ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Руслан Іванович Буряк, Сергій Володимирович Кузьменко

Анотація


Буряк Р.І., Кузьменко С.В. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мета. Розробка комплексу заходів щодо вирішення проблеми підвищення ефективності забезпечення країни продовольством, а також пошук шляхів поліпшення внутрішнього забезпечення продовольчими товарами та розширення присутності українських товаровиробників на світовому ринку агропродовольчої продукції в умовах євроінтеграції.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: теоретичного узагальнення, економіко-математичні методи, табличний, графічний і діаграмний прийоми, методи порівняльного аналізу, соціологічні та статистичні методи, методи спостереження, системний підхід та ін.

Результати дослідження. Здійснено дослідження сучасного стану продовольчої безпеки в Україні за основними індикаторами її визначення. Виявлено, що калорійність раціону у минулому році на 10% перевищувала встановлений критичний (пороговий) рівень для цього показника − 2500 ккал на добу. Встановлено факти незбалансованого споживання продуктів харчування населенням як за окремими групами продуктів так і в цілому по продовольчому комплексу. Визначено, що по такій як: «хліб і хлібопродукти», «картопля», «овочі та баштанні» фактичне споживання перевищило раціональну норму. По інших групах коефіцієнт достатності споживання був меншим одиниці. Особливо суттєве відставання відмічається по продукції тваринного походження та плодово-ягідній продукції. Так, рекомендований рівень по м’ясу забезпечено на 64%, молоку – на 55%, рибі – на 48%, плодах та ягодах – на 55%.

Запропоновано заходи державної політики щодо підвищення ефективності аграрного виробництва і забезпечення продовольчої безпеки держави. Ідентифіковано сучасні виклики забезпечення продовольчої безпеки України та обґрунтовано пріоритетні напрями її зміцнення в умовах євроінтеграції.

Визначено необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави, зокрема задоволення потреб населення якісними продуктами харчування різноманітного асортименту, що передбачає якісного використання наявного природо-ресурсного потенціалу вітчизняного аграрного сектору і підвищення його конкурентоспроможності. Обґрунтовано, що без високоефективного і конкурентоспроможного аграрного сектору неможливо вирішити стратегічні завдання розвитку соціально орієнтованої економіки країни, формування цивілізованого аграрного ринку, входження країни у світовий економічний простір.

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до обґрунтування заходів щодо вирішення проблеми продовольчої безпеки України, формування цивілізованого аграрного ринку, входження країни у світовий економічний простір.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на забезпечення раціональної і збалансованої структури продовольчих культур, досягнення продовольчого балансу, що відповідає нормам здорового харчування і сприяє збереженню здоров’я  нації.

Ключові слова: продовольча безпека; індикатори; продовольство; самозабезпеченість; диференціація; продовольча незалежність; економічна доступність продовольства; норми споживання продовольчих продуктів; раціон.

 

Буряк Р.., Кузьменко С.В. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАНЫ В УСЛОВЯХ ЕВРОНТЕГРАЦ

Цель. Разработка комплекса мер по решению проблемы повышения эффективности обеспечения страны продовольствием, а также поиск путей улучшения внутреннего обеспечения продовольственными товарами и расширение присутствия украинских товаропроизводителей на мировом рынке агропродовольственной продукции в условиях евроинтеграции.

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы исследования: теоретического обобщения, экономико-математические методы, табличный, графический и диаграммный приемы, методы сравнительного анализа, социологические и статистические методы, методы наблюдения, системный подход и др.

Результаты исследования. Проведено исследование современного состояния продовольственной безопасности в Украине по основным индикаторам ее определения. Определено, что калорийность рациона в прошлом году на 10% превышала установленный критический (пороговый) уровень для этого показателя – 2500 ккал в сутки. Установлены факты несбалансированного потребления продуктов питания населением, как по отдельным группам продуктов, так и в целом по продовольственному комплексу. Определено, что по такой как: «хлеб и хлебопродукты», «картофель», «овощи и бахчевые» потребление превысило рациональную норму. По остальным группам коэффициент достаточности потребления был меньше единицы. Особенно существенное отставание отмечается по продукции животного происхождения и плодово-ягодной продукции. Так, рекомендуемый уровень по мясу обеспечен на 64%, молоку – на 55%, рыбе – на 48%, плодах и ягодах – на 55%.

Предложены меры государственной политики по повышению эффективности аграрного производства и обеспечения продовольственной безопасности государства. дентифицировано современные вызовы обеспечения продовольственной безопасности Украины и обоснованы приоритетные направления ее укрепления в условиях евроинтеграции.

Определена необходимость обеспечения продовольственной безопасности государства, в частности удовлетворения потребностей населения в качественных продуктах питания широкого ассортимента, что предусматривает качественное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала отечественного аграрного сектора и повышение его конкурентоспособности. Обосновано, что без высокоэффективного и конкурентоспособного аграрного сектора невозможно решить стратегические задачи развития социально ориентированной экономики страны, формирования цивилизованного аграрного рынка, вхождение страны в мировое экономическое пространство.

Научная новизна результатов исследования. спользован комплексный подход к обоснованию мероприятий по решению проблемы продовольственной безопасности Украины, формирование цивилизованного аграрного рынка, вхождение страны в мировое экономическое пространство.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на обеспечение рациональной и сбалансированной структуры продовольственных культур, достижения продовольственного баланса, соответствует нормам здорового питания и способствует сохранению здоровья нации.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы, продовольствие, самообеспеченность, дифференциация, продовольственная независимость, экономическая доступность продовольствия, нормы потребления продовольственных продуктов, рацион.

 

Buriak R.I., Kuzmenko S.V. FOOD SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

Purpose. The purpose of the study is the development of the set of measures aimed at solving the problem of increasing the efficiency of food security in the country, as well as finding out the ways to improve the domestic supply of food products and expanding the presence of Ukrainian producers on the world market of agri-food products in the context of European integration.

Methodology of research. In the process of research, the following methods were used: theoretical generalization, economic and mathematical methods, tabular, graphic and diagram methods, methods of comparative analysis, sociological and statistical methods, observation methods, system approach, etc.

Findings. The current state of food security in Ukraine has been studied according to the main indicators of its definition. It was revealed, that the caloric intake of the diet last year exceeded the established critical (threshold) level for this indicator by 10% - 2,500 kcal per day. It was stated, that Ukraine has unbalanced consumption of food by the population. It was also detected, that the balance of consumption of basic food products shows that in 2016 in Ukraine, for food groups such as: "bread and bakery products", "potatoes" and "vegetables and melons", actual consumption exceeded the rational one. In other groups, the coefficient of consumption adequacy was lower than one. The significant lag is observed in products of animal origin and fruit and berry products. Thus, the recommended level for meat is provided by 64%, milk - by 55%, fish - by 48%, fruits and berries - by 55%.

The measures of the state policy concerning the increase of agrarian production effiency and food safety provision are offered. The modern challenges of ensuring food security of Ukraine were identified and the priority directions of its strengthening in the conditions of European integration were substantiated.

The necessity of ensuring the food security of the state, in particular, satisfying the need for the population of quality products of food, is determined by the diverse assortment, which envisages a qualitative use of the existing natural and resource potential of the domestic agrarian sector and increasing of its competitiveness. It was substantiated, that a highly effective and competitive agrarian sector can not be resolved as a strategic task for the development of a socially oriented economy, the formation of a civilized agrarian market and the entry of a world-wide economic space. The article deals with the study of theoretical principles, key characteristics of food safety of the country and the criteria for the assessment of this level. The practical significance of the results of the study is that the authors conducted a statistical analysis of the food security of Ukraine, identified the main factors that have taken place in 2016.

Originality. The complex approach to substantiation of measures to solve the problem of food security of Ukraine, the formation of a civilized agricultural market, the entry of the country into the world economic space has been used.

Practical value. The results of the study are aimed at providing a rational and balanced structure of food crops, achieving a food balance that meets the standards of healthy eating and contributes to the preservation of the health of the nation.

Key words: food safety, indicators, food, self-sufficiency, differentiation, food independence, economic availability of food, norms of consumption of food products, diet.


Ключові слова


Ключові слова: продовольча безпека; індикатори; продовольство; самозабезпеченість; диференціація; продовольча незалежність; економічна доступність продовольства; норми споживання продовольчих продуктів; раціон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Басюркіна Н. Й. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України. Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 29. Одеса: Вид-во ОДЕУ, 2016. С. 89-98.

Береговой В. К. Проблеми продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 71-78.

Буряк Р. І., Кузьменко С. В. Дослідження кон’юнктури ринків агропродовольчої продукції: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 685 с.

Гoйчук O. I. Продовольча безпека: монографія. Житoмиp: Пoлiccя, 2004. 348 c.

Немченко В. В., Немченко А. В. Продовольча безпека: макро- та мікроекономічний аспекти. Економіка харчової промисловості. 2013. № 2. С. 16-18.

Oдiнцoв М. М. Моделювання факторів формування продовольчої безпеки. URL: http://www.economу.naуka.com.ua/index.php?operation=1&iid=113. (дата звернення: 18.01.2018).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.01.2018).

Пaсxaвep Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. Eкoнoмiкa AПК. 2014. № 4. С. 5-12.

Полторак А. С. Комплексна оцінка сучасного стану продовольчої безпеки України. Економічний часопис-ХХІ. 2015. №7-8(2). С. 15-18.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України вiд 02.03.2007 p. №60. URL: http://www.uapravo.net. (дата звернення: 18.01.2018).

Про продовольчу безпеку України: Закон України від 22 грудня 2011 року № 4227-IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html. (дата звернення: 18.01.2018).

Скрипник А. В., Стариченко Є. М. Оптимізаційні оцінки потенційного внеску України в глобальний продовольчий потенціал. Економіка АПК. 2016. №4. С. 27-39.

Стeжкo Н. В. Продовольча проблема в умовах глобалізації світової економіки: монографія. Кіровоград: ТOВ «Пoлiгpaф сepвiс», 2014. 356 с.

Чечель О.М. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2014. №8. С. 73-76.

The State of Food Insecurity in the World 2013. The multiple dimensions of food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. URL: http://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/ (дата звернення: 18.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024