ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВВП КРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА КРАЇН

Ігор Михайлович Гонак

Анотація


Гонак І.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВВП КРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА КРАЇН

Мета. Метою та завданням дослідження є вивчення особливостей взаємного впливу національної безпеки та національного експорту озброєння і військової техніки та національної економіки країн в умовах загострення економічного суперництва у глобальній економіці.

Методика дослідження. Під час дослідження використовувалися різноманітні сучасні наукові методи дослідження. При дослідженні використовувалися методи узагальнення інформаційних та літературних джерел для вивчення взаємного впливу національної безпеки та національного експорту озброєння і військової техніки та національної економіки країн. Для аналізу взаємного впливу показників ВВП та експорту озброєння і військової техніки використана лінійна економетрична модель.

Результати дослідження. Встановлено, що розвиток військово-промислового комплексу Україною та зростання її військового потенціалу і експорту озброєння та військової техніки роблять Україну привабливою для європейських країн щодо можливості інтеграції нашої країни у Північно-Атлантичний альянс і підтвердженням цього є проведення постійних спільних навчань України та країн НАТО та вивчення досвіду України щодо опору (зокрема, можливостей «гібридного опору») в умовах ведення «гібридних воєн» у різних регіонах навколо та на території Європи і Північної Америки. Зацікавленість в Україні з боку країн НАТО може посприяти швидкому вступу до Альянсу і, як наслідок, вступу до Європейського Союзу та інтенсивного розвитку української економіки - при забезпеченні інтенсивного розвитку відносин України та країн Європейського Союзу і НАТО та активізації інвестування (зокрема, у розвиток ВПК і експорт ОВТ) українська економіка мала потенціал росту ВВП у 2,689-6,947 раза (у 2017 році - до 319–826,7 мільярдів доларів США). Це дасть синергетичний позитивний ефект для національної безпеки і оборони та національних економік і міжнародної торгівлі країн НАТО і України та зробить ці країни економічно багатшими та військово могутнішими.

Наукова новизна результатів дослідження. У статті опрацьовано можливості взаємозалежності національної безпеки, національного збройного експорту та економічного потенціалу країн. Розглянуто величину валового внутрішнього продукту та експорту озброєння і військової техніки в окремих країнах. Проаналізовано економетричний зв'язок показників національної економіки та національного експорту озброєння та військової техніки.

Практична значущість результатів дослідження. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості вивчення взаємного впливу експорту озброєння та військової техніки країни на її економічне зростання.

Ключові слова: економічне суперництво; національна безпека; валовий внутрішній продукт; експорт озброєння та військової техніки.

 

Гонак И.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВВП СТРАНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА СТРАН

Цель. Целью и задачей исследования является изучение особенностей взаимного влияния национальной безопасности и национального экспорта вооружения и военной техники и национальной экономики стран в условиях обострения экономического соперничества в глобальной экономике.

Методика исследования. В ходе исследования использовались разнообразные современные научные методы исследования. При исследовании использовались методы обобщения информационных и литературных источников для изучения взаимного влияния национальной безопасности и национального экспорта вооружения и военной техники и национальной экономики стран. Для анализа взаимного влияния показателей ВВП и экспорта вооружения и военной техники использована линейная эконометрическая модель.

Результаты исследования. Установлено, что развитие военно-промышленного комплекса Украины и роста ее военного потенциала и экспорта вооружения и военной техники делают Украину привлекательной для европейских стран относительно возможности интеграции нашей страны в Североатлантический альянс и подтверждением этого является проведение постоянных совместных учений Украины и НАТО и изучения опыта Украины по сопротивлению (в частности, возможностей «гибридного сопротивления») в условиях ведения «гибридных войн» в разных регионах вокруг и на территории Европы и Северной Америки. Заинтересованность в Украине со стороны НАТО может помочь скорейшему вступлению в Альянс и, как следствие, вступления в Европейский Союз и интенсивного развития украинской экономики – при обеспечении интенсивного развития отношений Украины и стран Европейского Союза и НАТО и активизации инвестирования (в частности, в развитие ВПК и экспорт ВВТ) украинская экономика имела потенциал роста ВВП в 2,689-6,947 раза (в 2017 году – до 319-826,7 млрд долларов США). Это даст синергетический положительный эффект для национальной безопасности и обороны и национальных экономик и международной торговли стран НАТО и Украины и сделает эти страны экономически богаче и военно более могущественными.

Научная новизна результатов исследования. В статье проработаны возможности взаимозависимости национальной безопасности, национального оружейного экспорта и экономического потенциала стран. Рассмотрено величину валового внутреннего продукта и экспорта вооружения и военной техники в отдельных странах. Проанализирована эконометрическая связь показателей национальной экономики и национального экспорта вооружения и военной техники.

Практическая значимость результатов исследования. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности изучения взаимного влияния экспорта вооружения и военной техники страны на ее экономический рост.

Ключевые слова: экономическое соперничество, национальная безопасность, валовой внутренний продукт, экспорт вооружения и военной техники.

 

 

Honak I.M. THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL EXPORTS OF ARMAMENTS AND MILITARY EQUIPMENT AND ITS IMPACT ON THE COUNTRY'S GDP AS AN ELEMENT OF ECONOMIC RIVALRY OF COUNTRIES

Purpose. The aim of the article is to study the peculiarities of the mutual influence of national security and national exports of armaments and military equipment and the national economy of the countries in the conditions of intensifying economic competition in the global economy.

Methodology of research. During the research, various modern scientific methods of research are used. The research used methods for summarizing information and literature sources to study the mutual influence of national security and national exports of armaments and military equipment and national economies of countries. The linear econometric model was used to analyze the mutual influence of GDP and exports of armaments and military equipment.

Findings. It is established that the development of the military and industrial complex by Ukraine and the growth of its military potential and the export of armaments and military equipment make Ukraine attractive to European countries regarding the possibility of integrating our country into the North Atlantic Alliance, and the confirmation of this is conducting permanent joint exercises of Ukraine and NATO countries and studying the experience of Ukraine regarding resistance (in particular, the capabilities of the “hybrid resistance”) in the context of “hybrid wars” in various regions around and in the territory of Europe and North America.

Interest in Ukraine from NATO countries can contribute to rapid accession to the Alliance as a result of joining the European Union and the intensive development of the Ukrainian economy – in the intensive development of relations between Ukraine and the European Union and NATO and enhance investment (particularly in the development of the military industrial complex and Export IWT) Ukrainian economy had the potential GDP growth 2,689-6,947 times (in 2017 – to 319 – 826.7 billion US dollars). This will synergistic positive effect on national security and defense and national economies and international trade, NATO and Ukraine and make these countries economically richer and more powerful military.

Originality. The article deals with the possibilities of interdependence of national security, national armed exports and economic potential of countries. The volume of gross domestic product and export of armaments and military equipment in some countries are considered. The econometric connection of indicators of the national economy and national exports of armaments and military equipment is analyzed.

Practical value. The practical significance of the results obtained is the possibility of studying the mutual influence of the arms exports and military equipment of the country on its economic growth.

Key words: economic competition; national security; gross domestic product; arms export and military equipment.


Ключові слова


Ключові слова: економічне суперництво; національна безпека; валовий внутрішній продукт; експорт озброєння та військової техніки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1: А-К / Редколегія: С. В. Мочерний (відповідальний редактор) та інші. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Юридична енциклопедія: В 6 томах. Том 1: А-Г / Редколегія: Ю. С. Шемчушенко (голова редколегії) та інші. Київ: «Українська енциклопедія», 1998. 672 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За редакцією М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Каннон, А.С.К., 2002. 1104 с.

Ощадбанк каже, що виграв у Росії арбітраж на $1,3 млрд за Крим. ВВС. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46348658 (дата звернення: 26.11.2018).

Шалайський О. 12 друзів “вишки Бойка”. URL: https://dt.ua/internal/12-druziv-vishki-boyka-269593.html (дата звернення: 17.10. 2018).

Ніжнова С. За час окупації Криму РФ незаконно видобула понад 3,5 млрд куб. м газу з Одеського газового родовища. URL: https://censor.net.ua/ua/news/3051842/za_chas_okupatsiyi_krymu_rf _nezakonno_vydobula_ponad_35_mlrd_kub_m_gazu_z_odeskogo_gazovogo_rodovyscha (дата звернення: 26.11.2018).

Портніков В. Напад Росії на кораблі України призвів до «холодної війни» Трампа і Путіна. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29631147.html (дата звернення: 02.12.2018).

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_057 (дата звернення: 25.11.2018).

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року: Закон України від 03.06.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-14 (дата звернення: 10.12.2018).

Яких втрат зазнають українські порти через блокування РФ Азовського моря. URL: https://24tv.ua/rosiya_blokuye_azovske_more_omelyan_ozvuchiv_sumni_naslidki_dlya_ukrayini_n1075729 (дата звернення: 02.12.2018).

Pamp O. Dendorfer F., Thurner P. W. Arm your friends and save on defense? The impact of arms exports on military expenditures. Public Choice, 22 August 2018. Volume 177. Issue 1–2. pp. 165–187. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-018-0598-1 (дата звернення: 26.08.2018).

The main exporters and importers of major weapons, 2013–17: military spending and armaments // SIPRI YEARBOOK 2018: Armaments, Disarmament and International Security, Summary, 2018. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf (дата звернення: 12.09.2018).

Report for Selected Countries and Subjects. International Monetary Fundhttps. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx (дата звернення: 25.11.2018).

Заблоцький В. Як зростає світовий ринок озброєнь. Тиждень.ua, 6 квітня 2018. URL: https://tyzhden.ua/Society/212034 (дата звернення: 22.08.2018).

РФ – перший імпортер зброї України. Доповідь SIPRI. Корреспондент.biz. URL: https://ua.korrespondent.net/business/economics/3955787-rf-pershyi-importer-zbroi-ukrainy-dopovid-SIPRI (дата звернення: 20.08.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024