ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОР ПІДВЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ВРОБНЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Юлія Сергіївна Гринчук, Катерина Віталіївна Ткаченко, Оксана Олександрівна Драган

Анотація


Гринчук Ю.С., Ткаченко К.В., Драган О.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОР ПІДВЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ВРОБНЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкості виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах.

Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід – при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення економічної стійкості підприємств; статистичний аналіз – при визначенні динаміки, структури та результативності розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових та об’єктів інфраструктури; групування – для визначення впливу різних факторів на рівень ефективності виробництва зернових; порівняльний – для зіставлення економічних явищ у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; діалектичний та абстрактно-логічний – при проведенні теоретичних узагальнень.

Результати дослідження. Обґрунтовано напрями досягнення та підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств з виробництва зерна, які враховують результати оцінки її параметрів, рівень адаптації до мінливих змін зовнішнього та внутрішнього середовища на основі модернізації інструментів державного регулювання галузі та повного використання товаровиробниками внутрішніх резервів щодо підвищення ефективності виробництва, а також посилення інформаційно-аналітичної функції економічного регулювання.

Запропоновано створити організаційну підсистему в межах загальної системи управління для підвищення дієвості управління економічною стійкістю сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових, у якій важливими складовими є управління ризиками та система кількісних показників.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено методичний підхід комплексної оцінки потенціалу сільськогосподарського підприємства щодо забезпечення стійкості зерновиробництва, що дасть можливість використати оперативні інструменти управління, такі як організаційно-координаційний, інформаційно-аналітичний та плановий, забезпечення збалансованості інтересів структурно-функціональних підсистем, що дозволить підвищити економічну стійкість в довгостроковій перспективі.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використанні для розробки галузевих і регіональних програм розвитку зерновиробництва та прогнозів виробництва зерна в Україні. Розраховані в розрізі регіонів України показники стійкості зернової галузі можуть бути використанні менеджментом господарств корпоративного сектору аграрної економіки при розробці системи планів виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова: стійкість; економічна стійкість; сільськогосподарське підприємство; зерновиробництво; стійкий розвиток; ефективність зерновиробництва; урожай.

 

Гринчук Ю.С., Ткаченко Е.В., Драган А.А. ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНЯ УСТОЙЧВОСТ ПРОЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАНЕ

Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по обеспечению устойчивости производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях.

Методика исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы экономических исследований, в частности: системный подход – при изучении связей между явлениями и процессами в системе обеспечения экономической устойчивости предприятий; статистический анализ – при определении динамики, структуры и результативности развития сельскохозяйственных предприятий по производству зерновых и объектов инфраструктуры; группировки – для определения влияния различных факторов на уровень эффективности производства зерновых; сравнительный – для сопоставления экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи; диалектический и абстрактно-логический – при проведении теоретических обобщений.

Результаты исследования. Обоснованы направления достижения и повышение экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий по производству зерна, которые учитывают результаты оценки ее параметров, уровень адаптации к меняющимся изменениям внешней и внутренней среды на основе модернизации инструментов государственного регулирования отрасли и полного использования товаропроизводителями внутренних резервов по повышению эффективности производства, а также усиление информационно-аналитической функции экономического регулирования.

Предложено создать организационную подсистему в рамках общей системы управления для повышения действенности управления экономической устойчивостью сельскохозяйственных предприятий по производству зерновых, в которой важными составляющими является управление рисками и система количественных показателей.

Научная новизна результатов исследования. Определен методический подход комплексной оценки потенциала сельскохозяйственного предприятия по обеспечению устойчивости зернопроизводства, что позволит использовать оперативные инструменты управления, такие как организационно-координационный, информационно-аналитический и плановый, обеспечения сбалансированности интересов структурно-функциональных подсистем, что позволит повысить экономическую устойчивость в долгосрочной перспективе.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для разработки отраслевых и региональных программ развития зернопроизводства и прогнозов производства зерна в Украине. Рассчитаные в разрезе регионов Украины показатели устойчивости зерновой отрасли могут быть использованы менеджментом хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики при разработке системы планов производственно-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: устойчивость; экономическая устойчивость; сельскохозяйственное предприятие; зернопроизводство; устойчивое развитие; эффективность зернопроизводства; урожай.


Grynchuk Yu.S., Tkachenko K.V., Drahan O.O. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FACTORS FOR IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical recommendations for ensuring the stability of grain production at agricultural enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods of economic research are used in the article, in particular: a systematic approach – in studying the connections between phenomena and processes in the system of ensuring economic stability of enterprises; statistical analysis – in determining the dynamics, structure and effectiveness of the development of agricultural enterprises for the production of grain and infrastructure; grouping – to determine the impact of various factors on the level of efficiency of grain production; comparative – for the comparison of economic phenomena in different time periods in order to identify the cause-effect relationship; dialectical, abstract and logical – when conducting theoretical generalizations.

Findings. The directions of achievement and increase of economic stability of agricultural enterprises for grain production are substantiated, taking into account the results of estimation of its parameters, the level of adaptation to the changing changes of the external and internal environment on the basis of modernization of the state regulation instruments of the industry and the full use of internal reserves by the commodity producers for increasing the efficiency of production, as well as strengthening information and analytical function of economic regulation.

It is proposed to create an organizational subsystem within the framework of the general control system to increase the efficiency of management of the economic stability of agricultural enterprises for the production of grain, in which the important components are risk management and a system of quantitative indicators.

Originality. The methodical approach of the complex estimation of the potential of the agricultural enterprise for ensuring the stability of grain production is determined, which will enable the use of operational management tools such as organizational and coordinating, planning, information and analytical ensuring the balance of interests of structural and functional subsystems, which will increase economic stability in the long-term perspective.

Practical value. The obtained research results can be used for the development of sectoral and regional programs for the development of grain production and forecasts for the production of grain in Ukraine. The indicators of stability of the grain sector, calculated in the regions of Ukraine, can be used by the management of enterprises of the corporate sector of the agrarian economy in developing the system of plans of production and economic activity.

Key words: stability; economic stability; agricultural enterprise; grain production; sustainable development; efficiency of grain production; crop.


Ключові слова


Ключові слова: стійкість; економічна стійкість; сільськогосподарське підприємство; зерновиробництво; стійкий розвиток; ефективність зерновиробництва; урожай.

Повний текст:

PDF

Посилання


Поліщук О. А. Теоретико-методологічні основи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. 2007. Вип. 225, Т. 2. С. 367−374.

Олійник О. В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: монографія. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2005. 322 с.

Корженівська Н.Л. Інфраструктурне забезпечення діяльності товаровиробників зерна як функціональна складова економічної безпеки. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. 2014. № 1, Т. 16. С. 232−240.

Красноруцький О. О., Грищенко В. А. Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства рослинницького напрямку. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Вип. 191. С. 37-51.

Сосницька Я. С. Зерновий комплекс України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Науковий огляд. 2017. № 5(7). С. 1-11.

Галенко О. І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції. Агросвіт. 2017. № 10. С. 24-29

Пехов В. А. Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 87-92.

Пехов В. А. Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 110-116.

Забуранна Л. В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 55-63.

Кузьменко І. В. Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 121-126.

Лупенко Ю. О., Тулуш Л. Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024