ОСОБЛВОСТІ КОРПОРАТВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ В МІЖНАРОДНХ КОМПАНІЯХ

Ростислав Романович Баглей

Анотація


Баглей Р.Р. ОСОБЛВОСТІ КОРПОРАТВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ В МІЖНАРОДНХ КОМПАНІЯХ

Мета. Виявлення основних закономірностей корпоративного управління в міжнародних компаніях на сучасному етапі в умовах глобалізації світового господарства.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано: методи системного аналізу (для аналізу проблем під час планування інновацій в компаніях); теорію стратегічного управління, теорію категорій (для опису методів та прийомів корпоративного управління в міжнародних компаніях); наукової абстракції, дедукції та індукції (для формулювання наукової гіпотези роботи, законів та принципів); абстрактно-логічний (для здійснення теоретичних узагальнень, обґрунтування методології дослідження, формулювання висновків); монографічний (для детального дослідження функціонування управління в міжнародних компаніях).

Результати дослідження. Розглянуто теоретичні та організаційно-практичні засади інноваційного розвитку в міжнародних корпораціях. Встановлено, що сьогодні відбувається модернізація та перегляд низки питань щодо ефективності системи управління в корпораціях у зв’язку з активним переходом до цифровізації. Актуалізовано вектор інноваційного розвитку як основного формату управлінського мислення менеджерів корпорацій в умовах цифровізації. Проведено аналіз ринкової капіталізації найбільших інтернет-компаній світу. Розглянуто послідовність етапів (фаз) цифрової трансформації бізнес-моделі міжнародних корпорацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку уточнення інструментів корпоративних інновацій міжнародних компаній. Визначено напрями застосування інноваційних інструментів у створенні ефективної стратегії інноваційного розвитку компанії.

Практична значущість результатів дослідження. Окреслені пропозиції щодо напрямків розвитку процесів інноваційного розвитку міжнародних компаній можуть бути використані задля покращення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: аналіз, планування, стратегічне управління, міжнародний бізнес, інновація, інноваційний процес, корпоративне управління.

 

Bahlei R.R. PECULIARITIES OF CORPORATE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL COMPANIES

Purpose. The article is aimed at identifying the main patterns of corporate governance in international companies at the present stage in the context of globalisation of the world economy.

Methodology of research. The following methods were used in the study to achieve this goal: methods of system analysis (for analyzing problems in planning innovations in companies); theory of strategic management, theory of categories (to describe methods and techniques of corporate governance in international companies); scientific abstraction, deduction and induction (to formulate a scientific hypothesis of work, laws and principles); abstract and logical (to make theoretical generalizations, substantiate the research methodology, formulate conclusions); monographic (for detailed analysis of the results of the study).

Findings. The theoretical, organisational and practical foundations of innovative development in international corporations are considered. It is established that today a number of issues related to the effectiveness of the management system in corporations are being modernised and revised due to the active transition to digitalisation. The vector of innovative development as the main format of managerial thinking of corporate managers in the context of digitalisation is updated. The market capitalisation of the world’s largest Internet companies is analysed. The sequence of stages (phases) of digital transformation of the business model of international corporations is considered.

Originality. The instruments of corporate innovation of international companies have been further developed. The directions of application of innovative tools in creating an effective strategy for the company’s innovative development are determined.

Practical value. The outlined proposals on the directions of development of the processes of innovative development of international companies can be used to improve the efficiency of their activities.

Key words: analysis, planning, strategic management, international business, innovation, innovation process, corporate governance.

Ключові слова


аналіз, планування, стратегічне управління, міжнародний бізнес, інновація, інноваційний процес, корпоративне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodgson M., Gann D., Salter A. The management of technological innovation: Strategy and practice. Oxford : Oxford University Press, 2008. 402 p.

Davenport T. H. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review. 1990 (Summer). P. 11-27.

Porter M., Millar V. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. 1985. № 85 (July – August). P. 149-160.

Market capitalization of the largest internet companies worldwide as of June 2022. Statista. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 02.08.2023).

Shallmo D., Christopher A. W., Boardman L. Digital transformation of business models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management. 2017. Vol. 21(08). Р. 1-17.

Ross J. The Biggest Companies in the World in 2021. URL: https://www.visualcapitalist.com/the-biggest-companies-in-the-world-in-2021 (дата звернення: 02.08.2023).

Neufeld D. Ranked: The 100 Biggest Public Companies in the World. URL: https://www.visualcapitalist.com/biggest-public-companies-in-the-world-2022 (дата звернення: 02.08.2023).

Єпіфанова І. Ю. Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. Випуск 13. С. 33-39.

Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 412 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024