УПРАВЛІННЯ РОЗВТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ ТА ФЕРМЕРСЬКХ ГОСПОДАРСТВ

Микола Павлович Сахацький, Галина Миколаївна Запша, Микола Миколайович Сахацький

Анотація


Сахацький М.П., Запша Г.М., Сахацький М.М. УПРАВЛІННЯ РОЗВТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ ТА ФЕРМЕРСЬКХ ГОСПОДАРСТВ

Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління розвитком економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи узагальнення, систематизації, аналізу, абстрагування для визначення напрямів удосконалення управління розвитком сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в частині раціоналізації їх організаційної структури управління та підготовки і підвищення кваліфікації менеджерів і маркетологів у відповідності до вимог сучасності. Інформаційну базу наукового дослідження склали наукові праці вітчизняних вчених-економістів з проблеми удосконалення управління розвитком економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

Результати дослідження. Обґрунтовано об’єктивний характер необхідності постійного удосконалення управління розвитком сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Встановлено, що факторами, які спричиняють потребу щодо удосконалення управління розвитком аграрних підприємств, виступають: скорочення кількості фермерських господарств, зниження в підприємствах чисельності найманих працівників, зменшення прибутку та рівня рентабельності. Обґрунтовано, що удосконалення управління розвитком сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств передбачає раціоналізацію організаційної структури управління шляхом створення маркетингового підрозділу, за яким закріплюється адаптивна функція приведення виробничої та ринкової діяльності суб’єкта господарювання у відповідність динамічним змінам оточуючого середовища. Підготовка та селекція менеджерів та маркетологів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств повинна включати освітні програми та підвищення кваліфікації з набуття ними фахової компетенції з постійної адаптації господарюючих суб’єктів та їх управлінських структур і штатів до динамічних змін внутрішнього та зовнішнього середовища.

Наукова новизна результатів дослідження. Отримало подальшого розвитку обґрунтування об’єктивного характеру удосконалення управління розвитком економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, що, на відміну від інших, включає раціоналізацію організаційних структур управління та підготовку сучасних менеджерів і маркетологів, фахові компетенції яких спрямовані на постійну адаптацію господарюючих суб’єктів до ринкових змін.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути використані при раціоналізації організаційних структур управління сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, а також при підготовці менеджерів і маркетологів.

Ключові слова: управління; потенціал; сільськогосподарські підприємства; фермерські господарства; фінансовий результат; організаційна структура управління; компетенція; адаптація; маркетинг.

 

Сахацкий Н.П., Запша Г.Н., Сахацкий Н.Н. УПРАВЛЕНЕ РАЗВТЕМ ЭКОНОМЧЕСКОГО ПОТЕНЦАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ ФЕРМЕРСКХ ХОЗЯЙСТВ

Цель. Обоснование теоретико-методологических основ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию управления развитием экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы обобщения, систематизации, анализа, абстрагирования для определения направлений совершенствования управления развитием сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств относительно рационализации их организационной структуры управления, подготовки и повышения квалификации менеджеров и маркетологов в соответствии с требованиями современности. нформационную базу научного исследования составили научные труды отечественных ученых-экономистов по проблеме совершенствования управления развитием экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

Результаты исследования. Обосновано объективный характер необходимости постоянного совершенствования управления развитием аграрных предприятий. Установлено, что факторами, которые вызывают потребность по совершенствованию управления развитием аграрных предприятий, выступают: сокращение количества фермерских хозяйств, снижение в предприятиях численности наемных работников, уменьшение прибыли и уровня рентабельности. Обосновано, что совершенствование управления развитием аграрных предприятий предусматривает рационализацию организационной структуры управления путем создания маркетингового подразделения, за которым закрепляется адаптивная функция приведения производственной и рыночной деятельности предприятия в соответствие с динамическими изменениями окружающей среды. Подготовка и селекция менеджеров и маркетологов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, должна включать образовательные программы и повышение квалификации по приобретению ими профессиональной компетенции постоянной адаптации хозяйствующих субъектов и их управленческих структур и штатов к динамическим изменениям внутренней и внешней среды.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование объективного характера совершенствования управления развитием экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, что, в отличие от других, включает рационализацию организационных структур управления и подготовку современных менеджеров и маркетологов, профессиональные компетенции которых направлены на постоянную адаптацию хозяйствующих субъектов к рыночным изменениям.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы при рационализации организационных структур управления сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, а также при подготовке менеджеров и маркетологов.

Ключевые слова: управление; потенциал; сельскохозяйственные предприятия; фермерские хозяйства; финансовый результат; организационная структура управления; компетенции; адаптация; маркетинг.

 

Sakhatskyi M.P., Zapsha H.M., Sakhatskyi M.M. MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL AT AGRICULTURAL ENTERPRISES AND FARMS

Purpose. The aim of the article is to substantiate the theoretical and methodological foundations and development of practical recommendations for improving the management of economic potential development of agricultural enterprises and farms.

Methodology of research. The methods of generalization, systematization, analysis, abstraction are used in the process of research to determine the directions of improving the management of development of agricultural enterprises and farms in terms of rationalization of their organizational structure of management and training and professional development of managers and marketers in accordance with the requirements of the present. Information base of scientific research is made by scientific works of domestic scientists-economists on the problem of improving the management of economic potential development of agricultural enterprises and farms.

Findings. The objective nature of the need for continuous improvement of agricultural and farm development management is substantiated. It is established that the factors that cause the need to improve the management of the development of agricultural enterprises are: reduction of the number of farms, a decrease in the number of employees, a decrease in profit and profitability. It is substantiated that improvement of management of development of agricultural enterprises and farms implies rationalization of organizational structure of management by creation of marketing subdivision, according to which the adaptive function of bringing the production and market activity of the economic entity into conformity with dynamic changes of the environment is fixed.

Training and selection of managers and marketers of agricultural enterprises and farms should include educational programs and advanced training in the acquisition of their professional competence in the constant adaptation of economic entities and their management structures and staff to the dynamic changes of the internal and external environment.

Originality. Further substantiation of objective character of improvement of management of development of economic potential of agricultural enterprises and farms has been further developed, which, unlike others, includes rationalization of organizational structures of management and training of modern managers and marketers, whose professional competences are aimed at constant adaptation of economic entities to market changes.

Practical value. The results of the study can be used to streamline organizational structures of management of agricultural enterprises and farms, as well as in training managers and marketers.

Key words: management; potential; agricultural enterprises; farms; financial result; organizational structure of management; competence; adaptation; marketing.

Ключові слова


Ключові слова: управління; потенціал; сільськогосподарські підприємства; фермерські господарства; фінансовий результат; організаційна структура управління; компетенція; адаптація; маркетинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейченко А. В. Науково-економічні основи розвитку безвідходного агропромислового виробництва : монографія. Одеса : Фенікс, 2018. 362 с.

Кустріч Л. О. Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2018. 416 с.

Лупенко Ю. О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 26-38.

Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 632 с.

Могильний О. М. Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 5-16.

Федосєєва Г. С. Теоретико-методологічні та прикладні засади формування конкурентних преваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2018. 366 с.

Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективні нариси у трьох частинах / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ». Київ, 2013. 424 с.

Сільське господарство України за 2018 рік: статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (дата звернення: 15.10.2019).

Сільське господарство України 2017 : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 171 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024