ШЛЯХ ВРІШЕННЯ АГЕНТСЬКОЇ ПРОБЛЕМ В КОРПОРАТВНХ СТРУКТУРАХ ІЗ ВКОРСТАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: НЕОІНСТТУЦІЙНІ АСПЕКТ

Василь Юрійович Царук

Анотація


Царук В.Ю. ШЛЯХ ВРІШЕННЯ АГЕНТСЬКОЇ ПРОБЛЕМ В КОРПОРАТВНХ СТРУКТУРАХ ІЗ ВКОРСТАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: НЕОІНСТТУЦІЙНІ АСПЕКТ

Мета. Здійснення аналізу та обґрунтування шляхів до вирішення наслідків виникнення агентської проблеми в корпоративних структурах на основі використання облікової інформації.

Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем дослідження формування облікової інформації в питаннях вирішення агентської проблеми в корпоративних структурах. Для досягнення мети дослідження використано: загальнонаукові методи (абстрагування, порівняння, узагальнення, аналіз, синтез) – до пізнання основних елементів облікової інформації; критичний аналіз і системний підхід – при розкритті характеристики основних елементів вирішення агентської проблеми в корпоративних структурах; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Обґрунтовано види опортуністичної поведінки відносно моменту укладання контракту згідно агентської теорії. Визначено роль облікової інформації на передконтрактній стадії діяльності корпоративних структур. Розкрито особливості розуміння бухгалтерського обліку як одного з основних елементів системи корпоративного управління, який дозволяє мінімізувати наслідки виникнення агентської проблеми. Визначено роль облікової інформації на постконтрактній стадії діяльності корпоративних структур.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано можливість використання облікової інформації для реалізації опортуністичної поведінки агентами в діяльності корпоративних структур. Визначено можливості системи бухгалтерського обліку протидіяти прихованим намірам, які можуть виникати у агентів після укладення контрактів. Розроблено матричну класифікацію підходів до вирішення наслідків виникнення агентської проблеми в корпоративних структурах.

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація запропонованих в дослідженні складових облікової інформації дасть змогу обґрунтувати роль облікової інформації в застосуванні кожного з виділених підходів до вирішення наслідків виникнення агентської проблеми в корпоративних структурах.

Ключові слова: корпоративне управління; агентська проблема; несприятливий відбір; моральний ризик; облікова інформація.

 

Царук В.Ю. ПУТ РЕШЕНЯ АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В КОРПОРАТВНЫХ СТРУКТУРАХ С СПОЛЬЗОВАНЕМ УЧЕТНОЙ НФОРМАЦ: НЕОНСТТУЦОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Цель. Осуществление анализа и обоснования путей к решению последствий возникновения агентской проблемы в корпоративных структурах на основе использования учетной информации.

Методика исследования. Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам исследования формирования учетной информации в вопросах решения агентской проблемы в корпоративных структурах. Для достижения цели исследования использованы: общенаучные методы (абстрагирование, сравнение, обобщение, анализ, синтез) – к познанию основных элементов учетной информации; критический анализ и системный подход – при раскрытии характеристики основных элементов решения агентской проблемы в корпоративных структурах; абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.

Результаты исследования. Обосновано виды оппортунистического поведения относительно момента заключения контракта по агентской теории. Определена роль учетной информации на предконтрактной стадии деятельности корпоративных структур. Раскрыты особенности понимания бухгалтерского учета как одного из основных элементов системы корпоративного управления, который позволяет минимизировать последствия возникновения агентской проблемы. Определена роль учетной информации на постконтрактной стадии деятельности корпоративных структур.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована возможность использования учетной информации для реализации оппортунистического поведения агентами в деятельности корпоративных структур. Определены возможности системы бухгалтерского учета противодействовать скрытым намерениям, которые могут возникать у агентов после заключения контрактов. Разработано матричную классификацию подходов к решению последствий возникновения агентской проблемы в корпоративных структурах.

Практическая значимость результатов исследования. Реализация предложенных в исследовании составляющих учетной информации позволит обосновать роль учетной информации в применении каждого из выделенных подходов к решению последствий возникновения агентской проблемы в корпоративных структурах.

Ключевые слова: корпоративное управление; агентская проблема; неблагоприятный отбор; моральный риск; учетная информация.

 

Tsaruk V.Yu. WAYS TO SOLVE AGENCY PROBLEMS IN CORPORATE STRUCTURES WITH USING ACCOUNTING INFORMATION: NON-INSTITUTIONAL ASPECTS

Purpose. The aim of the article is to analyse and substantiate the ways to solve the consequences of an agency problem in corporate structures based on the use of accounting information.

Methodology of the research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of accounting information formation in the issues of solving agency problems in corporate structures. The following methods are used to achieve the goal of the study: general scientific methods (abstraction, comparison, generalization, analysis, synthesis) – to know the basic elements of accounting information; critical analysis and systematic approach – when disclosing the characteristics of the main elements of solving an agency problem in corporate structures; abstract and logical method – to formulate the conclusions of the study.

Findings. The types of opportunistic behaviour regarding the moment of contracting according to agency theory are substantiated. The role of accounting information at the pre-contractual stage of activity of corporate structures is determined. The features of understanding of accounting as one of the basic elements of the corporate governance system, which allows to minimize the consequences of an agency problem, are revealed. The role of accounting information at the post-contracting stage of corporate structures activity is determined.

Originality. The possibility of using accounting information for the implementation of opportunistic behaviour by agents in the activity of corporate structures is substantiated. The ability of the accounting system to counteract the hidden intentions that agents may have after contracting has been identified. A matrix classification of approaches to solving the consequences of agency problems in corporate structures has been developed.

Practical value. Implementation of the components of accounting information proposed in the study will allow to substantiate the role of accounting information in the application of each of the selected approaches to solving the consequences of the agency problem in corporate structures.

Key words: corporate governance; agency problem; adverse selection; moral hazard; accounting information.


Ключові слова


Ключові слова: корпоративне управління; агентська проблема; несприятливий відбір; моральний ризик; облікова інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова О. Н. Демаркация границ экономической дисциплины: содержательный подход (случай «бухгалтерского» учета). Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 95-121.

Гойе К. Г. Бухгалтерский учет и ответственность: проблема менеджмента компании. Финансы и бизнес. 2005. № 3. Т. 1. С. 62-67.

Комiтет кредиторiв “Мрiї” просить владу розслiдувати дiяльнiсть компанії. URL: http://www.agriagency.com.ua/news/21612.html (дата звернення: 20.08.2019).

Baiman S., Chatfield M., Vangermeersch R. Agency theory. The history of accounting (role accounting): an international Encylopedia. Routledge, 2014. 674 p. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315883489 (дата звернення: 20.08.2019).

Bosse D. A., Phillips R. A. Agency theory and bounded self-interest. Academy of Management Review. 2016. Vol. 41. No. 2. P. 276-297.

Cărăusu D.-N. Monitor and control in companies: an agency theory approach. Journal of Public Administration, Finance and Law. 2015. Special Issue 2. P. 46-60.

Healy P. M. The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of Accounting and Economics. 1985. Vol. 7. P. 85-107.

Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. 1976. V. 3. No. 4. P. 305-360.

Klein A. Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. Journal of Accounting and Economics. 2002. Vol. 33 (3). P. 375-400.

Laux C., Laux V. Board Committees, CEO Compensation, and Earnings Management. The Accounting Review. 2009. Vol. 84, No. 3. P. 869-891.

McColgan P. Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective. Department of Accounting & Finance, University of Strathclyde, Glasgow, 2001. 77 p. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.286&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 20.08.2019).

Peasnell K. V., Pope P. F., Young S. Board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals? (October 2000). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=249557 (дата звернення: 20.08.2019).

Sloan R. G. Financial accounting and corporate governance: a discussion. Journal of Accounting and Economics. 2001. Vol. 32. P. 335-347.

Watts R. Zimmerman J. Positive accounting theory. Prentice-Hall, 1986. 388 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024