basis of which Metaverses are being developed.

Key words: NFT token, NFT technology, blockchain, Web 3.0, digital assets.

Ключові слова


NFT токен, NFT технологія, блокчейн, web.3.0, цифрові активи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Манн Р. В., Данилевський В. В., Баранов Г. О. Тенденції розвитку NFT ринку і криптомистецтва, як складові розбудови економіки країни. Економіка і організація управління. 2022. № 2(46). С. 190-201.

Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap. URL: https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/ (дата звернення: 10.08.2023).

Daniel L. Bray NFT&Cryptoart: The Complete Guide to Successfully Invest in, Create and Sell Non-Fungible Tokens in the Digital Art Market. Apress. 2021. 280 p.

Matt Fortnow, Quharrison Terry The NFT Handbook: how to create, sell and buy non-fungible token. Wiley. 2021. P. 239.

Jeffrey K. Weissman NFT: The Ultimate Guide to Non-Fungible Tokens. 2022. URL:https://coinwire.com/nft-ultimate-guide/ (дата звернення: 10.08.2023).

Ціна NFT Дональда Трампа різко зросла за інтерв'ю Такеру Карлсону. URL: https://bits.media/stoimost-nft-donalda-trampa-rezko-vozrosla-posle-intervyu-takeru-karlsonu/pNFTCollections (дата звернення: 10.08.2023).

Top NFT collections. URL: https://dappradar.com/rankings/nft/collections (дата звернення: 10.08.2023).

Meta планує запустити NFT-маркетплейс на Facebook. URL: https://ru.beincrypto.com/meta-nft-facebook/ (дата звернення: 10.08.2023).

BMW Vantage customer app on Blockchain. URL: https://medium.datadriveninvestor.com/bmw-vantage-customer-app-on-blockchain-d82594f147c (дата звернення: 10.08.2023).

Mercedes-Benz: Створення майбутнього за допомогою NFT та Immersive Tech. URL: https://metav.rs/blog/mercedes-benz-nft/ (дата звернення: 10.08.2023).

To make digital stuff that lasts yonks. URL: https://nxt.mercedes-benz.com (дата звернення: 10.08.2023).

Explore the Uniswap Ecosystem. URL: https://uniswap.org/ecosystem (дата звернення: 10.08.2023).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024