ПІДСИСТЕМА ОПТОВОГО РИНКУ І ФАКТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Ольга Ростиславівна Савченко

Анотація


Савченко О.Р. ПІДСИСТЕМА ОПТОВОГО РИНКУ І ФАКТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Мета. Дослідження окремих тенденцій та проблем розвитку сфери внутрішньої торгівлі, а також розгляді підсистеми оптового ринку з визначенням її основних елементів, що в цілому є важливим утворенням соціально-економічної системи товарообігу держави.

Методика дослідження. Основним теоретичним підґрунтям статті є наукові положення та здобутки сучасної торгівлі та управління нею.

У процесі роботи використано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, взаємопов’язаних та послідовно застосованих у загальній логіці аналізу: економіко-статистичний – для моніторингу ринку внутрішньої торгівлі України; факторний аналіз – для визначення чинників ринкового середовища; схематичний – для представлення теоретичних і практичних положень роботи; прийоми абстрактно-логічного методу – для теоретичних узагальнень та формування висновків.

Результати дослідження. Виявлено основні проблеми та вузькі місця торгівельної сфери. Визначено вагомість оптової ланки у соціально-економічній системі товарообігу держави. З метою підвищення ефективності сфери товарного обігу держави рекомендовано особливу увагу зосередити на питаннях дослідження системності структури оптового ринку, її функціональності, місця та ролі кожного її активного учасника: виробника як розробника продукту торгівлі, торговців як надавачів послуг, споживача як того, хто диктує ринкові потреби, а держави – як основної організуючої та регулюючої інстанції всієї системи.

Наукова новизна результатів дослідження. Побудовано причино-наслідкову модель стану та розвитку внутрішнього ринку України. Розроблено модель оптової підсистеми з визначенням її основних елементів: входу та виходу системи, функцій підсистеми, чинників впливу, суб’єктів та об’єктів.

Практична значущість результатів дослідження. Вирішено науково-практичне завдання із застосування методів ідентифікації та урахування факторів ринку як можливості ефективного функціонування суб’єктів та об’єктів ринку на різних її рівнях. 

Ключові слова: внутрішній ринок; фактори та умови торгівлі; суб’єкти та об’єкти торгівлі; система; причинно-наслідковий зв'язок; маркетингові інструменти; менеджмент; суб’єкти впливу; державна політика.

 

Савченко О.Р. ПОДСИСТЕМА ОПТОВОГО РЫНКА И ФАКТОРНАЯ СРЕДА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Цель. Исследование отдельных тенденций и проблем развития сферы внутренней торговли, а также рассмотрении подсистемы оптового рынка с определением ее основных элементов, что в целом является важным образованием социально-экономической системы товародвижения государства.

Методика исследования. Основным теоретическим основанием статьи являются научные положения и достижения современной торговли и ее управления.

В процессе работы использован ряд общенаучных и специальных методов исследования, взаимосвязанных и последовательно применяемых в общей логике анализа: экономико-статистический – для мониторинга рынка внутренней торговли Украины; факторный анализ – для определения факторов рыночной среды государства; схематический – для представления теоретических и практических положений работы; приемы абстрактно-логического метода – для теоретических обобщений и формирования выводов.

Результаты исследования. Определены основные проблемы и узкие места торговой сферы. Определена значимость оптового звена в социально-экономической системе товарооборота страны. С целью повышения эффективности сферы товарного обращения государства необходимо особое внимание сосредоточить на вопросах исследования системности структуры оптового рынка, ее функциональности, места и роли каждого ее активного участника: производителя как разработчика продукта торговли, торговцев как поставщиков услуг, потребителя как того, кто диктует рыночные потребности, а государства – как основной организующей и регулирующей инстанции всей системы.

Научная новизна результатов исследования. Построено причинно-следственную модель состояния и развития внутреннего рынка Украины. Разработана модель оптовой подсистемы с определением ее основных элементов: входа и выхода системы, функций подсистемы, факторов влияния, субъектов и объектов.

Практическая значимость результатов исследования. Решено научно-практическую задачу по применению методов идентификации и учета факторов рынка, как возможности эффективного функционирования субъектов и объектов рынка на разных ее уровнях.

Ключевые слова: внутренний рынок; факторы и условия торговли; субъекты и объекты торговли; система; причинно-следственная связь; маркетинговые инструменты; менеджмент; субъекты воздействия; государственная политика.

 

Savchenko O.P. THE SUBSYSTEM OF THE WHOLESALE MARKET AND THE FACTOR ENVIRONMENT OF THE DOMESTIC MARKET

Purpose. The aim of the article is to research the individual tendencies and problems of development of the sphere of internal trade, as well as consideration of the subsystem of the wholesale market with the definition of its main elements, which in general is an important formation of the social and economic system of commodity circulation of the state.

Methodology of research. The main theoretical basis of the article is the scientific status and achievements of modern trade and management.

A number of general scientific and special research methods, interconnected and consistently applied in the general logic of the analysis is used in the process of work: economic and statistical – for monitoring of the internal trade market of Ukraine; factor analysis – to determine the factors of the market environment; schematic - for presentation of theoretical and practical positions of work; receptions of the abstract and logical method – for theoretical generalizations and the formation of conclusions.

Findings. The main problems and bottlenecks of the trade sphere are revealed. The weight of the wholesale link in the social and economic system of the commodity circulation of the state is determined. it is recommended to focus on the issues of studying the systematic nature of the structure of the wholesale market in order to increase the efficiency of the field of commodity circulation of the state, its functionality, the place and role of each of its active participants: the producer as the developer of the product of trade, traders as service providers, the consumer as the one who dictates market needs , and the state – as the main organizing and regulatory authority of the entire system.

Originality. The causal model of the state and development of the domestic market of Ukraine is constructed. The model of the wholesale subsystem is developed with the definition of its main elements: input and output of the system, subsystem functions, factors of influence, subjects and objects.

Practical value. The scientific and practical task of using the methods of identification and taking into account market factors as the possibility of effective functioning of the subjects and objects of the market at its various levels is solved.

Key words: internal market; factors and conditions of trade; subjects and objects of trade; system; causal relationship; marketing tools; management; subjects of influence; state policy.

 


Ключові слова


лючові слова: внутрішній ринок; фактори та умови торгівлі; суб’єкти та об’єкти торгівлі; система; причинно-наслідковий зв'язок; маркетингові інструменти; менеджмент; суб’єкти впливу; державна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Височин І. В. Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку. Економіка України. 2013. № 7 (620). С. 34–43.

Давиденко С. В. Вплив розширення внутрішнього ринку на економічне зростання України. Стратегічні пріоритети. 2006. № 1. С. 93–101.

Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 02.03. 2018).

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський та ін.; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД , 2014. 132 с.

Іващенко О. В. Управління маркетингом сільськогосподарських підприємств на ринку товарного зерна: автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.00.04. Харків, 2011. 20 с.

Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції. Економіка України. 2011. № 9. С. 17–26.

Пирожков С. І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. академіка НАН України С. І. Пирожкова. Київ: НІПМБ, 2003. 42 с.

Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики: аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, К. М. Михайличенко, В. М. Русан, Є. В. Бєлашов та ін. Київ: НІСД, 2017. 40 с.

Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. В. Пустовойт та ін. / за ред. В. О. Точиліна. Київ: НАН України , Ін-т екон. та прогнозув., 2009. 640 с.

Якубовський М. М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості. Економіка України. 2012. № 8. С. 4–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024