КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКХ ЗЕРНОВХ НА СВІТОВОМУ РНКУ

Ольга Ярославівна Дзядикевич

Анотація


Дзядикевич О.Я. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКХ ЗЕРНОВХ НА СВІТОВОМУ РНКУ

Мета. Метою статті є системне дослідження конкурентоспроможності окремих видів українських зернових на світовому аграрному ринку за індексами конкурентоспроможності та обгрунтування напрямків підвищення конкурентоспроможності даної групи товарів.

Об’єктом дослідження є процес розвитку світового ринку зерна та формування конкурентних переваг вітчизняного зерна на ньому. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів формування та реалізації конкурентних переваг українських зернових на світовому ринку.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з питань конкуренції та конкурентоспроможності. В процесі дослідження використовувались такі методи: аналізу та синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження, індексний метод – для оцінки конкурентоспроможності окремих видів українського зерна на світовому ринку, метод порівняння – для виявлення тенденцій та особливостей розвитку, монографічний – при обґрунтуванні пріоритетів у формуванні конкурентних переваг українського зерна.

Результати дослідження. Здійснено оцінку конкурентоспроможності окремих видів українських зернових на світовому ринку зерна за індексами конкурентоспроможності. Досліджено тенденції зміни позицій України на світовому зерновому ринку. Обґрунтовано стратегію підвищення конкурентоспроможності вітчизняних зернових.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів підвищення конкурентоспроможності українських зернових на світовому аграрному ринку.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані вітчизняними суб’єктами зернового ринку для формування власних стратегій підвищення конкурентоспроможності зернової продукції та зміцнення позицій на світовому ринку зерна.

Ключові слова: конкурентоспроможність; зерновий ринок; індекси конкурентоспроможності; конкурентна перевага.

 

Дзядикевич О.Я. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАНСКХ ЗЕРНОВЫХ НА МРОВОМ РЫНКЕ

Цель. Целью статьи является системное исследование конкурентоспособности отдельных видов украинских зерновых на мировом аграрном рынке по индексам конкурентоспособности и обоснование направлений повышения конкурентоспособности данной группы товаров.

Объектом исследования является процесс развития мирового рынка зерна и формирования конкурентных преимуществ отечественного зерна на нем. Предметом исследования является совокупность теоретических, методологических и практических аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ украинских зерновых на мировом рынке.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых по вопросам конкуренции и конкурентоспособности. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета исследования, индексный метод – для оценки конкурентоспособности отдельных видов украинского зерна на мировом рынке, метод сравнения – для выявления тенденций и особенностей развития, монографический – при обосновании приоритетов в формировании конкурентных преимуществ украинского зерна.

Результаты исследования. Осуществлена оценка конкурентоспособности отдельных видов украинских зерновых на мировом рынке зерна по индексам конкурентоспособности. сследованы тенденции изменения позиций Украины на мировом рынке зерна. Разработана стратегия повышения конкурентоспособности отечественных зерновых.

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании направлений повышения конкурентоспособности украинских зерновых на мировом аграрном рынке.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы отечественными субъектами зернового рынка для формирования собственных стратегий повышения конкурентоспособности зерновой продукции и укрепление позиций на мировом рынке зерна.

Ключевые слова: конкурентоспособность; зерновой рынок; индексы конкурентоспособности; конкурентное преимущество.

 

Dzyadykevych O.Ya. COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN GRAINS ON THE WORLD MARKET

Purpose. The purpose of the article is a systematic study of the competitiveness of certain types of Ukrainian grains on the world agrarian market by competitiveness indices and justification of directions of increasing competitiveness of this group of goods.

The object of research is the development of world grain market and competitive advantages of domestic grain on it. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical aspects of the formation and implementation of the competitive advantages of Ukrainian grain in the world market.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of research is the fundamental positions of modern economic theory, scientific works of scientists on competition and competitiveness. In the process of research, the following methods were used: analysis and synthesis - to study object and subject of research, the index method - to assess the competitiveness of certain types of Ukrainian grain on the world market, the method of comparison - to identify trends and peculiarities of development, monographic - in justifying priorities in formation of competitive advantages of Ukrainian grain.

Findings. The competitiveness of certain types of Ukrainian grains on the world grain market by competitiveness indices was assessed. The tendencies of changing the position of Ukraine on the world grain market are investigated. It is substantiated the strategy of increasing the competitiveness of domestic grain.

Originality of research is to substantiate the directions of increasing the competitiveness of Ukrainian grain on the world agrarian market.

Practical value. The results of research can be used by domestic grain market actors to create their own strategies for increasing the competitiveness of grain products and strengthening positions on the world grain market.

Key words: competitiveness; grain market; competitiveness indices; competitive advantage.

 


Ключові слова


Ключові слова: конкурентоспроможність; зерновий ринок; індекси конкурентоспроможності; конкурентна перевага.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз та прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, М. В. Присяжнюк та ін.; за ред. О. М. Шпичака. Київ: ННЦІАЕ, 2012. 516 с.

Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність українських зернових на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 97–102.

Камінський І. В. Стан виробництва та кон’юнктури ринку зернових культур в Україні. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2010_46/KAMINSKIY.pdf (дата звернення: 29.12.2017).

Кваша С. М. Світові тенденції розвитку ринку зерна та напрями диверсифікації його використання. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009 (дата звернення: 29.12.2017).

Кузнєцова І. Яка ж роль відведена Україні в світовому виробництві та експорті пшениці? Зерно і хліб. 2008. № 2. С. 3–6.

Портер М. Конкуренція: пер. с англ. Москва: ?здат. дом „Вільямс”, 2001. 495 с.

Самаріна І. Як світ впливає на ринок зернових в Україні. Агробізнес сьогодні. 2015. № 5 (300). URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7895-iak-svit-vplyvaie-na-rynok-zernovykh-v-ukraini.html (дата звернення: 29.12.2017).

Balassa, Bela. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies. 1965. no. 33. pp. 99–123.

Hinloopen J., Marrewijk J. On the Empirical Distribution of the Balassa Index. W.P. Erasmus University. Rotterdam, 2000. P. 79.

Ferto I., Hubbard L. Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors. 77th Seminar. NJF Seminar No.325, August 17–18, Helsinki, 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024