ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ТОРГОВЕЛЬНХ ПІДПРЄМСТВ

Віталія Ігорівна Грабчак

Анотація


Грабчак В.І. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ТОРГОВЕЛЬНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Визначення особливостей процесу управління репутацією торговельних підприємств та встановлення його взаємозв’язку з інноваційним розвитком. Обґрунтування відповідних концептуальних положень а також розробка рекомендацій щодо підвищення ролі репутаційного менеджменту в умовах швидких технологічних змін.

Методика дослідження. В процесі дослідження: застосовувалися положення теорії і практики інноваційного розвитку та теорії організації методологічних засад; використовувалися розроблені та обґрунтовані концептуальні підходи, методи аналогії та структуризації цілей. Використовувалися методи узагальнення для виявлення особливостей управління репутацією підприємства та розробки пропозицій щодо формування системи управління репутацією торговельного підприємства як складової інноваційного розвитку.

Результати дослідження. Розроблено концептуальну модель взаємозв’язку управління інноваційним розвитком підприємства  з процесом формування  репутації з врахуванням принципів сучасного менеджменту та інноватики. Обґрунтовано положення стосовно того, що репутацію, на відміну від іміджу, слід вважати економічною категорією, так як вона суттєво впливає на привабливість компанії для інвесторів, підвищує її капіталізацію, дозволяє збільшити дохід, забезпечує сильніші позиції при виході на нові ринки. Розкрито особливості та роль управління репутацією в мережі Інтернет (online reputation management) як ефективної управлінської технології, завдяки якій відбувається формування позитивного образу компанії в бізнесі. Розроблено концептуальну модель управління репутацією торговельного підприємства та запропоновано розглядати її як організаційну інновацію, спрямовану на модернізацію загальної структури підприємства за допомогою використання сучасних методів управління відповідно до вимог міжнародних стандартів. Здійснено розробку рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної політики при формуванні сучасної системи управління репутацією.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначені та обґрунтовані концептуальні засади та поглиблені науково-теоретичні та практичні положення формування процесу управління репутацією торговельних підприємств з урахуванням принципів їх застосування в умовах актуалізації питань інноваційного розвитку.

Практична значущість результатів дослідження. Використання розроблених положень допоможе керівництву підприємств результативно організовувати процес управління репутацією з дотриманням чітко встановлених принципів та алгоритмів, дозволить зацікавити і зберегти інвесторів, клієнтів, постачальників та кваліфікований персонал; підтримувати фінансову стійкість, отже бути більш конкурентоспроможними. 

Ключові слова: торговельне підприємство; інноваційний розвиток; репутація; концептуальний підхід.

 

Грабчак В.. ННОВАЦОННЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦ УПРАВЛЕНЯ РЕПУТАЦЕЙ ТОРГОВЫХ КОМПАНЙ

Цель. Определение особенностей процесса управления репутацией торговых предприятий и установления его взаимосвязи с инновационным развитием. Обоснование соответствующих концептуальных положений, а также разработка рекомендаций по повышению роли репутационного менеджмента в условиях быстрых технологических изменений.

Методика исследования. В процессе исследования: применялись положения теории и практики инновационного развития и теории организации методологических основ; использовались разработанные и обоснованные концептуальные подходы, методы аналогии и структуризации целей. спользовались методы обобщения для выявления особенностей управления репутацией предприятия и разработки предложений по формированию системы управления репутацией торгового предприятия как составляющей инновационного развития.

Результаты исследования. Разработана концептуальная модель взаимосвязи управления инновационным развитием предприятия с процессом формирования репутации с учетом принципов современного менеджмента и инноватики. Обосновано положение о том, что репутацию, в отличие от имиджа, следует считать экономической категорией, так как она существенно влияет на привлекательность компании для инвесторов, повышает ее капитализацию, позволяет увеличить доход, обеспечивает более сильные позиции при выходе на новые рынки. Раскрыты особенности и роль управления репутацией в сети нтернет (online reputation management) как эффективной управленческой технологии, благодаря которой происходит формирование положительного образа компании в бизнесе. Разработана концептуальная модель управления репутацией торгового предприятия и предложено рассматривать ее как организационную инновацию, направленную на модернизацию общей структуры предприятия посредством использования современных методов управления в соответствии с требованиями международных стандартов. Осуществлена разработка рекомендаций относительно направлений повышения эффективности инновационной политики при формировании современной системы управления репутацией.

Научная новизна результатов исследования. Определены и обоснованы концептуальные основы и углубленные научно-теоретические и практические положения формирования процесса управления репутацией торговых предприятий с учетом принципов их применения в условиях актуализации вопросов инновационного развития.

Практическая значимость результатов исследования. спользование разработанных положений поможет руководству предприятий результативно организовывать процесс управления репутацией с соблюдением четко установленных принципов и алгоритмов, позволит заинтересовать и сохранить инвесторов, клиентов, поставщиков и квалифицированный персонал поддерживать финансовую устойчивость, следовательно, быть более конкурентоспособными.

Ключевые слова: торговое предприятие; инновационное развитие; репутация; концептуальный подход.

 

Hrabchak V.I. INNOVATIVE ASPECTS OF MANAGEMENT CONCEPT BY THE REPUTATION OF TRADE ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to determine the peculiarities of the management process by the reputation of trade enterprises and to establish its interconnection with innovation development. Conceptual provisions substantiation relevant, as well as the recommendations creation of improving the reputation management role in a rapid technological change context.

Methodology of research. The following methods are used in the research process: methodology included provisions application of the theory and practice of innovation development and the theory of organization as methodological principles; developed and substantiated conceptual approaches are also used. Methods of analogy and goals structuring, generalization are used to identify the features of managing the enterprise reputation and developing proposals for the formation of a reputation management system for a trading company as a component of development innovation.

Findings. The results of research presents the developed enterprise innovative development management interconnection conceptual model with the formation process and reputation providing taking into account a modern management and innovation principles. It is substantiated that reputation, unlike the image, should be considered as more economical than social category, as it significantly influences the attractiveness of the company for investors, increases its capitalization, allows to increase the income, provides stronger positions on the way of new markets. The peculiarities and role of online reputation management as an effective management technology through which the formation of the company positive image in business takes place are revealed in the article. Practical experience shows that the goods and services choosing process, modern consumers (clients) are increasingly resorting not to the advice of relatives, but to various reviews on Internet resources.

Originality. The research scientific novelty is to determine and substantiate the conceptual foundations and to deepen the scientific, theoretical and practical provisions for the trading enterprises reputation managing process formation, considering the principles of their application in the context of innovative development issues actualization.

Practical value. The use of the developed provisions in practice will help the leadership of enterprises to effectively organize the reputation management process with strictly defined principles and algorithms, and will allow the investors, customers, suppliers and qualified stuff to be interested and retained; to maintain the financial stability, and a hence to be more competitive.

Key words: trade enterprise; innovative development; reputation; reputation management; conceptual approach.

 


Ключові слова


Ключові слова: торговельне підприємство; інноваційний розвиток; репутація; концептуальний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильконова Е. О. Теоретичне бачення змісту поняття «репутація підприємства». Торгівля і ринок України : зб. наук. праць Донецьк. нац. ун-ту економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 2013. Вип. 36. С. 102–110.

Дерев’янко О. Г. Ознаки та функції репутації як об’єкта репутаційного менеджменту підприємства. АГРОСВІТ. 2012. № 19. С. 11–15.

Smaiziene Ingrida, Jucevicius Robertas. Corporate reputation: Multidisciplinary Richness and Search for a Relevant Definition. Inzinerine Ekonomika. 2009. No. 2. Р. 91–100.

Карелов С. Как превратить инновации в репутацию (и наоборот). URL: http://blog.witology.com/?p=945 (дата звернення: 25.12.2017).

Рейтинг украинских брендов UkrBrand 2016. URL: http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2016.pdf (дата звернення: 24.12.2017).

Соломанидина Т., Резонтов С., Новик В. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ компании. Управление персоналом. 2005. № 3. С. 32–35.

Сальникова Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии. Москва: ?здательство Юрайт, 2013. 303 с.

Громова О. Н., Шала Е. А. Технология управления репутацией виртуальной организации. Вестник Университета. 2014. № 14. С. 127-134.

Рева В. Е. Управление репутацией. Москва: Дашков и К, 2012. 136 с.

Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. Москва, 2012. 384 с.

Реверчук Н. ?., Дзямулич Е. С. Влияние маркетинговой безопасности на деловую репутацию предприятия. Universum: Экономика и юриспруденция. URL: http://7universum.com/ru/economy/ archive/item/1277 (дата звернення: 20.12.2017).

Local Consumer Review Survey. BrightLoсal, 2015. URL: https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/ (дата звернення: 22.12.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024