АНАЛІЗ НАЯВНХ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТК ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Тетяна Олегівна Меліхова

Анотація


Меліхова Т.О. АНАЛІЗ НАЯВНХ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТК ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Мета. Аналіз наявних методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану з метою вибору найбільш прийнятної методики на рівні підприємства.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань оцінки рівня економічної безпеки. В процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності оцінки рівня економічної безпеки як економічної категорії), аналізу та синтезу, логічного узагальнення, монографічний (при вивченні методик оцінки рівня економічної безпеки підприємств).

Результати дослідження. Проведений аналіз методів оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, наведених у науковій літературі, показав, що серед науковців існують різні підходи, як до вибору самих методик, так і системи показників чи критеріїв обрахунку. Проведено критичний аналіз та узагальнено методики оцінки економічної безпеки підприємств, а саме досліджені: 1. Методика, яка побудована на функціональних складових економічної безпеки. 2. Методика, яка побудована на індикаторному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства.  3. Методика, яка побудована на інвестиційному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства. 4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході наявності чистого прибутку. 5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на ресурсно-функціональному підході, розрахунки якої здійснені за допомогою інтегрального показника. 6. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на основі бальних оцінок, коли в основі визначення рівня безпеки лежать граничні значення показників та їх рейтинг. 7. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка  розраховує інтегральний показник економічної безпеки відповідно до ринкової вартості та економічної захищеності його капіталу.

Виявлено, що вчені приводять різні методики та виділяють у них різні показники. Встановлено, що найчастіше використовується інтегральний показник, але суть будь-якої методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства залишається у вивченні впливу складових на загальний його рівень економічної безпеки. Визначено, що у кожній галузі діяльності підприємств існують свої особливості, так як від виду його діяльності залежить вагомість впливу вибраних складових на загальний рівень економічної безпеки.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено наявні методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для розробки авторської методики розрахунку періоду повернення інвестицій з метою оцінки понесених витрат на створення служби економічної безпеки підприємства протягом короткострокового та довгострокового періодів.

Ключеві слова: аналіз; методики; оцінка; рівень; економічна безпека підприємства; фінансовий стан.

 

Мелихова Т.О. АНАЛЗ МЕЮЩХСЯ МЕТОДК ОЦЕНК УРОВНЯ ЭКОНОМЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДПРЯТЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНЯ СОВРЕМЕННОЙ ДАГНОСТК ЕГО ФНАНСОВОГО СОСТОЯНЯ

Цель. Анализ имеющихся методик оценки уровня экономической безопасности предприятия для проведения современной диагностики его финансового состояния с целью выбора наиболее приемлемой методики на уровне предприятия.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты Украины по вопросам оценки уровня экономической безопасности. В процессе исследования использовались следующие методы: абстрактно-логический (для выявления сущности оценки уровня экономической безопасности как экономической категории), анализа и синтеза, логического обобщения, монографический (при изучении методик оценки уровня экономической безопасности предприятий).

Результаты исследования. Проведенный анализ методов оценки уровня экономической безопасности предприятия, приведенных в научной литературе, показал, что среди ученых существуют различные подходы, как к выбору самых методик, так и системы показателей или критериев расчета. Проведен критический анализ и обобщены методики оценки экономической безопасности предприятий, а именно исследованы: 1. Методика, которая построена на функциональных составляющих экономической безопасности. 2. Методика, которая построена на индикаторном подходе в оценке экономической безопасности предприятия. 3. Методика, которая построена на инвестиционном подходе в оценке экономической безопасности предприятия. 4. Методика оценки экономической безопасности предприятия построена на подходе наличии чистой прибыли. 5. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия, построенной на ресурсно-функциональном подходе, расчеты которой осуществлены с помощью интегрального показателя. 6. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия, построенной на основе балльных оценок, когда в основе определения уровня безопасности лежат предельные значения показателей и их рейтинг. 7. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия, рассчитывает интегральный показатель экономической безопасности в соответствии с рыночной стоимости и экономической защищенности его капитала.

Выявлено, что ученые приводят разные методики и выделяют в них различные показатели. Установлено, что чаще всего используется интегральный показатель, но суть любой методики оценки уровня экономической безопасности предприятия остается в изучении влияния составляющих на общий его уровень экономической безопасности. Также, в каждой области деятельности предприятий существуют свои особенности, так как от вида его деятельности зависит значимость влияния выбранных составляющих на общий уровень экономической безопасности.

Научная новизна результатов исследования. Обобщены имеющиеся методик оценки уровня экономической безопасности предприятия для проведения современной диагностики его финансового состояния.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для разработки авторской методики расчета периода возврата инвестиций с целью оценки понесенных затрат на создание службы экономической безопасности предприятия в течение краткосрочного и долгосрочного периодов.

Ключевые слова: анализ; методики; оценка; уровень; экономическая безопасность предприятия; финансовое состояние.

 

Melikhova T.O. ANALYSIS OF AVAILABLE METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE FOR CONDUCTING MODERN DIAGNOSTICS OF ITS FINANCIAL CONDITION

Purpose. The purpose of the work is to analyze existing methods of assessing the level of economic security of an enterprise for conducting a modern diagnosis of its financial status in order to select the most appropriate methodology at the enterprise level.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the situation of modern economic theory, scientific works of scientists, normative and legislative acts of Ukraine on the issues of assessing the level of economic security. In the process of research, the following methods were used: abstract-logical (to identify the essence of assessing the level of economic security as an economic category), analysis and synthesis, logical generalization, monographic (in the study of methods for assessing the level of economic security of enterprises).

Findings.  The analysis of the methods of assessing the level of economic security of the enterprise, given in the scientific literature, showed that among scientists there are different approaches, both to the choice of the methods themselves and the system of indicators or criteria of calculation. The critical analysis and generalized methods of assessing the economic security of enterprises are carried out, namely: 1. Methodology based on the functional components of economic security. 2. Methodology based on the indicator approach to assess the economic security of the enterprise. 3. Methodology based on an investment approach to assess the economic security of an enterprise. 4. Method of assessing the economic security of the enterprise is based on the approach of availability of net profit. 5. Methodology for assessing the level of economic security of an enterprise, which is based on a resource-functional approach, the calculations of which are carried out using an integral indicator. 6. Methodology for assessing the level of economic security of an enterprise, which is built on the basis of ball scores, when the basis for determining the level of safety are the limit values of the indicators and their rating. 7. Methodology for assessing the level of economic security of an enterprise that calculates an integral indicator of economic security in accordance with market value and economic security of its capital. Scientists give different methods and distinguish them different indicators. The most commonly used integral indicator, but the essence of any methodology for assessing the level of economic security of the enterprise remains in the study of the impact of the components on its overall level of economic security. Also, in each branch of the enterprises there are their peculiarities, since the importance of the influence of the selected components on the overall level of economic security depends on the type of its activity.

Originality. It is necessary to summarize the existing methods of assessing the level of economic security of the enterprise to conduct a modern diagnosis of its financial condition.

Practical value. The obtained results of the research are the basis for development of the author’s methodology for calculating the period of returning investments in order to assess the incurred costs for the establishment of the company’s economic security service in the short-and long-term.

Key words: analysis; methodology; assessment; level; economic safety of the enterprise; financial condition.

 


Ключові слова


Ключеві слова: аналіз; методики; оцінка; рівень; економічна безпека підприємства; фінансовий стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ від 29.10.2013 р. № 1277 / Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii &showArchive=true&showAllArchive=True (дата звернення: 20.12.2017).

Храпкіна В. В. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства. URL: file:///C:/Users/Nout/ Downloads/assessment-of-level-of-financial-security-company.pdf (дата звернення: 20.12.2017).

Халіна В. Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. № 1. С. 173-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_24 (дата звернення: 20.12.2017).

Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства. URL: 241_nagorna_i.i._ocinka_stijkoi_ekonomichnoi_bezpeki_promislovogopidpriemstva (дата звернення: 20.12.2017).

Ілляшенко О.В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства: дис. ... док. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2016. 606 с.

Гришко Н. Є. Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 62-69.

Яременко О. Ф. Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук: спеціальність 08.00.04. Хмельницький, 2009. 20 с.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.

Козаченко Г. В., Пономарев В. П., Ляшенко О. М. Экономическая безопасность: сущность и механизмы обеспечения: монография. Киев: Либра, 2003. 280 с.

Пілова Д. П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук: спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Криворізький технічний університет. Кривий ріг, 2007. 16 с.

Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / за ред. С. Ф. Покропивного. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: КНЕУ. 2000. 528 с.

Олейников Е. А. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / под. ред. Е. А. Олейникова. Москва: ЗАО «Бизнес-школа «?нтел-Синтез», 1997. 288 с.

?льяшенко С.Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Науч. тр. ДонНТУ. 2002. № 48. С. 16–22.

Ковальов Д., Плєтникова І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економіка України. 2001. № 4. С. 35-40.

Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_37 (дата звернення: 20.12.2017).

Євдокімов Ф. І., Мізіна О. В., Бородіна О. О. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства. Наукові праці ДонНТУ. 2002. № 47. С. 6–12.

Мищенко С. Н. Система обеспечения экономической безопасности организации : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством». Донской гос. техн. ун-т. Ростов н/Д : [б. и.], 2004. 197 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024