МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ – НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ НА ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОГО ПРОДОВОЛЬСТВА

Антон Михайлович Стельмащук

Анотація


Стельмащук А.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ – НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ НА ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОГО ПРОДОВОЛЬСТВА

Мета. Обґрунтування теоретичних засад модернізації аграрних підприємств і практичних аспектів технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва як необхідна умова переходу підприємства на виробництво органічного продовольства.

Методика дослідження. Теоретичну й методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань модернізації суспільства й окремих суб’єктів господарювання. В процесі дослідження використано методи аналізу (при розчленуванні об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи та їх деталізації) та синтезу (для узагальнення різних аспектів технологічного оновлення процесів сільськогосподарського виробництва та модернізації аграрних підприємств).

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність поняття «модернізація», охарактеризовано генезис її розвитку, описано основні характерні риси процесу перетворення традиційного (дотехнологічного), суспільства по мірі його трансформації в суспільство з високо диференційованими соціально-економічними структурами. Виділено характерні риси модернізації підприємств та охарактеризовано її види за класифікаційними ознаками. На основі аналізу проведеного аналізу сформовано власне визначення поняття «модернізація підприємства». Доведено, що покращити економічний стан населення сільських територій можливо шляхом розвитку органічного сектору в країні.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано авторське трактування поняття «модернізація підприємства» як процесу його переходу до нових технологій, оновлення машин, обладнання, устаткування, пов’язаного з впровадженням у виробництво науково-технічних досягнень в сфері виробництва органічного продовольства для оптимізації виробничих процесів на підприємстві та випуску продукції з інноваційною складовою, що дає змогу йому успішно конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Практична цінність результатів дослідження. Виявлено, що Україна має великий потенціал як з екологічної, так і з економічної точки зору для збільшення площ під органічним сільським господарством. Родючі ґрунти та великі угіддя створюють сприятливі умови для переходу на органічне виробництво, а це, в свою чергу, дає вагомі переваги для економічного зростання, захисту навколишнього середовища, якості та безпеки харчових продуктів для здоров’я людей, запобігання зміні клімату та досягнення соціальної справедливості.

Ключові слова: аграрне підприємство; технологічне оновлення; модернізація; органічне продовольство; здоров’я людей; економічне зростання.

 

Стельмащук А.М. МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА НА ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Цель. Обоснование теоретических основ модернизации аграрных предприятий и практических аспектов технологического обновления сельскохозяйственного производства как необходимое условие перехода предприятия на производство органического продовольствия.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам модернизации общества и отдельных субъектов хозяйствования. В процессе исследования использованы методы анализа (при расчленении объекта исследования на отдельные важные составляющие элементы и их детализации) и синтеза (для обобщения различных аспектов технологического обновления процессов сельскохозяйственного производства и модернизации аграрных предприятий).

Результаты исследования. Обосновано сущность понятия «модернизация», охарактеризован генезис ее развития, описаны основные характерные черты процесса преобразования традиционного (технологического), общества по мере его трансформации в общество с высоко дифференцированными социально-экономическими структурами. Выделены характерные черты модернизации предприятий и охарактеризованы ее виды по классификационным признакам. На основе анализа проведенного анализа сформировано собственное определение понятия «модернизация предприятия». Доказано, что улучшить экономическое положение населения сельских территорий возможно путем развития органического сектора в стране.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано авторское определение понятия «модернизация предприятия» как процесса его перехода к новым технологиям, обновление машин, оборудования, связанного с внедрением в производство научно-технических достижений в сфере производства органического продовольствия для оптимизации производственных процессов на предприятии и выпуска продукции с инновационной составляющей, что позволяет ему успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

Практическая ценность результатов исследования. Выявлено, что Украина имеет большой потенциал как с экологической, так и с экономической точки зрения для увеличения площадей под органическим сельским хозяйством. Плодородные почвы и большие угодья создают благоприятные условия для перехода на органическое производство, а это, в свою очередь, дает весомые преимущества для экономического роста, защиты окружающей среды, качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья людей, предотвращения изменения климата и достижения социальной справедливости.

Ключевые слова: аграрное предприятие; технологическое обновление; модернизация; органическое продовольствие; здоровье людей; экономический рост.

 

Stelmashchuk A.M. MODERNIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IS A NECESSARY CONDITION FOR THE TRANSITION TO ORGANIC FOOD PRODUCTION

Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical principles of modernization of agrarian enterprises and practical aspects of technological renewal of agricultural production as a necessary condition for the transition of the enterprise to the production of organic food.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the work of domestic and foreign scientists on the modernization of society and individual economic entities. The methods of analysis (in the breakdown of the object of study into separate important components and their detail) and synthesis (to summarize various aspects of technological updating of processes of agricultural production and modernization of agricultural enterprises) are used during the research.

Findings. The essence of the concept of “modernization” is substantiated, the genesis of its development is characterized, the main characteristic features of the process of transformation of traditional (pre-technological), society as it is transformed into a society with highly differentiated social and economic structures are described. The characteristic features of enterprise modernization are distinguished and its types are classified by classification features. On the basis of the analysis carried out the own definition of the concept of “modernization of the enterprise” is formed. It has been proved that improving the economic condition of the rural population is possible through the development of the organic sector in the country.

Originality. The author's interpretation of the concept of “enterprise modernization” as a process of its transition to new technologies, updating of machines, machinery and equipment related to the introduction of scientific and technological achievements in the field of organic food production in order to optimize production processes at the enterprise and production of innovative products is substantiated a component that enables it to compete successfully in both domestic and foreign markets.

Practical value. It is revealed that Ukraine has great potential both from the ecological and economic point of view to increase the area under organic agriculture. Fertile soils and large lands create favourable conditions for the transition to organic production, which in turn provides significant benefits for economic growth, environmental protection, quality and safety of food for human health, prevention of climate change and social justice.

Key words: agricultural enterprise; technological renewal; modernization; organic food; human health; economic growth.


Ключові слова


Ключові слова: аграрне підприємство; технологічне оновлення; модернізація; органічне продовольство; здоров’я людей; економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція державної програми розвитку органічного виробництва в Україні. URL: http://www.organic.com.ua (дата звернення: 10.09.2019).

Елисеев С. М. Политическая социология : учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 412 с.

Rostow W. W. Politics and Stages of Growth. Cambridge : Cambridge University Press, 1971. 410 p.

Валлерстайн И. Модернизация: мир праху ее. Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 2. С. 21-25.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручик. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.

Салун М. М. Фактори модернізації ресурсного потенціалу промислового підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 4(30). С. 49-51.

Петрович Й. М. Модернізація промислових підприємств як передумова їх ефективного розвитку. Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 10–12 листопада 2011 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 249-250.

Черпак І. С., Кошевий М. М. Сутність і зміст поняття модернізації підприємства. URL: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/2_cherpak.htm (дата звернення: 10.09.2019).

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 10.09.2019).

Сендецька О. Ефективність виробництва і застосування органічних добрив «Біогумус», виготовлених методом вермикультивування. Вісник ТНЕУ. 2014. № 1. http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/556 (дата звернення: 10.09.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023