ФОРМУВАННЯ ПОЗТВНОГО ІМІДЖУ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРЄМСТВ

Алла Дмитрівна Чикуркова, Катерина Сергіївна Фень

Анотація


Чикуркова А.Д., Фень К.С. ФОРМУВАННЯ ПОЗТВНОГО ІМІДЖУ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Розроблення підходів до формування позитивного іміджу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств.

Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою стали базові положення економічної теорії та наукових розробок вчених. У дослідженні використано такі наукові методи: статистико-економічний (вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на формування позитивного іміджу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств); діалектичний та абстрактно-логічний – при проведенні теоретичних узагальнень, уточнення понятійного апарату з проблеми дослідження та формулювання висновків.

Результати дослідження. Визначено взаємозв’язок між сферами управління конкурентоспроможністю та відповідних складових іміджу, що дало можливість сформувати логічно-послідовний лаг сфер управління конкурентоспроможністю та складових іміджу підприємств. На цій основі побудовано матрицю оцінки та приведення у відповідність рівнів іміджу та конкурентоспроможності, яка надає можливість всебічно проаналізувати вплив іміджу на діяльність підприємства та гармонізувати їхній взаємовплив, цілеспрямовано управляти іміджем з позицій забезпечення конкурентоспроможності. Обґрунтовані етапи процесу підтримки позитивного іміджу підприємств в контексті забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропонована система управління конкурентоспроможністю підприємств, функціонування якої забезпечує реалізація набору стратегій, який доповнено стратегією формування позитивного іміджу, передбачає аналіз стартової позиції підприємства, розробку та впровадження системи коригуючих заходів на основі дотримання принципів ефективного менеджменту, компетентності, конфіденційності, корпоративної етики, які сприятимуть підвищенню соціальної та економічної відповідальності підприємств галузі та зміцненню їх ринкової позиції.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження процесів формування іміджу в системі підвищення конкурентоспроможності підприємств дозволять розширити перелік важливих факторів, що впливають на її стан, та дають змогу визначити основні напрями її формування.

Ключові слова: підприємства; система управління; конкурентоспроможність; позитивний імідж; підвищення; стратегія.

Чикуркова А.Д., Фень Е.С. ФОРМРОВАНЕ ПОЗТВНОГО МДЖА В ССТЕМЕ УПРАВЛЕНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Разработка подходов к формированию положительного имиджа в системе управления конкурентоспособностью предприятий.

Методика исследования. Теоретической и методической основой стали базовые положения экономической теории и научных разработок ученых. В исследовании использованы следующие научные методы: статистико-экономический (изучение влияния внутренних и внешних факторов на формирование положительного имиджа в системе управления конкурентоспособностью предприятий); диалектический и абстрактно-логический – при проведении теоретических обобщений, уточнении понятийного аппарата по проблеме исследования и формулировании выводов.

Результаты исследования. Определена взаимосвязь между сферами управления конкурентоспособностью и соответствующих составляющих имиджа, что позволило сформировать логически последовательный лаг сфер управления конкурентоспособностью и составляющих имиджа предприятий. На этой основе построено матрицу оценки и приведения в соответствие уровней имиджа и конкурентоспособности, которая дает возможность всесторонне проанализировать влияние имиджа на деятельность предприятия и гармонизировать их взаимовлияние, целенаправленно управлять имиджем с позиций обеспечения конкурентоспособности. Обоснованы этапы процесса поддержания положительного имиджа предприятий в контексте обеспечения повышения конкурентоспособности предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Предложенная система управления конкурентоспособностью предприятий, функционирование которой обеспечивает реализация набора стратегий, который дополнен стратегией формирования положительного имиджа, предусматривает анализ стартовой позиции предприятия, разработку и внедрение системы корректирующих мер на основе соблюдения принципов эффективного менеджмента, компетентности, конфиденциальности, корпоративной этики, которые будут способствовать повышению социальной и экономической ответственности предприятий отрасли и укреплению их рыночной позиции.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования процессов формирования имиджа в системе повышения конкурентоспособности предприятий позволят расширить перечень важных факторов, влияющих на ее состояние, и позволяют определить основные направления ее формирования.

Ключевые слова: предприятия, система управления, конкурентоспособность, положительный имидж, повышение стратегия.

 

Chykurkova A.D., Fen K.S. FORMATION OF A POSITIVE IMAGE IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Purpose. The aim of the article is the development of approaches to the formation of a positive image in the system of enterprise competitiveness management.

Methodology of research. The theoretical and methodological bases were the basic provisions of the economic theory and scientific achievements of scientists. The following scientific methods are used during the research: statistical and economic (study of the influence of internal and external factors on the formation of a positive image in the system of enterprise competitiveness management); dialectical and abstract and logical – in carrying out theoretical generalizations, clarifying the conceptual apparatus on the problem of research and formulation of conclusions.

Findings. The interrelation between the areas of competitiveness management and the corresponding components of the image is determined, which gave the opportunity to form a logical and consecutive lag of areas of competitiveness management and components of the image of enterprises. The matrix of evaluation and alignment of image and competitiveness levels is built on this basis, which provides an opportunity to comprehensively analyze the impact of the image on the activities of the enterprise and to harmonize their interactions, purposefully manage the image from the standpoint of ensuring competitiveness. The stages of the process of maintaining a positive image of enterprises in the context of ensuring the competitiveness of enterprises are substantiated.

Originality. The proposed system of enterprise competitiveness management, functioning of which ensures the implementation of a set of strategies, supplemented by the strategy of creating a positive image, involves analyzing the starting position of the enterprise, developing and implementing a corrective action system based on adherence to the principles of effective management, competence, confidentiality, corporate ethics, which will promote the increase of social and the economic responsibility of the industry and strengthening their market position.

Practical value. The results of research of the processes of image formation in the system of increasing the competitiveness of enterprises will allow to expand the list of important factors influencing its state, and allow to determine the main directions of its formation.

Key words: enterprise; management system; competitiveness; positive image; enhancement; strategy.

 


Ключові слова


Ключові слова: підприємства; система управління; конкурентоспроможність; позитивний імідж; підвищення; стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. 147 с.

Довбенко В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2007. № 6 (35). С. 29-35.

Портер М. Международная конкуренция; пер. с англ. под ред. В. Д. Щетинина. Москва: Международные отношения, 1993. 896 с.

Харченко Т. Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 2. С. 70-73.

Савчук С. ?. Методы оценки конкурентоспособности: логика построения и анализ возможностей. Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичне моделювання. 2003. № 14. С. 54-65.

Ткаченко Н.Б. Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності товарів. Вісник КДТЕУ. 1999. № 2. С. 135-144.

Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Эксклюзивные технологии формирования стратегии повышения конкурентоспособности организации: теория, методика, практика. Москва: ЭКСМО, 2004. 541 с.

Фень К. С. Стратегія формування іміджу в системі зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4 [74]. С. 188-194.

Чикуркова А. Д., Горіховський М. В. Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект. Причорноморські економічні студії. 2016. Том 1. Випуск 12. С. 5-8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024