ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ІЗАБІОН ТА ІНСЕКТИЦИДУ ЛЮКС МАКСІ В АДАПТИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ І ЗАХИСТУ ТЮТЮНУ

Ганна Дмитрівна Бялковська, Володимир Іванович Пащенко

Анотація


Бялковська Г.Д., Пащенко В.І.  ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ІЗАБІОН ТА ІНСЕКТИЦИДУ ЛЮКС МАКСІ В АДАПТИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ І ЗАХИСТУ ТЮТЮНУ

Мета. Розроблення елементів адаптивної технології вирощування і захисту нових сортів тютюну української селекції та проведення економічного обґрунтування отриманих результатів.

Методика дослідження. У роботі використовувались загальнонаукові і спеціальні методи: бібліографічний та метод теоретичного аналізу наукових літературних джерел – для вивчення і опрацювання наукових праць, що стосуються технології вирощування тютюну; агрономічний, польовий та біометричний – для вивчення норм внесення піддослідних препаратів, вимірювання біометричних показників рослин тютюну на дослідних ділянках; розрахунково-конструктивний, математично-статистичний, метод порівняльного аналізу та економічний метод – при обробці результатів наукових досліджень за 2021–2023 рр. і для оцінки економічної ефективності елементів адаптивної технології вирощування тютюну.

Результати дослідження. Розроблено та проведено економічну оцінку адаптивної технології вирощування і захисту тютюну від хвороб і шкідників з елементами застосуванням нових хімічних препаратів: біостимулятора росту Ізабіон та інсектициду Люкс Максі, як ефективних препаратів підвищення врожайності та якості тютюнової сировини нового сорту тютюну української селекції Берлей 46 в агрокліматичних умовах Придністров’я України. Їх застосування значно підвищує рівень рентабельності процесу вирощування тютюнової сировини за рахунок покращення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища та сприяє зростанню конкурентоспроможності тютюнової галузі нашої держави на світовому ринку.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено нові елементи адаптивної технології вирощування і захисту тютюну від хвороб та шкідників із використанням нових екологічно безпечних препаратів – стимулятора росту Ізабіон та інсектициду Люкс Максі на тютюнових площах сорту Берлей 46 в Придністровському регіоні України. Обґрунтовано показники економічної ефективності нових елементів технології.

Практична значущість результатів дослідження. Сфера застосування – сільськогосподарські підприємства Придністров’я України всіх організаційно-правових форм, що займаються вирощуванням тютюну.

Ключові слова: тютюн; сорт; технологія; імунітет; хвороби; шкідники; стимулятори росту; інсектициди; собівартість; ціна; прибуток; рівень рентабельності; економічна ефективність.

 

Bialkovska H.D., Pashchenko V.I.  APPLICATION OF BIOLOGICAL GROWTH STIMULATOR IZABION AND INSECTICIDE LUX MAXI IN ADAPTIVE TECHNOLOGY OF GROWING AND PROTECTING TOBACCO

Purpose. The purpose of the article is to develop the elements of the adaptive technology of cultivation and protection of new varieties of tobacco of Ukrainian selection and to carry out the economic substantiation of the obtained results.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the work: bibliographic and method of theoretical analysis of scientific literary sources – for studying and processing of scientific works related to the technology of tobacco cultivation; agronomic, field and biometric – to study the norms of introduction of experimental drugs, measurement of biometric indicators of tobacco plants in experimental plots; computational and constructive, mathematical and statistical, method of comparative analysis and economic method – when processing the results of scientific research for 2021-2023 and for evaluating the economic effectiveness of elements of adaptive technology of tobacco cultivation.

Findings. An economic evaluation of the adaptive technology of growing and protecting tobacco from diseases and pests with elements of the use of new chemical preparations has been developed and carried out: Izabion growth biostimulator and Lux Maxi insecticide, as effective preparations for increasing the yield and quality of tobacco raw materials of the new variety of Ukrainian selection tobacco Berley 46 in the agro-climatic conditions of Transnistria of Ukraine. Their use significantly increases the level of profitability of the process of growing tobacco raw materials by improving the resistance of plants to adverse environmental factors and contributes to the growth of the competitiveness of the tobacco industry of our country on the world market.

Originality. New elements of the adaptive technology of growing and protecting tobacco from diseases and pests have been developed using new environmentally safe drugs – the growth stimulator Izabion and the insecticide Lux Maxi on tobacco fields of the Berley 46 variety in the Transnistrian region of Ukraine. Indicators of economic efficiency of new elements of technology are substantiated.

Practical value. The scope of application – agricultural enterprises of Transnistria of Ukraine of all organizational and legal forms, engaged in tobacco cultivation.

Key words: tobacco, sort, technology, immunity, diseases, pests, growth stimulants, insecticides, cost, price, profit, profitability level, economic efficiency.

 


Ключові слова


тютюн; сорт; технологія; імунітет; хвороби; шкідники; стимулятори росту; інсектициди; собівартість; ціна; прибуток; рівень рентабельності; економічна ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шпек М. П., Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita L. в умовах Прикарпаття. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень. ІІІ Міжнарод. наук. конф. присвячена 100-річчю Досл. станції лікар. рослин, ДСЛР ІАП НААН. Київ: ТОВ «ДІА», 2016. С.147-150.

Бялковська Г. Д., Пащенко В. І., Гаврилюк О. С. Інноваційна ресурсоощадна технологія вирощування тютюну сортів української селекції та її економічне обґрунтування. Інноваційна економіка. 2014. № 3(52). С. 142-149.

Бялковська Г. Д., Пащенко В. І. Удосконалена екологічно безпечна ресурсоощадна технологія вирощування високоякісного тютюну та її економічне обґрунтування. Сталий розвиток економіки. 2017. № 3(36). С. 137–144.

Пащенко В. І. Застосування інсектицидів Фастак та Конфідор Максі в удосконаленій екологічно безпечній ресурсоощадній технології вирощування тютюну. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату : Всеукр. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 15-16 черв. 2017 р.). Тернопіль : Крок, 2017. С. 150-153.

Пащенко В., Гаврилюк О. Застосування проти злакових гербіцидів Фюзілад Форте та Тарга Супер в удосконаленій екологічно безпечній ресурсоощадній технології вирощування тютюну. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 22 берез. 2018 р.). Тернопіль : Крок, 2018. С. 125-127.

Розробити елементи технології вирощування і захисту тютюну від шкідливих організмів: звіт по НДР (остаточний 2016–2018 рр.): ДР 0116U003444 / ТДСГДС ІКСГП НААН. Тернопіль, 2018. 56 c.

Бялковська Г. Д., Пащенко В. І. Вплив біологічного стимулятора росту Радіфарм та інсектициду Енжіо на врожайність та якість тютюнової сировини. Інноваційна економіка. 2021. № 7-8. С. 72-78.

Бялковська Г. Д., Юречко А. А., Вельган Є. Л., Пащенко В. І. Новий перспективний сорт тютюну української селекції Берлей 46. Вісник аграрної науки. 2020. № 5(806). С. 41-47.

Розроблення елементів адаптивної технології вирощування і захисту тютюну від шкідливих організмів: звіт по НДР (остаточний звіт 2021-2023 рр.): № ДР 0121U100746 / ТДСГДС ІСГ Карпатського регіону НААН. Тернопіль, 2023. С. 46.

Бялковська Г. Д. Конкурентоздатність технології вирощування тютюну. Вклад наукових інвестицій у розвиток агропромислового комплексу в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та флуктуацій клімату: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і спеціалістів (ДУ Інститут зернових культур НААН 16-17 березня 2023 року). Дніпро, 2023. С. 185-187.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024