СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Віталій Ростиславович Волощук, Андрій Михайлович Кацан

Анотація


Волощук В.Р., Кацан А.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мета. Визначення тенденцій, проблем та напрямків активізації банківського кредитування як одного з основних факторів забезпечення розробки кредитної стратегії банку та сталого розвитку реального сектору економіки.

Методика дослідження. Для виконання завдань дослідження та досягнення поставленої мети використано діалектичний метод наукового пізнання, системний і логічний підходи. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: економіко-статистичний – для узагальнити тенденції банківського кредитування в Україні; табличний– для наочного відображення результатів дослідження обсягів кредитування у розрізі видів валют і строків погашення; абстрактно-логічний – при формуванні висновків і пропозицій.

Результати дослідження. Визначено і узагальнено тенденції банківського кредитування в Україні. Систематизовано основні способи підвищення доступності кредитування. Виокремлено можливі напрями активізації банківського кредитування та реалізації кредитної стратегії банку. Встановлено, що ефективний розвиток економіки можливий лише за умови активного розвитку реального сектору економіки, який має бути пріоритетним об'єктом банківського кредитування. Обгрунтовано, що кредити, які надані підприємствам реального сектору, сприятимуть розвитку виробництва, особливо за умови їх спрямування на модернізацію, технічне переозброєння та інновації.

Визначено, що активізація кредитування за прийнятними для суб’єктів господарювання відсотковими ставками та довгими термінами позик потребує комплексного врегулювання, зокрема заходи щодо цього мають стосуватися як необхідності підтримки реального сектору економіки з боку держави, так і стимулювання банків до надання кредитів. Передбачено, що нарощування кредитної активності банків і диверсифікація видів кредитної діяльності повинні носити прогнозований характер, забезпечений розробкою чітко сформульованої кре­дитної стратегії узгодженої з корпоративною.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку аналітичні інструменти виділення тенденцій банківського кредитування та здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання необхідними грошовими ресурсами для подальшого зростання вітчизняної економіки, а також механізми підвищення доступності банківського кредитування; подальшого вивчення питання формалізації впливу банківського кредитування на розвиток економіки та банківської системи; визначення напрямів активізації банківського кредитування для реалізації стратегії держави у банківському секторі, яка базується на цілях економічного зростання.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані банками, підприємствами та бізнесом і населенням для відновлення процесів кредитування за прийнятними відсотковими ставками. Для забезпечення ефективного кредитування необхідне комплексне врегулювання, зокрема потрібна підтримка реального сектора економіки з боку держави, та стимулювання банків до надання кредитів; розширення асортименту кредитних продуктів, запровадження нових технологій обслуговування клієнтів, освоєння нових ринків збуту банківських послуг, державної підтримки та розробки кредитної стратегії банку.

Ключові слова: держава; кредитування; клієнти; послуги; продукти; стратегія; забезпечення; банки; ставки;потреби;економіка.

 

Волощук В.Р., Кацан А.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Цель. Определение тенденций, проблем и направлений активизации банковского кредитования как одного из основных факторов обеспечения разработки кредитной стратегии банка и устойчивого развития реального сектора экономики.

Методика исследования. Для выполнения задач исследования и достижения поставленной цели использованы диалектический метод научного познания, системный и логический подходы. В процессе исследования применены общенаучные методы: экономико-статистический – для обобщения тенденции банковского кредитования в Украине; табличний – для наглядного отображения результатов исследования объемов кредитования в разрезе видов валют и сроков погашения; абстрактно-логический – при формировании выводов и предложений.

Результаты исследования. Определены и обобщены тенденции банковского кредитования в Украине. Систематизировано основные способы повышения доступности кредитования. Выделено возможные направления активизации банковского кредитования и реализации кредитной стратегии банка. Установлено, что эффективное развитие экономики возможно лишь при условии активного развития реального сектора экономики, который должен быть приоритетным объектом банковского кредитования. Обосновано, что кредиты, предоставленные предприятиям реального сектора, будут способствовать развитию производства, особенно при условии их использования на модернизацию, техническое перевооружение и инновации.

Определено, что активизация кредитования по приемлемым для субъектов хозяйствования процентными ставками и длинными сроками займов требует комплексного урегулирования. Мероприятия в этом должны касаться как необходимость поддержки реального сектора экономики со стороны государства, так и стимулирования банков к предоставлению кредитов. Предусмотрено, что наращивание кредитной активности банков и диверсификация видов кредитной деятельности должны носить прогнозируемый характер, обезпеченный разработкой четко сформулированной кредитной стратегией, согласованной с корпоративной.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие аналитические инструменты выделения тенденций банковского кредитования и способности банковской системы обеспечивать потребности субъектов хозяйствования необходимыми денежными ресурсами для дальнейшего роста отечественной экономики, а также механизмы повышения доступности банковского кредитования; дальнейшее изучение вопроса формализации влияния банковского кредитования на развитие экономики и банковской системы; определение направлений активизации банковского кредитования для реализации стратегии государства в банковском секторе, основанная на целях экономического роста.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы банками, предприятиями и бизнесом и населением для восстановления процессов кредитования по приемлемым процентным ставкам. Для обеспечения эффективного кредитования необходимо комплексное урегулирование, в частности нужна поддержка реального сектора экономики со стороны государства, и стимулирования банков к предоставлению кредитов; расширение ассортимента кредитных продуктов, внедрение новых технологий обслуживания клиентов, освоение новых рынков сбыта банковских услуг, государственной поддержки и разработки кредитной стратегии банка.

Ключевые слова: государство; кредитования; клиенты; услуги; продукты; стратегия; обеспечения; банки; ставки; потребности; экономика.

 

Voloshchuk V.R., Katsan A.M. CURRENT STATE AND DIRECTIONS FOR ACTIVATION OF BANK LENDING IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the identification of trends, problems and directions of activation of bank lending as one of the main factors in ensuring the development of a bank's credit strategy and sustainable development of the real economy.

Methodology of research. The dialectical method of scientific knowledge, systemic and logical approaches is used to accomplish research tasks and achieve the set goal. The following general scientific methods have been applied in the process of research: economic and statistical – to generalize the trends of bank lending in Ukraine; tabular – for a clear display of the results of the study of volumes of lending, broken down by type of currency and maturity; abstract and logical – in the formation of conclusions and proposals.

Findings. The tendencies of bank lending in Ukraine are determined and summarized. The main ways of improving the availability of lending are systematized. Possible directions of activation of bank lending and realization of the bank's credit strategy are outlined. It has been established that effective economic development is possible only with the active development of the real sector of the economy, which should be the priority object of bank lending.

It is substantiated that loans granted to enterprises of the real sector will contribute to the development of production, especially if they are aimed at modernization, technical re-equipment and innovations. It has been determined that the activation of lending for acceptable interest rates and long terms of loans for business entities requires a comprehensive settlement, in particular, measures to this should be related to the need to support the real sector of the economy by the state and to encourage banks to provide loans.

It is envisaged that the growth of banks' lending activity and the diversification of types of lending activities should be predictable, provided with the development of a clearly formulated credit strategy consistent with the corporate.

Originality. Further development of analytical tools for identifying trends in bank lending and the ability of the banking system to meet the needs of business entities with the necessary cash resources for further growth of the domestic economy, as well as mechanisms for increasing the affordability of bank lending, have been further developed; further study of the formalization of the impact of bank lending on the development of the economy and the banking system; definition of the directions of activation of bank lending for the implementation of the state strategy in the banking sector, which is based on the goals of economic growth.

Practical value. The obtained results of the research can be used by banks, enterprises and business and the population to restore lending processes at acceptable interest rates. A comprehensive settlement is needed in order to ensure effective lending, in particular, support is needed for the real sector of the economy from the state, and stimulate banks to provide loans; expansion of the range of credit products, introduction of new customer service technologies, development of new markets for banking services, state support and development of a bank's credit strategy.

Key words: state; lending; clients; services; products; strategy; provision; banks; rates; needs; economy.

 


Ключові слова


Ключові слова: держава; кредитування; клієнти; послуги; продукти; стратегія; забезпечення; банки; ставки;потреби;економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронченко О. В. Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2. С. 50-56.

Грошово-кредитна та фінансова статистика. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=65833&cat_id=44578 (дата звернення: 01.04.2018).

Данилишин Б. Що стримує зростання кредитування в Україні? URL: https://day.kyiv.ua/ uk/article/ekonomika/shcho-strymuye-zrostannya-kredytuvannya-v-ukrayini. (дата звернення: 22.03.2018).

Дзюблюк О. В. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. Тернопіль: «Вектор», 2012. 462 с.

Діяльність підприємств // Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 02.03.2018).

Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні. Економічний часопис – ХХІ. 2011. № 5-6. С. 54-57.

Коваленко М.М. Грошово-кредитна політика Національного банку в контексті кредитування реального сектору економіки. Теорія і тактика державного управління. 2011. Вип. 3(34). С. 1-9.

Огляд ринку банківського кредитування. URL: http://iser.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/ogliad-rinku-bankivskogo-kredituvannia. (дата звернення: 22.03.2018).

Островська Н.С. Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011-2013 рр.). Економічний часопис – ХХІ. 2014. № 9-10(2). С. 15-18.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Москва: Дело Лтд, 1995. 768 с.

Уряд підтримав оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadi-strategichnogo-reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru (дата звернення: 20.03.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024