ФОРМУВАННЯ ДНАМІЧНХ КОНКУРЕНТНХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТ

Денис Володимирович Завертаний

Анотація


Завертаний Д.В. ФОРМУВАННЯ ДНАМІЧНХ КОНКУРЕНТНХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТ

Мета. Дослідження методологічних аспектів при формуванні динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.

Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали концепції стратегічного менеджменту та методологія конкурентоспроможності, результати фундаментальних вітчизняних і закордонних досліджень з проблем формування динамічних конкурентних стратегій. Дослідження базувалося на використанні таких методів: системного підходу – для вивчення зв’язків між методологічними аспектами формування динамічних конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату. Використання причино-наслідкового методу дозволило зробити висновок про те, що у зв’язку із наявністю загальних методологічних принципів і окремих методологічних принципів ми можемо виділити чотири методологічних проблеми формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі.

Результати дослідження. Досліджено методологічні аспекти формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України. Встановлено, що у сучасних умовах зростає роль і значення дослідження методології формування та оцінки динамічної конкурентної стратегії хлібопекарських підприємств. Проведено аналіз тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, чинників впливу, причинно-наслідкових зв’язків і наслідків змін, що відбуваються в галузі. Сформовано чітке уявлення щодо кон’юнктури підприємств хлібопекарської галузі. Визначено пріоритетні напрями подальшого розвитку методології формування конкурентної стратегії.

Наукова новизна результатів дослідження. Досліджено особливості формування, а також виділено методологічні проблеми розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприяють формуванню динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі та удосконаленню понятійного апарату методології конкурентоспроможності хлібопекарської галузі.

Ключові слова: формування конкурентної стратегії; динамічна конкурентна стратегія; конкурентоспроможність; хлібопекарська галузь; методологія.

 

Завертаный Д.В. ФОРМРОВАНЕ ДНАМЧЕСКХ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГЙ ПРЕДПРЯТЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛ: МЕТОДОЛОГЧЕСКЕ АСПЕКТЫ

Цель. сследование методологических аспектов при формировании динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли Украины.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили концепции стратегического менеджмента и методология конкурентоспособности, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных исследований по проблемам формирования динамических конкурентных стратегий. сследование базировалось на использовании следующих методов: системного подхода – для изучения связей между методологическими аспектами формирования динамических конкурентных стратегий хлебопекарных предприятий; теоретического обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата. спользование причинно-следственной метода позволило сделать вывод о том, что в связи с наличием общих методологических принципов и отдельных методологических принципов мы можем выделить четыре методологических проблемы формирования динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли.

Результаты исследования. сследованы методологические аспекты формирования динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли Украины. Установлено, что в современных условиях возрастает роль и значение исследования методологии формирования и оценки динамической конкурентной стратегии хлебопекарных предприятий. Проведен анализ тенденций развития хлебопекарной отрасли Украины, факторов влияния, причинно-следственных связей и последствий, происходящих в отрасли. Сформировано четкое представление о конъюнктуре предприятий хлебопекарной отрасли. Определены приоритетные направления дальнейшего развития методологии формирования конкурентной стратегии.

Научная новизна результатов исследования. сследованы особенности формирования, а также выделены методологические проблемы разработки динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли Украины.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования способствуют формированию динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли и совершенствованию понятийного аппарата методологии конкурентоспособности хлебопекарной отрасли.

Ключевые слова: формирования конкурентной стратегии; динамическая конкурентная стратегия; конкурентоспособность; хлебопекарная отрасль; методология.

 

Zavertany D.V. FORMATION OF THE DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGIES OF BAKERY INDUSTRY ENTERPRISES: METHODOLOGICAL ASPECTS

Purpose. The aim of the article is to study of methodological aspects in the formation of dynamic competitive strategies of enterprises of the bakery industry of Ukraine.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research has been based on the concepts of strategic management and the methodology of competitiveness, the results of fundamental domestic and foreign researchers on the problems of the formation of dynamic competitive strategies. The study has been based on the use of the following methods: a systematic approach – to study the links between the methodological aspects of the formation of dynamic competitive strategies for bakery enterprises; theoretical generalization and comparison – for the development of the conceptual apparatus. The use of the cause-and-effect method led to the conclusion that in connection with the existence of general methodological principles and certain methodological principles, we can distinguish four methodological problems in the formation of dynamic competitive strategies for the bakery industry.      

Findings. The methodological aspects of formation of dynamic competitive strategies of enterprises of the bakery industry of Ukraine have been investigated. It has been established that in modern conditions the role and importance of the research of the methodology of formation and evaluation of the dynamic competitive strategy of bakery enterprises is growing. The analysis of trends in the development of the bakery industry of Ukraine, factors of influence, cause-effect relationships and consequences of the development in the industry have been analyzed. A clear understanding of the situation in the bakery industry has been formed. Priority directions for the further development of the methodology of competitive strategy formation have been determined.

Originality. The features of formation as well as the methodological problems of development of dynamic competitive strategies for the bakery industry of Ukraine have been studied.

Practical. The obtained results of the research contribute to the formation of dynamic competitive strategies for the bakery industry and to the improvement of the conceptual apparatus of the competitiveness methodology of bread and bakery industry.

Key words: formation of competitive strategy; dynamic competitive strategy; competitiveness; bakery industry; methodology.


Ключові слова


Ключові слова: формування конкурентної стратегії; динамічна конкурентна стратегія; конкурентоспроможність; хлібопекарська галузь; методологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф ?. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 519 с.

Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. Москва: Междунар. отношения, 2003. 896 с.

Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика. Москва: Прогресс, 2012. 399 с.

Ансофф ?. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 416 с.

Trauffler Gaston, Hugo Tschirky. Sustained Innovation Management – US: Palgrave Macmillan, 2007. 263 p.

Christiansen James. Competitive Innovation Management – US: Palgrave Macmillan, 2000. 312 p.

Пушняк Е. В. Методология стратегии инновационной деятельности. Москва: ?Н?Ц «ПАТЕНТ», 2014. 208 с.

Портер М. Конкуренция: учеб. пособие: пер. с англ. Москва: ?здательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024