ВКЛК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ГЛОБАЛЬНХ МЕРЕЖАХ В УМОВАХ ГІПЕР-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Наталія Ігорівна Черкас

Анотація


Черкас Н.І. ВКЛК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ГЛОБАЛЬНХ МЕРЕЖАХ В УМОВАХ ГІПЕР-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мета. Проведення системного аналізу основних викликів конкурентоспроможності країн та їх участі у глобальних виробничих мережах в умовах гіпер-глобалізації.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження, зокрема: історико-логічний метод (при аналізі змін глобалізації у ХХ та ХХІ ст.), методи аналізу (вивчення динаміки глобальних потоків), системного аналізу (дослідження структури глобального корпоративного прибутку), індукції, дедукції, синтезу (при обґрунтуванні викликів міжнародної конкурентоспроможності).

Результати дослідження. У роботі проаналізовано основні ознаки глобалізації ХХ ст. та гіпер-глобалізації ХХІ ст. Розглянуто динаміку світового експорту товарів, послуг та прямих іноземні інвестиції, що дозволило визначити тенденції до сповільнення торгівельних потоків внаслідок скорочення ланцюгів постачань. Проаналізовано структуру глобального корпоративного прибутку, для визначення участі компаній у глобальних мережах. Детально обґрунтовано основні виклики, що визначають тенденції розвитку глобальних мереж та ланцюгів вартості в умовах гіпер-глобалізації: промислова революція: цифрові інновації та прагнення до сталого зростання; реверс інновацій та масова кастомізація; розвиток мікро-мультинаціональних компаній; швидкість та доступність торгівлі; лібералізація.

Майбутні дослідження даної тематики передбачають емпіричний аналіз чинників міжнародної конкуренто-спроможності із урахуванням впливу глобальних мереж виробництва та торгівлі.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано та обґрунтовано основні виклики конкурентоспроможності, які визначаються участю у глобальних мережах виробництва та ланцюгах вартості.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження стосуються вирішення проблем ефективної інтеграції підприємств у глобальні мережі та ланцюги вартості та підвищення їх конкурентоспроможності. Врахування основних викликів гіпер-глобалізації сприятиме розробці конкурентних стратегій інтернаціоналізації вітчизняних компаній.

Ключові слова: гіпер-глобалізація; конкурентоспроможність; глобальна мережевізація; ланцюги вартості.

 

Черкас Н.. ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ В УСЛОВЯХ ГПЕР-ГЛОБАЛЗАЦ

Цель. Проведение системного анализа основных вызовов конкурентоспособности стран и их участия в глобальных производственных сетях в условиях гипер-глобализации.

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования, в частности: историко-логический метод (при анализе изменений глобализации XX и XXI веков), методы анализа (изучение динамики глобальных потоков), системного анализа (исследования структуры глобального корпоративного прибыли), индукции, дедукции, синтеза (при обосновании вызовов международной конкурентоспособности).

Результаты исследования. В работе проанализированы основные признаки глобализации ХХ века и гипер-глобализации XXI века. Рассмотрена динамика мирового экспорта товаров, услуг и прямых иностранных инвестиций, что позволило определить тенденции к замедлению торговых потоков вследствие сокращения цепочек поставок. Проанализирована структура глобальной корпоративной прибыли, в значительной мере определяется участием компаний в глобальных сетях. Подробно обоснованы основные вызовы, определяющие тенденции развития глобальных сетей и цепей стоимости в условиях гипер-глобализации: (промышленная революция: цифровые инновации и стремление к устойчивому росту; реверс инноваций и массовая кастомизация; развитие микро-мультинациональных компаний; скорость и доступность торговли; либерализация).

Будущие исследования данной тематики предусматривают эмпирический анализ факторов международной конкурентоспособности с учетом влияния глобальных сетей производства и торговли.

Научная новизна результатов исследования. Сформулированы и обоснованы основные вызовы конкурентоспособности, которые определяются участием в глобальных сетях производства и цепочках стоимости.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования касаются решения проблем эффективной интеграции предприятий в глобальные сети и цепочки стоимости и повышения их конкурентоспособности. Учет основных вызовов гипер-глобализации будет способствовать разработке конкурентных стратегий интернационализации отечественных компаний.

Ключевые слова: гипер-глобализация; конкурентоспособность; глобальная сетевизация; цепочки стоимости.

 

Cherkas N.I. CHALLENGES OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN GLOBAL NETWORKS UNDER THE CONDITIONS OF HYPER-GLOBALIZATION

Purpose. The study aims to perform a systematic analysis of the main challenges of the countries’ competitiveness and their participation in global production networks under the conditions of hyper-globalization.

Methodology of research. The following scientific methods were applied: the historical-logical method (analyzing the changes of globalization in the 20th and 21st centuries), methods of analysis (studying the dynamics of global flows), system analysis (research of the structure of global corporate profits), induction, deduction and synthesis (in substantiating international competitiveness challenges).

Findings. The paper analyzes the main features of globalization in the 20th century and hyper-globalization in the 21th century. We examine the dynamics of world exports of goods, services and foreign direct investment, which allowed to determine the tendencies of trade flows slowdown due to the shorter supply chains. The structure of global corporate profit is analyzed, which is largely determined by the participation of companies in global networks. The main challenges that determine the trends of global networks and value chains under the conditions of hyper-globalization are explained in detail: industrial revolution (digital innovations and sustainable growth); innovation reversal and mass customization; development of micro-multinationals; the speed and accessibility of trade; liberalization.

The future research directions suppose an empirical analysis of the international competitiveness’s factors, taking into account the influence of global production and trade networks.

Originality. The main challenges of competitiveness, determined by participation in global production networks and value chains, are formulated and substantiated.

Practical value. The research results address the problems of effective enterprises’ integration into global networks and value chains and their competitiveness increase. Considering the main challenges of hyper-globalization will contribute to the development of competitive internationalization strategies of domestic companies.

Key words: hyper-globalization; competitiveness; global networking; value chains.

ade and Development. Report 2017. URL: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1852. (дата звернення: 04.01.2018).

 

2.   World Development Indicators.URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.world-development-indicators. (дата звернення: 04.01.2018).

 

3.   Meyer K. E. International business in an era of anti-globalization.Multinational Business Review. 2017. No. 25(2). P. 78-90.

 

4.   Gardels N.,Berggruen N. Salvaging Globalization. New Perspectives Quarterly. 2017. 34(1). P. 67-79.

 

5.   Baldwin R. The Great Convergence. Harvard University Press, 2016. 344 р.

 

6.   Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy / J. Manyika, J. Bughin, S. Lund, O. Nottebohm, D. Poulter, S. Jauch, S. Ramaswamy.McKinsey Global Institute. 2014. 26 p.

 

7.   Черкас Н.І. The strategy of economicdevelopment in the context of global trends of the production management network.Стратегія розвитку України. 2017. № 2. С. 103-109.

 

8.   Joining, upgrading and being competitive in global value chains: a strategic framework. O. Cattaneo, G. Gereffi, S. Miroudot, D. Taglioni. Policy Research Working Paper. 2013. 6406. 52 p.

 

9.   IGR Insight and analysis for the changing wireless world URL: http://www.trustedreviews.com/news/global-mobile-connections-to-hit-9-5bn-by-2019-2921214 (дата звернення: 04.01.2018).

 

10.Krugman P. Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign affairs. 1994. Vol. 73, No. 2. P. 28-44.

 

11.Trade Winds: shaping the future of international business / HSBC Global Connections.URL: https://globalconnections.hsbc.com/global/en (дата звернення: 04.01.2018).

 

12.Антонюк Л. Л., ЧеркасН. І. Фрагментація та мережевізація – ключові чинники лідерства Китаю у глобальній торгівлі. Китаєзнавчі дослідження. 2016. № 1-2. С. 62-68.

 


Ключові слова


Ключові слова: гіпер-глобалізація; конкурентоспроможність; глобальна мережевізація; ланцюги вартості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Trade and Development. Report 2017. URL: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1852. (дата звернення: 04.01.2018).

World Development Indicators. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.world-development-indicators. (дата звернення: 04.01.2018).

Meyer K. E. International business in an era of anti-globalization. Multinational Business Review. 2017. No. 25(2). P. 78-90.

Gardels N., Berggruen N. Salvaging Globalization. New Perspectives Quarterly. 2017. 34(1). P. 67-79.

Baldwin R. The Great Convergence. Harvard University Press, 2016. 344 р.

Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy / J. Manyika, J. Bughin, S. Lund, O. Nottebohm, D. Poulter, S. Jauch, S. Ramaswamy.McKinsey Global Institute. 2014. 26 p.

Черкас Н.І. The strategy of economic development in the context of global trends of the production management network. Стратегія розвитку України. 2017. № 2. С. 103-109.

Joining, upgrading and being competitive in global value chains: a strategic framework. O. Cattaneo, G. Gereffi, S. Miroudot, D. Taglioni. Policy Research Working Paper. 2013. 6406. 52 p.

IGR Insight and analysis for the changing wireless world URL: http://www.trustedreviews .com/news/global-mobile-connections-to-hit-9-5bn-by-2019-2921214 (дата звернення: 04.01.2018).

Krugman P. Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign affairs. 1994. Vol. 73, No. 2. P. 28-44.

Trade Winds: shaping the future of international business / HSBC Global Connections. URL: https://globalconnections.hsbc.com/global/en (дата звернення: 04.01.2018).

Антонюк Л. Л., Черкас Н. І. Фрагментація та мережевізація – ключові чинники лідерства Китаю у глобальній торгівлі. Китаєзнавчі дослідження. 2016. № 1-2. С. 62-68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024