ТЕОРЕТЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО АНТКРЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМСЛОВОГО ПІДПРЄМСТВА

Дмитро Вікторович Щукін

Анотація


 

Щукін Д.В. ТЕОРЕТЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО АНТКРЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМСЛОВОГО ПІДПРЄМСТВА

 

Мета. Метою статті є розробка та опис теоретичних положень концепції стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства.

 

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ стратегічного антикризового управління діяльністю підприємства; системний підхід – для обґрунтування положень концепції стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства, її переваг та особливостей; методів систематизації та прогнозування – для визначення стратегічних та тактичних завдань підприємства, які повинні бути реалізовані в процесі запровадження концепції стратегічного антикризового управління підприємством.

 

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність та загальні положення концепції стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Визначено основні особливості та переваги концепції стратегічного антикризового управління на відміну від інших. Доведено необхідність утворення на підприємстві системи управління ризиком із залученням кваліфікованих ризик-менеджерів – фахівців з управління в ризикових ситуаціях, аналітичної бази або організаційно-методичного забезпечення підприємства, що мають бути інформаційною основою прийняття ефективних антикризових управлінських рішень стратегічного рівня власниками та менеджерами підприємства.

 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні теоретичних положень та виробленні концептуального підходу щодо стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства.

 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на упередження ризиків та загроз в діяльності промислових підприємств, забезпечення якісного та ефективного управління їх діяльністю протягом всього життєвого циклу у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад управління на промислових підприємствах.

 

Ключові слова: концепція; стратегічне антикризове управління; діяльність; промислове підприємство; ризик-менеджмент.

 

 

 

Щукин Д.В. ТЕОРЕТЧЕСКЕ ПОЛОЖЕНЯ КОНЦЕПЦ СТРАТЕГЧЕСКОГО АНТКРЗСНОГО УПРАВЛЕНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРЯТЯ

 

Цель. Целью статьи является разработка и описание теоретических положений концепции стратегического антикризисного управления деятельностью промышленного предприятия.

 

Методика исследования. В процессе исследования использовались: общенаучные методы, в частности: методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ стратегического антикризисного управления деятельностью предприятия; системный подход – для обоснования положений концепции стратегического антикризисного управления деятельностью промышленного предприятия, ее преимуществ и особенностей; методы систематизации и прогнозирования – для определения стратегических и тактических задач предприятия, которые должны быть реализованы в процессе внедрения концепции стратегического антикризисного управления предприятием.

 

Результаты исследования. Обосновано сущность и общие положения концепции стратегического антикризисного управления деятельностью промышленного предприятия. Определены основные особенности и преимущества концепции стратегического антикризисного управления в отличие от других. Доказана необходимость образования на предприятии системы управления риском с привлечением квалифицированных риск-менеджеров – специалистов по управлению в рисковых ситуациях, аналитической базы или организационно-методического обеспечения предприятия, которые должны быть информационной основой принятия эффективных антикризисных управленческих решений стратегического уровня собственниками и менеджерами предприятия.

 

Научная новизна результатов исследования заключается в определении теоретических положений и выработке концептуального подхода относительно стратегического антикризисного управления деятельностью промышленного предприятия.

 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на обеспечение качественного управления деятельностью промышленного предприятия в течение всего жизненного цикла в долгосрочной перспективе. Они могут быть использованы для усовершенствования принципов управления на промышленных предприятиях.

 

Ключевые слова: концепция; стратегическое антикризисное управление; деятельность; промышленное предприятие; риск-менеджмент.

 

 

 

Shchukin D.V. THEORETICAL PROVISIONS OF THE CONCEPT OF STRATEGIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

 

Purpose. The aim of the article is to develop and describe the theoretical provisions of the concept of strategic crisis management of the activity of an industrial enterprise.

 

Methodology of research. General scientific methods are used in the process of research, in particular: methods of theoretical generalization – to study the theoretical foundations of strategic crisis management of the enterprise; systematic approach – to substantiate the provisions of the concept of strategic crisis management of the activity of the industrial enterprise, its advantages and features; methods of systematization and forecasting – to determine the strategic and tactical objectives of the enterprise, which should be implemented in the process of introducing the concept of strategic crisis management enterprise.

 

Findings. The essence and general provisions of the concept of strategic anti-crisis management of the activity of the industrial enterprise are substantiated. The main features and advantages of the concept of strategic anti-crisis management are distinguished from the others. The necessity of establishing risk management system at the enterprise with the involvement of qualified risk managers, namely risk management specialists, analytical base or organizational and methodological support of the enterprise, is proved to be the information basis for the adoption of effective strategic crisis management solutions by owners and managers of the enterprise.

 

Originality. Scientific novelty is to determine the theoretical positions and develop a conceptual approach to strategic anti-crisis management of the industrial enterprise.

 

Practical value. The obtained results of the research are aimed at preventing risks and threats in the activity of industrial enterprises, providing high-quality and efficient management of their activities throughout the life-cycle in the long-term perspective. They can be used to improve the basics of management at industrial enterprises.

 

Key words: concept; strategic anti-crisis management; activity; industrial enterprise; risk management.Ключові слова


Ключові слова: концепція; стратегічне антикризове управління; діяльність; промислове підприємство; ризик-менеджмент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф ?. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 286 с.

Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. 301 с.

Белошапова В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление: принципы и международная практика / под ред. В. А. Белошапки. Киев: Абсолют В., 1998. 352 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление. Москва: МГУ, 1995. 320 с.

Лютий І., Юрчук О. Фінансово-економічна криза 2008–2010 рр.: деякі чинники та уроки. Вісник НБУ. 2001. № 1. С. 10–16.

Подлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / Інститут економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2003. 20 с.

Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 року (проект). URL: http://kbs.org.ua/files/dpee1.pdf. (дата звернення: 11.01.2019).

Теория и практика антикризисного управления: учебник для вузов / под ред. С. Г. Беляева, В. ?. Кошкина. Москва: Закон и право, 1996. 338 с.

Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.

Туриянская М. М. Стратегические аспекты антикризисного управления туристскими предприятиями. Культура народов Причерноморья. 2012. № 236. С. 93-97.

Igor Ansoff, Edward McDonnell. Implanting strategic management, second edition. New York, 1983. 236 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024