ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРАРНОГО ПІДПРЄМНЦТВА В УКРАЇНІ

Ярина Михайлівна Майовець

Анотація


Майовець Я.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРАРНОГО ПІДПРЄМНЦТВА В УКРАЇНІ

Мета. Дослідити сучасний стан і визначити напрямки інноваційного розвитку аграрної економіки України. Виявити чинники, які забезпечують ефективність інноваційних заходів з допомогою методу таксономічного аналізу.

Методика дослідження. Методологічну основу наукової статті становить сукупність методів, способів і прийомів наукового аналізу, зокрема методів аналізу і синтезу, єдності історичного і логічного, порівняння, статистичні та графічні методи. Використання методу таксономічного аналізу дало змогу виявити ступінь інноваційності сучасного аграрного підприємництва в Україні.

Результати дослідження. Встановлено, що ефективність є кінцевою метою діяльності аграрного підприємницького сектору. Визначено, що якщо в результаті використання інновацій збільшується виробництво, це засвідчує його ефективність і навпаки.

Обґрунтовано тезу про те, що зростання виробництва завжди пов’язане з використанням у певній комбінації наявного інноваційного інструменту, зокрема: техніки і ресурсозберігаючих технологій, структури виробництва, кадрів, здатних до креативного інноваційного мислення, досконаліших управлінських та організаційних методів і прийомів тощо. Зроблено висновок про те, що ефект синергізму використання інноваційних складових буде більшим від простої арифметичної суми окремих його частин.

Проаналізовано існуючі в українській економічній науці дискусії щодо впливу на ефективність агровиробника малозначущих, на перший погляд, однак значимих щодо впливу на кінцевий результат аграрного бізнесу інноваційних заходів: зберігання агропродукції, терміни реалізації, логістика тощо. Підвищення ефективності існуючого ресурсного потенціалу розглядається як чинник стратегічних можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Досліджено роль інновацій в розвитку аграрного підприємництва в Україні. Звернуто увагу на можливі побічні негативні наслідки, які пов’язані з прагненням агровиробників до вищої ефективності. На прикладі виробництва генетично-модифікованих агропродуктів простежено суперечливість інноваційного розвитку вітчизняного аграрного підприємництва.

Звернуто увагу на посилення впливу організаційно-управлінських інновацій на підвищення ефективності аграрного підприємництва. Вказано на вагомість переміщення центру ваги інноваційного управління з етапу виробництва до етапу проектування, що дозволяє до мінімуму звести непередбачувані витрати.

Проаналізовано відмінності у визначенні ефективності інноваційних заходів у різних сферах агровиробництва. Особливу увагу звернуто на його залежність від технічних, технологічних та організаційно-економічних інновацій.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що ефективність інноваційної діяльності в аграрному секторі України проаналізована на основі методу таксономічного аналізу. Його перевагою є використання багатовимірних економічних об’єктів, які описуються значним спектром показників. Це дозволило упорядкувати багатомірність такої категорії, як інноваційний розвиток аграрного підприємництва відносно нормативного вектору-еталону.

Практична значущість результатів дослідження. Аналіз динаміки показників розвитку фермерських господарств Львівської області дозволив виявити ступінь їх інноваційності і врахувати виявлені тенденції у практичній діяльності.

Ключові слова: інноваційні інструменти; інноваційний потенціал; ефективність; форми господарювання; організаційно-управлінські інновації; метод таксономічного аналізу.

 

Майовець Я.М. ССЛЕДОВАНЕ ЭФФЕКТВНОСТ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ АГРАРНОГО ПРЕДПРНМАТЕЛЬСТВА В УКРАНЕ

Цель. сследовать современное состояние и определить направления инновационного развития аграрной экономики Украины. Выявить факторы, которые обеспечивают эффективность инновационных мероприятий с использованием метода таксономического анализа.

Методика исследования. Методологическую основу научной статьи составляет совокупность методов, способов и приемов научного анализа, в частности методов анализа и синтеза, единства исторического и логического, сравнение, статистические и графические методы. спользование метода таксономического анализа позволило выявить степень инновационности современного аграрного предпринимательства в Украине.

Результаты исследования. Установлено, что эффективность является конечной целью деятельности аграрного предпринимательского сектора. Определено, что если в результате использования инноваций увеличивается производство, это свидетельствует о его эффективности и наоборот.

Обоснованно тезис о том, что рост производства всегда связано с использованием в определенной комбинации имеющегося инновационного инструмента, в частности: техники и ресурсосберегающих технологий, структуры производства, кадров, способных к креативному инновационного мышления, совершенных управленческих и организационных методов и приемов и тому подобное. Сделан вывод о том, что эффект синергизма использования инновационных составляющих будет больше простой арифметической суммы отдельных его частей.

Проанализированы существующие в украинской экономической науке дискуссии о влиянии на эффективность агропроизводителя малозначимых, на первый взгляд, однако значимых по влиянию на конечный результат аграрного бизнеса инновационных мероприятий: хранение агропродукции, сроки реализации, логистика и тому подобное. Повышение эффективности существующего ресурсного потенциала рассматривается как фактор стратегических возможностей повышения конкурентоспособности предприятий.

сследована роль инноваций в развитии аграрного предпринимательства в Украине. Обращено внимание на возможные побочные негативные последствия, связанные со стремлением агропроизводителей к высокой эффективности. На примере производства генетически модифицированных агропродуктов прослеживается противоречивость инновационного развития отечественного аграрного предпринимательства.

Обращено внимание на усиление влияния организационно-управленческих инноваций на повышение эффективности аграрного предпринимательства. Указана значимость перемещения центра тяжести инновационного управления с этапа производства до этапа проектирования, что позволяет свести до минимума непредвиденные расходы.

Проанализированы различия в определении эффективности инновационных мероприятий в различных сферах агропроизводства. Особое внимание обращено на его зависимость от технических, технологических и организационно-экономических инноваций.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что эффективность инновационной деятельности в аграрном секторе Украины проанализирована на основе метода таксономического анализа. Его преимуществом является использование многомерных экономических объектов, которые описываются значительным спектром показателей. Это позволило упорядочить многомерность такой категории, как инновационное развитие аграрного предпринимательства относительно нормативного вектора-эталона.

Практическая значимость результатов исследования. Анализ динамики показателей развития фермерских хозяйств Львовской области позволил выявить степень их инновационности и учесть выявленные тенденции в практической деятельности.

Ключевые слова: инновационные инструменты; инновационный потенциал; эффективность; формы хозяйствования; организационно-управленческие инновации; метод таксономического анализа.

 

Mayovets Ya.M. RESEARCH OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to explore the current state and determine the directions of innovative development of the agrarian economy of Ukraine; to identify the factors that provide the effectiveness of innovative measures with the help of taxonomic analysis method.

Methodology of research. The methodological basis of a scientific article is a set of methods and techniques of scientific analysis, in particular methods of analysis and synthesis, unity of historical and logical, comparison, statistical and graphical methods. Using the method of taxonomic analysis has allowed to reveal the degree of innovation of modern agrarian entrepreneurship in Ukraine.

Findings. It has been established that efficiency is the ultimate goal of the agrarian business sector. It is determined that if as a result of the use of innovations production is increased, this confirms its efficiency and vice versa.

The thesis is based on the fact that the growth of production is always connected with the use of a certain combination of the existing innovative tool, in particular: technology and resource-saving technologies, production structures, personnel capable of creative innovative thinking, improved management and organizational methods and techniques, etc. It is concluded that the synergy effect of the use of innovative components will be greater than the simple arithmetic sum of its individual parts.

The existing discussions in the Ukrainian economic sciences on the impact on the effectiveness of the agro-producer are insignificant, at first glance, but significant in relation to the impact on the final result of agrarian business of innovative measures: storage of agricultural products, timing of implementation, logistics, etc. Increasing the efficiency of existing resource potential is considered as a factor in strategic opportunities for increasing the competitiveness of enterprises.

The role of innovations in the development of agrarian entrepreneurship in Ukraine is explored. The attention is drawn to possible negative side effects associated with the desire of agricultural producers to achieve a higher level of efficiency. On the example of the production of genetically modified agricultural products, a contradiction in the innovative development of domestic agricultural business is traced.

The attention is paid to strengthening the influence of organizational and managerial innovations on increasing the efficiency of agrarian entrepreneurship. It is pointed out the importance of moving the center of gravity of innovation management from the production stage to the design stage, which minimizes unpredictable costs.

The differences in determining the effectiveness of innovative measures in various spheres of agricultural production are analyzed. Particular attention is paid to his dependence on technical, technological and organizational and economic innovations.

Originality. The scientific novelty of the research results is that the effectiveness of innovation in the agrarian sector of Ukraine is analyzed on the basis of the taxonomic analysis method. Its advantage is the use of multidimensional economic objects, which are described by a large spectrum of indicators. This allowed streamlining the multidimensionality of such a category as the innovative development of agrarian entrepreneurship relative to the standard vector of the standard.

Practical value. The analysis of the dynamics of indicators of the development of farms in the Lviv region allowed revealing the degree of their innovation and taking into account the identified trends in practical activities.

Key words: innovative tools; innovative potential; efficiency; forms of management; organizational and managerial innovations; method of taxonomic analysis.

 


Ключові слова


Ключові слова: інноваційні інструменти; інноваційний потенціал; ефективність; форми господарювання; організаційно-управлінські інновації; метод таксономічного аналізу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зоргач А. М. Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 65–72.

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37–49.

Ільчук М. М., Коновал І. А. Ефективність інвестиційного процесу створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 55–61.

Дудник О. В. Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 79–86.

Федулова Любов. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28–46.

Захарченко В. І., Балахонова О. В. Обґрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону. Інноваційна економіка. 2016. № 7–8. С. 86–90.

Нападовська Л.А. Менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності підприємства: досвід Німеччини. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. №2. Т.1. С. 7-11.

Нордстрем К., Риддерстрам Йонас. Бизнес в стиле фанк навсегда: Капитализм в удовольствие / пер. с англ. Кристофер Вагнер, стокгольмская школа экономики. Москва: Манн ?ванов и Фербер, 2008. 328 с.

Генетика як рушій прогресу. URL: http://agronews.ua/node/74069 (дата звернення: 18.01.2018).

Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки. Економіка України. 2013. № 10. С. 4–20.

Ситуація із генетично-модифікованими організмами в Україні критична. URL: http://www.dossier.org.ua/ekolog-situaciya-z-gmo-v-ukrayini-kritichna (дата звернення: 18.01.2018).

Заходим М. В. Сучасний стан і тенденції розвитку молочного скотарства в Україні. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 53–59.

Статистичний збірник Сільське господарство Львівської області / за редакцією Г. М. Корисько Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. 183 c.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях / пер. с польского В. В. ?ванова. Москва: Финансы и статистика, 1989. 176 с.

Саблина Н. В., Теличко В. А. ?спользование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия. Бизнес-информ. 2009. No. 3. Вып. 20.11. С. 78–82.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 282 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 305 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 308 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 314 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 314 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 257 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Украйні у 2016 р. : статистичний збірник / відп. за вип. І. В. Калачова. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 141 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державний комітет статистики України, 2011. 88 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік : статистичний бюлетень / відпов. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 88 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 88 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 84 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 84 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 48 c.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік : статистичний бюлетень / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 23 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024