АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ МАГАЗИНІВ ОДЯГУ

Олена Миколаївна Сохацька, Віталій Ярославович Жирій

Анотація


Сохацька О.М., Жирій В.Я. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ МАГАЗИНІВ ОДЯГУ

Мета. Обґрунтування необхідності автоматизації як інноваційного методу управління торговельною мережею магазинів одягу.

Методика дослідження. Для проведення дослідження використано системний підхід, загальні та спеціальні методи дослідження, зокрема: наукової абстракції, дедукції та індукції – для формулювання наукової гіпотези роботи, законів та принципів; формально-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, обґрунтування методики дослідження, формулювання висновків; монографічний – для дослідження автоматизації управління торговельних підприємств; системно-структурний – для розгляду об'єкта автоматизації як цілісної множини елементів управління торговельною мережею, метод аналізу та синтезу, що дозволило здійснити систематизацію наукових підходів щодо автоматизації управлінських процесів у мережевій торгівлі.

Результати дослідження. Охарактеризовано поняття автоматизації управління торговельною мережею магазинів. Визначено очікуваний ефект від автоматизації управління торговельною мережею магазинів одягу. Розглянуто процес автоматизації управління торговельною мережею магазинів одягу. Обґрунтовано перелік обладнання для ефективної роботи торговельної мережі магазинів одягу. Розглянуто програмне забезпечення, яке варто використовувати для автоматизації торговельних мереж магазинів одягу.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано та удосконалено знання про переваги автоматизації як інноваційного методу управління торговельною мережею магазинів одягу.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані рекомендації можуть бути використані фахівцями при розробці системи автоматизації управління торговельними мережами одягу. Розглянуті програми можуть бути використані для автоматизації торговельних мереж магазинів одягу.

Ключові слова: інновації управління, торговельна мережа, магазин одягу, автоматизація.

Sokhatska O.M., Zhyrii V.Yа. AUTOMATION AS AN INNOVATIVE METHOD OF MANAGING A TRADE NETWORK OF CLOTHING STORES

Purpose. The aim of the article is the substantiation of necessity for the implementation of automation as a novel approach to the management of a retail chain of clothing stores.

Methodology of research. The systematic approach, general and special research methods were used in the study, in particular: scientific abstraction, deduction and induction – to formulate a scientific hypothesis of work, laws and principles; formal and logical – to make theoretical generalizations, substantiate the research methodology, formulate conclusions; monographic – to study the automation of management of trade enterprises; system-structural – to consider the automation object as an integral set of elements of management of a trade network.

Findings. The article describes the concept of automating the management of the trade network of stores. The expected effect of the automation of the management of the trade network of clothing stores was determined. It is considered how the automation of the management of the trade network of clothing stores works in practice. The list of equipment for the effective operation of the trade network of clothing stores is substantiated. The software that should be used to automate retail networks of clothing stores is considered.

Originality. The scientific novelty is determined by the relevance of the research topic, since the work systematized and improved knowledge about automation as an innovative method of managing the trade network of clothing stores.

Practical value. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of using the provisions of work by specialists in the development of the automation system for the management of the clothing trade network. The programs under consideration can be used to automate retail chains of clothing stores.

Key words: management innovation, trade network, clothing store, automation.


Ключові слова


інновації управління, торговельна мережа, магазин одягу, автоматизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрмак С. О. Торгово-технологічні інновації в торгівлі на сучасному етапі розвитку України. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4035 (дата звернення: 10.01.2024).

Полякова Є. В., Новосад З. Г., Надь Г. О. Інновації в торговельній діяльності: виклики для споживчої кооперації. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 1(18). С. 44-49. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/10.pdf (дата звернення: 10.01.2024).

Нагорський В. Як зміниться рітейл до 2030 року – прогноз CBRE. Асоціація ритейлерів України. 2017. URL: https://rau.ua/novyni/oblik-ritejla-k-2030-godu-cbre/ (дата звернення: 10.01.2024).

Безпалько І. Р. Торгові мережі: основи функціонування, управління та розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Мукачево : Карпатська вежа, 2013. Вип. 1 (38). С. 37-42.

Миколайчук І. П., Силкіна Ю. О. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Випуск 57. С. 39-46.

Вороніна В. Л. Торгові мережі України: особливості функціонування, управління та розвитку. Економічний форум. 2018. № 4. С. 56-62.

Гришко М. Г. Основні етапи впровадження та функціонування системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами. Економіка та держава. 2014. № 11. С. 145-149.

Ковова І. С. Облік товарів в умовах діджиталізації. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2021. Buп. 50. С. 122-129.

Гришко М. Г. Огляд ринку програмних продуктів для управління торговельними мережами. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 6. С. 310-314.

Дем’янова Ю. О., Варламова М. Л. Автоматизовані системи управління як невід’ємний елемент розвитку глобальних торговельно-роздрібних мереж. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця. 2018. Випуск 10. Том 2. С. 170-175.

Іванечко Н., Процишин Ю., Никитишин Т. Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та Український досвід. Food Industry Economics. 2020. Том 12. № 1. URL: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/1671 (дата звернення: 10.01.2024)

Чернявська М. К. Сутність інновацій торговельного підприємства. Науковий збірник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2017. Випуск 1(7). С. 101-107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024