КОНЦЕПТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТВНОСТІ У РОЗРІЗІ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВХ ШКІЛ

Валерія Валеріївна Лимар

Анотація


Лимар В.В. КОНЦЕПТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТВНОСТІ У РОЗРІЗІ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВХ ШКІЛ

Мета. Аналіз та порівняння поглядів на концепт економічної ефективності представників різних наукових шкіл та сучасних вчених.

Методика дослідження. Під час проведення дослідження використано наступні методи наукового пізнання: аналіз (дослідження теорій наукових шкіл); порівняння (вивчення поглядів класиків економічної теорії); конкретизація (визначення конкретних особливостей підходів до розуміння концепту економічної ефективності з точки зору сучасних вчених) та аналогія (порівняння поглядів класиків та сучасних вчених на поняття економічної ефективності).

Результати дослідження. Виявлено, що еволюція поняття “ефективність” має довгу історію. Встановлено, що вперше термін “ефективність” в економічній теорії з’явився в працях представника класичної школи В. Парето. Визначено, що модель економічної ефективності, запропонована В. Парето, має на увазі, що добробут суспільства сягає максимуму, а розподіл ресурсів стає оптимальним, якщо будь-яка зміна цього розподілу не погіршує стану хоч би одного суб’єкта економічної системи.

Здійснено порівняльний аналіз, в результаті якого визначено, що класична економічна теорія, представниками якої є А. Сміт, Д. Рікардо та ін., не розглядає поняття “ефективність” стосовно економіки. А. Сміт визначив економічні закони як об’єктивну реальність, Д. Рікардо визначив залежність вартості продуктів від праці (трудова теорія вартості) і виділив основне завдання для класичної політичної економії: визначити закони, що управляють розподілом доходів. К. Менгер, один із засновників маржиналізму, в 70-х роках XIX століття розробив і обґрунтував концепції громадського блага і суб’єктивної цінності, в яких представив товар не як предмет з фізичними властивостями, а як носій властивостей, що представляють певну цінність для споживача.

Обґрунтовано, що економічна ефективність є результативністю економічної системи, яка виражається відносно корисних кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. На мікроекономічному рівні – це відношення виробленого продукту (обсяг продажів компанії) до витрат (праця, капітал). На макроекономічному рівні економічна ефективність визначається, як відношення виробленого продукту (ВВП) до витрат (праця, капітал, земля).

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні підходів до вивчення багатоаспектності концепту економічної ефективності.

Практична значущість результатів дослідження. Результати, отримані в ході дослідження, збагачують наявну базу сучасної економічної теорії.

Ключові слова: економічна ефективність; лімітовані ресурси; інноваційно-технологічне зростання; результативність діяльності; конкурентоспроможність економіки.

 

Лимарь В.В. КОНЦЕПТ ЭКОНОМЧЕСКОЙ ЭФФЕКТВНОСТ В РАЗРЕЗЕ ЭВОЛЮЦ НАУЧНЫХ ШКОЛ

Цель. Анализ и сравнение взглядов на концепт экономической эффективности представителей разных научных школ и современных ученых.

Методика исследования. Во время проведения исследования использованы следующие методы научного познания: анализ (исследование теорий научных школ); сравнение (изучение взглядов классиков экономической теории); конкретизация (определение конкретных особенностей подходов к пониманию концепта экономической эффективности с точки зрения современных ученых) и аналогия (сравнение взглядов классиков и современных ученых на понятие экономической эффективности).

Результаты исследования. Выявлено, что эволюция понятия “эффективность” имеет долгую историю. Установлено, что впервые термин “эффективность” в экономической теории появился в трудах представителя классической школы В. Парето. Определено, что модель экономической эффективности, предложенная В. Парето, подразумевает, что благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если никакое изменение этого распределения не ухудшает состояния хоть бы одного субъекта экономической системы.

Осуществлен сравнительный анализ, в результате которого установлено, что классическая экономическая теория, представителями которой являются А. Смит, Д. Рикардо и др., не рассматривает понятие “эффективность” относительно экономики. А. Смит определил экономические законы как объективную реальность, Д. Рикардо определил зависимость стоимости продуктов от труда (трудовая теория стоимости) и выделил основное задание для классической политической экономии: определить законы, которые управляют распределением доходов.

К. Менгер, один из основателей маржинализма, в 70-х годах XIX века разработал и обосновал концепции общественного блага и субъективной ценности, в которых представил товар не как предмет с физическими свойствами, а как носитель свойств, которые представляют определенную ценность для потребителя.

Обосновано, что экономическая эффективность является результативностью экономической системы, которая выражается относительно полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. На микроэкономическом уровне – это отношение произведенного продукта (объем продаж компании) к расходам (труд, капитал). На макроэкономическом уровне экономическая эффективность определяется как отношение произведенного продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля).

Научная новизна результатов исследования заключается в определении подходов к изучению многоаспектности концепта экономической эффективности.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты, полученные в ходе исследования, обогащают имеющуюся базу современной экономической теории.

Ключевые слова: экономическая эффективность; лимитированные ресурсы; инновационно-технологический рост; результативность деятельности; конкурентоспособность экономики.

 

Lymar V.V. ECONOMIC EFFECTIVENESS CONCEPT IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC SCHOOLS EVOLUTION

Purpose. The purpose of an investigation is analysis and comparison of views of representatives of different scientific schools and modern scientists on the economic effectiveness concept.

Methodology of research. During the investigation there were used such scientific methods: analysis (investigation of scientific schools theories); comparison (studying views of classicists of economic theory); concretization (definition of concrete features of approaches to understanding economic effectiveness concept from the point of view of modern scientists) and analogy (comparison of classicists’ views and modern scientists on the economic effectiveness definition).

Findings. It is revealed that the effectiveness definition evolution has the long history. It is established that for the first time this effectiveness definition in economic theory appeared in works of the classical theory representative V. Pareto. It is determined that the model of economic efficiency suggested by V. Pareto means that society’s welfare reaches maximum and resources distribution becomes optimal if any change of this distribution does not make worse condition even one of the subjects of economic system.

A comparative analysis is carried out, which established that the classical economic theory and its representatives A. Smith and D. Ricardo do not study effectiveness concept concerning economics. A. Smith defined economic laws as objective reality, D. Ricardo defined dependence of products costs from labor (labor cost theory) and defined the main task for the classical political economy: to define laws which manage profits distribution.

K. Menger, one of the marginalism founders, in the 1970th worked out and gave prove the concept of public good and subjective value where he presented a product not as a thing with physical features but as a bearer of features that are useful for a consumer.

It is justified that economic effectiveness is a result of an economic system which shows the ratio of useful final results of its operation to spent resources. On the micro-level it is the ratio of produced goods (volume of selling) to costs (labor, capital). On the macro-level the economic effectiveness is defined as the ratio of GDP to costs (labor, capital, land).

Originality of the article is the definition of approaches to studying the aspects of economic effectiveness concept.

Practical value. Results got during the investigation, enrich available base of modern economic theory.

Key words: economic effectiveness; limited resources; innovation and technological growth; activity results; economics competitiveness.

 


Ключові слова


Ключові слова: економічна ефективність; лімітовані ресурси; інноваційно-технологічне зростання; результативність діяльності; конкурентоспроможність економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Осипова Е. В. Социологическая система Вильфредо Парето. Москва, 1979. 309 с.

Смит А. ?сследование о природе и причинах богатства народов. Москва, 1962. 677 с.

Ricardo, D. “On the Principles of the Political Economy and Taxation”. Ontario, 2001. 333 p.

Менгер К., Бём-Баверк Е., Визер Ф. Австрийская школа в политической экономии. Москва, 1992. 493 с.

Веблен Т. Теория праздного класса. Москва, 1984. 367 с.

Дудка В. Д. Оценка равновесности и эффективности национальной экономики. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-ravnovesnosti-i-effektivnosti-natsionalnoy-ekonomiki (дата звернення 19 січня, 2018).

Friedman, M. “John Maynard Keynes”. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly. 1997. Vol. 83, no. 2. pp. 34-45.

Леонтьев В. Предисловие. Межотраслевая экономика. Москва, 1997. 480 с.

Стариков Н. ?., Щербаков А. В. Динамическая модель поведения общества. Синергетический подход к экономике. Новое в синергетике: взгляд в третье тысячелетие. Москва, 2002. 291 с.

Cyert, R., March, J. “A Behavioral Theory of the Firm”. New Jersey. 1963. 254 p.

Кондрашова В. К., ?саева О. Г. Экономика полиграфического предприятия. Москва, 2000. 320 с.

Мерзликина Е. М. Методология оценки эффективности деятельности организации: дисс... д-ра экон. наук. Москва, 2008. 31 с.

Вольчик В. В. Эффективность рыночного процесса и эволюция институтов. URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/88725/ (дата звернення 5 січня, 2018).

Бизнес-словарь. URL: www.businessvoc.ru (дата звернення 14 січня, 2018).

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. Москва, 2004. 479 с.

Энциклопедический фонд. URL: www.russika.ru (дата звернення 10 січня, 2018).

Современная энциклопедия. URL: dic.academic.ru (дата звернення 14 січня, 2018).

Лимарева Ю. А., Лимарев П. В. Эволюция категории "эффективность" в экономической науке. Universum: Экономика и юриспруденция. 2014. № 4 (5). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1169 (дата звернення 11 січня, 2018).

Друкер П. Практика менеджмента. Москва, 2007. 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024