УЧАСТЬ ДОРАДЧХ СЛУЖБ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Оксана Ігорівна Смулка

Анотація


Смулка О.І. Участь дорадчих служб у забезпеченні інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Мета. Розгляд проблем та оцінка перспектив використання створених в Україні сільськогосподарських дорадчих служб для забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували положення сучасної науки стосовно ролі сільськогосподарських дорадчих служб у розвитку аграрного сектора економіки України. Застосовані методи дослідження: аналізу і синтезу – для встановлення закономірностей розвитку аграрного дорадництва в Україні; порівняльний – для з’ясування особливостей розвитку окремих організаційно-правових форм сільськогосподарських дорадчих служб; системний підхід – для розкриття механізму забезпечення дорадчими службами процесу інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств; абстрактно-логічний – для узагальнень і формування висновків.

Результати дослідження. Розглянуто і узагальнено проблеми використання створених в Україні сільськогосподарських дорадчих служб для забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств. Критично оцінені підходи до формування в Україні моделі сільськогосподарської дорадчої діяльності. Обґрунтовано доцільність залучення до діяльності дорадчих служб експертів з числа працівників аграрних університетів, що сприяє ефективному трансферу інновацій. Встановлено, що для забезпечення результативної діяльності дорадчих служб їх керівні органи повинні бути сформовані з кваліфікованих менеджерів, здатних забезпечити залучення коштів для фінансування дорадчої діяльності, налагодження контактів з сільськогосподарськими виробниками. Визначено засади залучення до організації сільськогосподарських дорадчих служб профільних департаментів обласних і районних державних адміністрацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули розвитку засади формування в Україні моделі сільськогосподарської дорадчої діяльності, яка підтримує процес трансферу інновацій в діяльності аграрних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при обґрунтуванні заходів з розвитку в Україні сільськогосподарських дорадчих служб.

Ключові слова: сільськогосподарське дорадництво; дорадчі служби; сільськогосподарські підприємства; інновації; аграрні університети.

 

Смулка О.І. УЧАСТЕ КОНСУЛЬТАЦОННЫХ СЛУЖБ В ОБЕСПЕЧЕН ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Рассмотрение проблем и оценка перспектив использования созданных в Украине сельскохозяйственных консультационных служб для обеспечения инновационного развития аграрных предприятий.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили положения современной науки о роли сельскохозяйственных консультационных служб в развитии аграрного сектора экономики Украины. Применены методы исследования: анализа и синтеза – для установления закономерностей развития аграрного консультирования в Украине; сравнительный – для выяснения особенностей развития отдельных организационно-правовых форм сельскохозяйственных консультационных служб; системный подход – для раскрытия механизма обеспечения консультационными службами процесса инновационного развития сельскохозяйственных предприятий; абстрактно-логический – для обобщений и формирования выводов.

Результаты исследования. Рассмотрены и обобщенны проблемы использования созданных в Украине сельскохозяйственных консультационных служб для обеспечения инновационного развития аграрных предприятий. Критически оценены подходы к формированию в Украине модели сельскохозяйственной совещательной деятельности. Обоснована целесообразность привлечения к деятельности совещательных служб экспертов из числа работников аграрных университетов, что способствует эффективному трансферу инноваций. Установлено, что для обеспечения результативной деятельности совещательных служб их органы должны быть сформированы из квалифицированных менеджеров, способных обеспечить привлечение средств для финансирования консультационной деятельности, налаживание контактов с сельскохозяйственными производителями. Определены основы привлечения к организации сельскохозяйственных совещательных служб профильных департаментов областных и районных государственных администраций.

Научная новизна результатов исследования. Получили развитие принципы формирования в Украине модели сельскохозяйственной консультационной деятельности, поддерживающей процесс трансфера инноваций в деятельности аграрных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы при обосновании мероприятий по развитию в Украине сельскохозяйственных консультационных служб

Ключевые слова: сельскохозяйственное консультирование; консультационные службы; сельскохозяйственные предприятия; инновации; аграрные университеты.

 

Smulka O.I. PARTICIPATION OF ADVISORY SERVICES IN PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the consideration of problems and assessment of the prospects of using agricultural advisory services created in Ukraine to provide innovative development of agrarian enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research was the position of modern science regarding the role of agricultural advisory services in the development of the agrarian sector of the Ukrainian economy. The followings methods were applied in this research: analysis and synthesis – to establish the patterns of development of agrarian advisory in Ukraine; comparative – to find out the peculiarities of the development of certain organizational and legal forms of agricultural advisory services; systematic approach – to reveal the mechanism of providing advisory services to the process of innovation development of agricultural enterprises; abstract and logical – for generalizations and formation of conclusions.

Findings. The problems of using agricultural advisory services created in Ukraine to provide innovative development of agrarian enterprises are generalized. Approaches to the formation of a model of agricultural advisory activity in Ukraine are assessed critically.

The expediency of involvement of the advisory services of experts from among the employees of agrarian universities, which promotes an efficient transfer of innovations, is substantiated. It is established that, in order to ensure the effective work of advisory services, their governing bodies should be formed from qualified managers capable of attracting funds for the financing of advisory activity, establishing contacts with agricultural producers.

The principles of involvement in the organization of agricultural advisory services of the profile departments of regional and district state administrations are determined.

Originality. The principles of forming a model of agricultural advisory activity in Ukraine, which supports the process of transfer of innovations in the activities of agrarian enterprises, were developed.

Practical value. The results of the study can be used to substantiate the development of agricultural advisory services in Ukraine.

Key words: agricultural advisory services; advisory services; agricultural enterprises; innovations; agrarian universities.


Ключові слова


Ключові слова: сільськогосподарське дорадництво; дорадчі служби; сільськогосподарські підприємства; інновації; аграрні університети.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безкровний М. Ф. Система організаційно-економічних зв’язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення АПВ. Агросвіт. 2017. № 17. С. 15-19.

Брух О., Бернацька І., Гошко Т. Особливості дорадницької діяльності у Львівській області. Аграрна економіка. 2016. Т. 9, № 1-2. С. 82-89.

Дорадчі служби в регіонах / Офіційний сайт Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України URL: http://www.dorada.org.ua/doradchi-sluzhbi-ukrajini/advisory-services-in-regions.html. (дата звернення: 30.03.2018).

Копитко О. В. Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. 2013. № 11. С. 155-161.

Корінець Р. Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді. Київ: Інститут сільського розвитку, 2003. 27 с.

Кудінова І. П. Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку. Біоресурси і природокористування. 2014. Т. 6, № 5-6. С. 133-137.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 30.03.2018).

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17.06.2004 № 1807-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (дата звернення: 30.03.2018).

Самсонова В. В., Шевченко Л. О. Наукова складова в дорадчій освіті. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200 (1). С. 287-290.

Стельмащук А. М., Смоленюк П. С. Дорадництво : навч. посіб. Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2011. 160 с.

Формування та розвиток системи дорадництва в Україні : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк та ін. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. 332 с.

Шаманська О. І., Тітаренко О. М. Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 44-50.

Щодо державної підтримки розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні. Аналітична записка – Л. А. Жураковська. Національний інститут стратегічних досліджень (2014): веб-сайт. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1521 (дата звернення: 30.03.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024