ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАД ВКОРСТАННЯ ТЕХНІЧНХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКМ ПІДПРЄМСТВАМ

Віталій Євстафійович Скоцик, Іван Вікторович Свиноус

Анотація


Скоцик В.Є., Свиноус І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАД ВКОРСТАННЯ ТЕХНІЧНХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКМ ПІДПРЄМСТВАМ

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ефективного використання технічних засобів сільськогосподарськими підприємствами.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: монографічний – для комплексного аналізу сучасного стану виробництва продукції сільського господарства та визначення факторів, що впливають на його технічну модернізацію; порівняння – для порівняння економічних явищ у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку, проведення порівняльного аналізу технічної модернізації сільського господарства в Україні та провідних країн світу; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний – при обґрунтуванні форм використання техніки.

Результати дослідження. Обґрунтовано методичні підходи до прийняття обґрунтованого рішення щодо придбання сільськогосподарської техніки або її оренди. Встановлено, що формування парку технічних засобів у сільськогосподарських підприємствах повинно визначатися насамперед потребою досягнення вищого рівня ефективності використання порівняно із вартістю сервісних послуг сторонніх організацій на основі показника собівартості 1 га обробленої чи зібраної площі.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано створення техніко-технологічних парків, інтеграторами яких повинні стати підприємства сільськогосподарського машинобудування, а також до їх складу доцільно залучити представників консалтингових компаній, профільних вищих навчальних закладів, науково-дослідних та експериментальних установ, інжинірингових центрів і сервісних служб, постачальників комплектуючих.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані методичні підходи до визначення оптимального рішення щодо придбання сільськогосподарської техніки або її оренди можуть бути використані менеджментом сільськогосподарських підприємств для прийняття зважених управлінських рішень.

Отримані результати дослідження, які виражені в практичних рекомендаціях щодо ТТП можуть бути реалізовані місцевими органами влади при залученні інвестицій у формування технічного потенціалу сільських територіальних громад.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; технічні засоби; оптимізація; кооперація; техніко-технологічний парк; сервісне підприємство.

 

Скоцик В.Е., Свиноус .В. ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ОСНОВЫ СПОЛЬЗОВАНЯ ТЕХНЧЕСКХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРЯТЯМ

Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по эффективному использованию технических средств сельскохозяйственными предприятиями.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели и получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных методов исследования: монографический – для комплексного анализа современного состояния производства продукции сельского хозяйства и определение факторов, влияющих на его техническую модернизацию; сравнения – для сравнения экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи, проведение сравнительного анализа технической модернизации сельского хозяйства в Украине и ведущих стран мира; абстрактно-логический, расчетно-конструктивный – при обосновании форм использования техники.

Результаты исследования. Обоснованы методические подходы к принятию обоснованного решения о приобретении сельскохозяйственной техники или ее аренды. Определено, что формирование парка технических средств в сельскохозяйственных предприятиях должно определяться в первую очередь необходимостью достижения высокого уровня эффективности использования по сравнению со стоимостью сервисных услуг сторонних организаций на основе показателя себестоимости 1 га обработанной или собранной площади.

Научная новизна результатов исследования. Предложено создание технико-технологических парков, интеграторами которых должны стать предприятия сельскохозяйственного машиностроения, а также в их состав целесообразно привлечь представителей консалтинговых компаний, профильных высших учебных заведений, научно-исследовательских и экспериментальных учреждений, инжиниринговых центров и сервисных служб, поставщиков комплектующих.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные методические подходы к принятию обоснованного решения о приобретении сельскохозяйственной техники или ее аренды могут быть использованы менеджментом сельскохозяйственных предприятий для принятия взвешенных управленческих решений.

Полученные результаты исследования, выраженные в практических рекомендациях по ТТП могут быть реализованы местными органами власти при привлечении инвестиций в формирование технического потенциала сельских территориальных общин.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие; технические средства; оптимизация; кооперация; технико-технологический парк; сервисное предприятие.

 

Skotsyk V.Ye., Svynous I.V. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE USE OF TECHNICAL MEANS BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to develop theoretical, methodological and practical recommendations for the effective use of technical means by agricultural enterprises.

Methodology of research. A number of general and special scientific research methods have been used to achieve the goal and to obtain the results of the study: monographic – for a comprehensive analysis of the current state of agricultural production and identification of factors influencing its technical modernization; comparison – to compare economic phenomena in different time periods in order to identify the causal link, conduct a comparative analysis of technical modernization of agriculture in Ukraine and the leading countries of the world; abstract and logical, calculation and constructive – in substantiating the forms of the use of technology.

Findings. The methodical approaches to making a reasonable decision on the purchase of agricultural machinery or its lease are substantiated. It has been established that the formation of a fleet of technical means in agricultural enterprises should be determined first of all by the need to achieve a higher level of efficiency of use compared with the cost of service of outside organizations on the basis of the cost price of 1 ha of cultivated or assembled area.

Originality. It is proposed to create technical and technological parks, integrators of which should be enterprises of agricultural machinery, as well as their composition it is advisable to involve representatives of consulting companies, profile higher education institutions, research and experimental institutions, engineering centers and service providers, suppliers of components.

Practical value. Reasonable methodological approaches to determining the optimal solution for the purchase of agricultural machinery or its lease are proposed for adoption by agricultural enterprises.

The obtained results of the research, expressed in practical recommendations for TTP, can be implemented by local authorities in attracting investments in the formation of technical potential of rural communities.

Key words: agricultural enterprise; technical means; optimization; cooperation; technical and technological park; service enterprise.

 


Ключові слова


Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; технічні засоби; оптимізація; кооперація; техніко-технологічний парк; сервісне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурковський І. Д., Гаркуша О. М., Гончаренко І. В. Оснащеність аграрного сектору АПК технікою та забезпечення ефективного її використання в умовах становлення ринкових відносин: монографія. Київ: ІАЕ УААН, 2000. 184 с.

Дивнич О. Д., Дивнич А. В., Статівка Д. І. Технічне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції підприємств України. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 95-99.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-17. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.05.2018).

Захарчук О. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 72-79.

Демчак І. М., Івченко В. М., Шишкін Ю. В. Інженерно-технічне забезпечення АПК та важелі державного впливу на нього в Україні. Продуктивність агропромислового виробництва. 2017. № 29. С. 3-17.

Самойлик Ю. В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи. Економіка і регіон. 2014. № 4. С. 17-22.

Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні: монографія. Одес. нац. екон. ун-т. Одеса: ОНЕУ, 2012. 131 с.

Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины: монография. Рівне: Волинські обереги, 2016. 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024