ЦІНА В ССТЕМІ РНКОВХ ХАРАКТЕРСТК ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ірина Володимирівна Колокольчикова

Анотація


Колокольчикова І.В. ЦІНА В ССТЕМІ РНКОВХ ХАРАКТЕРСТК ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Мета. Аналіз економічної категорії «ціна» в системі ринкових характеристик плодово-ягідної продукції в її теоретичному та практичному аспекті.

Методика дослідження. Метод комплексного підходу використано у процесі дослідження теоретичних аспектів економічної категорії «ціна». Використання методу системного аналізу дозволило виділити основні групи факторів, що впливають на формування ціни на плодово-ягідну продукцію. Монографічний метод дозволив у часі виявити зміни рівня ціни на продукцію галузі протягом останніх 6 років в розрізі кожного з місяців. Метод порівнянь використано в процесі аналізу впливу факторів, формуючих ціну, оцінки рівня впливу складових на ринку продукції галузі та пошуку напрямів вирішення їх надефективним способом.

Результати дослідження. Встановлено, що в теоретичному плані ціна продукції має тісний взаємозв’язок з трудовою теорією та теорією граничної корисності; в практичному прояві ця категорія відображає ринкові важелі впливу як на ринок, так і на господарюючих суб’єктів. Систематизовано та згруповано у блоки фактори, що впливають на ціну плодово-ягідної продукції на мікро- та макрорівнях. Виявлено циклічність змін рівня ціни на плоди та ягоди протягом року. Окреслено коло проблем та визначено вектор дій з метою підвищення рівня цін та росту ефективності галузі садівництва в цілому.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано групування факторів, що впливають на формування ціни в системі ринкових характеристик плодово-ягідної продукції. Цей підхід дозволяє окремо оцінювати вплив кожного з факторів та розраховувати ступені ризику по напрямам, тим самим шукаючи одночасно напрями щодо зниження цього впливу.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані результати дослідження є корисними та мають практичну цінність для виробників плодово-ягідної продукції. Можливість аналізу факторів впливу на формування ціни та їх експертна оцінка дозволить підприємцям визначити напрями консолідації дій на ринку, дасть поштовх до процесів кооперуванням у питаннях збереження, збуту або переробки продукції. Аналіз ціни реалізації протягом року є вагомим обґрунтуванням впровадження змін товарної політики підприємств, а саме збільшенням питомої ваги продукції ранніх та пізніх сортів, які завжди реалізуються за найвищими цінами.

Ключові слова: попит; пропозиція; ціна; цінова політика; ринок плодово-ягідної продукції; суб’єкти ринку; споживачі.

 

Колокольчикова .В. ЦЕНА В ССТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ХАРАКТЕРСТК ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦ

Цель. Анализ экономической категории «цена» в системе рыночных характеристик плодово-ягодной продукции в ее теоретическом и практическом аспекте.

Методика исследования. Метод комплексного подхода применен в процессе исследования теоретических аспектов экономической категории «цена». спользование метода системного анализа дало возможность выделить основные группы факторов, влияющих на формирование цены на плодово-ягодную продукцию. Монографический метод позволил во времени выявить изменения уровня цены на продукцию отрасли на протяжении последних 6 лет в разрезе каждого из месяцев. Метод сравнений применен в процессе анализа влияния факторов, формирующих цену, оценки уровня влияния проблем на рынке продукции отрасли и поиска направлений их решения более эффективными способами.

Результаты исследования. Установлено, что в теоретическом плане цена продукции имеет тесную взаимосвязь с трудовой теорией и теорией предельной полезности; в практическом проявлении эта категория отражает рыночные рычаги влияния как на рынок, так и на хозяйствующих субъектов. Систематизированы и сгруппированы в блоки факторы, влияющие на цену плодово-ягодной продукции на микро- и макроуровнях. Выявлена цикличность изменения уровня цены на плоды и ягоды в течение года. Очерчен круг проблем и определен вектор последующих действий с целью повышения уровня цен и роста эффективности отрасли садоводства в целом.

Научная новизна результатов исследования. Предложена группировка факторов, влияющих на формирование цены в системе рыночных характеристик плодово-ягодной продукции. Этот подход позволяет отдельно оценивать влияние каждого из факторов и рассчитать степени риска по направлениям, тем самым осуществляя одновременно поиск направлений по снижению этого влияния.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные результаты исследования являются полезными и имеют практическую ценность для производителей плодово-ягодной продукции. Возможность анализа факторов влияния на формирование цены и их экспертная оценка позволит предпринимателям определить направления консолидированных действий на рынке, даст толчок процессам кооперированием в вопросах хранения, сбыта или переработки продукции. Анализ цены реализации в течение года является весомым обоснованием для внедрения изменений в товарной политики предприятий, а именно увеличением удельного веса продукции ранних и поздних сортов, которые всегда реализуются по самым высоким ценам.

Ключевые слова: спрос; предложение; цена; ценовая политика; рынок плодово-ягодной продукции; субъекты рынка; потребители.

 

Kolokolchykova I.V. PRICE IN THE SYSTEM OF MARKET CHARACTERISTICS OF FRUIT AND BERRY PRODUCTS

Purpose. The aim of the article is the analysis of the economic category “price” in the system of market characteristics of fruit and berry products in its theoretical and practical aspect.

Methodology of research. The method of complex approach is used in the process of research of theoretical aspects of economic category “price”. Using the method of systematic analysis made it possible to identify the main groups of factors that influence the pricing of fruit and berry products. The monographic method has made it possible to detect changes in the price level for the products of the industry over the last 6 years in the context of each month. The method of comparisons is used in the process of analysing the impact of price and shaping factors, assessing the level of influence of constituents on the market products of the industry and finding ways to solve them in an effective way.

Findings. It is established that, in theory, the price of production has a close relationship with labour theory and marginal utility theory; in practical terms, this category reflects the market levers of influence both on the market and on business entities. The factors influencing the price of fruit and berry products at micro and macro levels are systematized and grouped into blocks. The cyclicality of changes in the price level for fruits and berries during the year is revealed. The range of problems is outlined and a vector of action is identified with the aim of raising the price level and increasing the efficiency of the horticulture industry as a whole.

Originality. The grouping of factors influencing price formation in the system of market characteristics of fruit and berry products is proposed. This approach makes it possible to assess the impact of each factor individually and to calculate the degree of risk in the directions, while at the same time looking for directions to reduce that impact.

Practical value. The proposed research findings are useful and have practical value for fruit and berry producers. The ability to analyse the factors influencing the pricing and their expert evaluation will allow entrepreneurs to determine the direction of consolidation of actions in the market, will give impetus to the processes of cooperation in matters of storage, sale or processing of products. Analysis of the sale price during the year is a valid substantiation for the introduction of changes in the commodity policy of enterprises, namely the increase in the share of products of early and late varieties, which are always sold at the highest prices.

Key words: demand; supply; price; pricing; fruit and berry market; market players; consumers.


Ключові слова


Ключові слова: попит; пропозиція; ціна; цінова політика; ринок плодово-ягідної продукції; суб’єкти ринку; споживачі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Власова Н. О. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари : монографія. Харків : ХДУХТ, 2012. 376 с.

Мельник Л. Л. Цінова політика держави в контексті нееквівалентних міжгалузевих відносин в АПК. Агросвіт. 2012. № 2. С. 13-19.

Симонова Т. А. Вплив факторів на ціноутворення сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2011. № 1. С. 57-60.

Невлад В. Ф. Державна підтримка цінової стабільності на ринку АПК України. Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. 2010. Вип. 265(5). С. 78-84.

Чичуліна К. В., Ріжко І. В., Матюшенко К. М. Особливості формування цінової політики на сільськогосподарських підприємствах. Eфективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 28.09.2019).

Саблук П. Т. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України: наукова доповідь. Економіка України. 2000. № 8. С. 3-36.

Сільське господарство України 2018 рік: статистичний збірник. Київ. 2019. 190 с.

Герасимчук К.Ю. Методологічні аспекти ціноутворення продукції виробничо-технічного призначення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2008. № 611. С. 118-124.

Приймачук Л., Коваль Л. Аналіз та оцінка формування ефективного функціонування ринку плодів та ягід у Західному регіоні України. Вісник ЛНАУ. 2009. URL: http://base.dnsgb.com.ua/ files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer (дата звернення: 28.09.2019).

Бурляй О. Л., Коваленко О. С., Підопригора О. В. Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 89(2). С. 73-91.

Шумейко А. Ринок фруктів і ягід України. Економіка України. 2003. № 10. С. 55-61.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024