УПРАВЛІННЯ ВРОБНЦТВОМ МОЛОКА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ ЯК НАПРЯМ РОЗВТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Микола Кирилович Пархомець, Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Пархомець М.К., Уніят Л.М. УПРАВЛІННЯ ВРОБНЦТВОМ МОЛОКА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ ЯК НАПРЯМ РОЗВТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Мета. Теоретико-методичне обґрунтування засад і розробка практичних рекомендацій щодо управління організацією виробництва молока на інноваційній основі як напрям ефективного розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах.

Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою стали базові положення економічної теорії та наукових розробок вчених. В процесі дослідження використані такі методи: ретроспективний аналіз тенденцій щодо економічної ефективності виробництва молока та динаміки витрат на його виробництво і збут у сільськогосподарських підприємствах регіону; монографічний (висвітлення досвіду функціонування кращих підприємств); статистико-економічний (вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність виробництва і збут молока); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків, літературних джерел ) та інші.

Результати дослідження. Визначено чітку тенденцію щодо збільшення витрат: на використання кормів у годівлі корів; на оплату праці працівникам тваринництва; інші прямі та загальновиробничі витрати, що обумовило суттєве зростання виробничої і повної собівартості молока. Виявлено збільшені темпи зростання рівня цін реалізації 1 ц молока порівняно із рівнем повної собівартості одиниці продукції, що обумовило підвищення економічної ефективності виробництва і збуту молока, поліпшення фінансових результатів молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що вплив основних чинників (концентрація поголів’я, підвищення продуктивності корів, зменшення собівартості молока, поліпшення його якісних параметрів, збільшення обсягів його продажу, підвищення ціни продажу молока) сприяє зростанню економічної ефективності виробництва молока та його конкурентоспроможності.

Запропоновано управління виробництвом молока здійснювати у напрямі: раціонального використання наявних ресурсів; запровадження інноваційних методів організації виробництва і збуту молока; розширеного відтворення молочного скотарства на інноваційній основі, що дасть змогу підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність молочної галузі, збільшити робочі місця на селі.

Наукова новизна результатів дослідження. Запровадження управління організацією виробництва молока на інноваційній основі, на відміну від існуючого, сприятиме поліпшенню господарсько-економічних показників та розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах.

Практична значущість результатів дослідження. Сформульовані та запропоновані науково-методичні й практичні розробки дають змогу сформувати стратегію ефективного і конкурентоспроможного розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону в умовах інтеграції агропромислової економіки України.

Ключові слова: управління виробництвом; інноваційні методи організації виробництва; економічна ефективність; ресурсоощадні технології; конкурентоспроможність молочного скотарства.

 

Пархомец Н.К., Уният Л.Н. УПРАВЛЕНЕ ПРОЗВОДСТВОМ МОЛОКА НА ННОВАЦОННОЙ ОСНОВЕ КАК НАПРАВЛЕНЕ РАЗВТЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЯХ

Цель. теоретико-методическое обоснование принципов и разработка практических рекомендаций по управлению организацией производства молока на инновационной основе как направление эффективного развития конкурентоспособного молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях.

Методика исследования. Теоретической и методической основой стали базовые положения экономической теории и научных разработок ученых. В процессе исследования использованы следующие методы: ретроспективный анализ тенденций в экономической эффективности производства молока и динамики затрат на его производство и сбыт в сельскохозяйственных предприятиях региона; монографический (освещение опыта функционирования лучших предприятий); статистико-экономический (изучение влияния внутренних и внешних факторов на эффективность производства и сбыт молока) абстрактно-логический (теоретические обобщения, формирования выводов) и другие.

Результаты исследования. Определено четкую тенденцию по увеличению расходов: на использование кормов в кормлении коров; на оплату труда работникам животноводства; другие прямые и общепроизводственные расходы, что обусловило существенный рост производственной и полной себестоимости молока. Выявлены увеличенные темпы роста уровня цен реализации 1 ц молока по сравнению с уровнем полной себестоимости единицы продукции, что обусловило повышение экономической эффективности производства и сбыта молока, улучшение финансовых результатов молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. Установлено, что влияние основных факторов (концентрация поголовья, повышение продуктивности коров, уменьшение себестоимости молока, улучшение его качественных параметров, увеличение объемов его продаж, повышение цены продажи молока) способствует росту экономической эффективности производства молока и его конкурентоспособности.

Предложено управление производством молока осуществлять в направлении: рационального использования имеющихся ресурсов; внедрения инновационных методов организации производства и сбыта молока; расширенного воспроизводства молочного скотоводства на инновационной основе, что позволит повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность молочной отрасли, увеличить рабочие места на селе.

Научная новизна результатов исследования. Внедрение управления организацией производства молока на инновационной основе, в отличие от существующего, будет способствовать улучшению хозяйственно-экономических показателей и развитию конкурентоспособного молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях.

Практическая значимость результатов исследования. Сформулированные и предложенные научно-методические и практические разработки позволяют сформировать стратегию эффективного и конкурентоспособного развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях региона в условиях интеграции агропромышленной экономики Украины.

Ключевые слова: управление производством; инновационные методы организации производства; экономическая эффективность; ресурсосберегающие технологии; конкурентоспособность молочного скотоводства.

 

 Parkhomets M.K., Uniiat L.M. MANAGEMENT OF MILK PRODUCTION ON AN INNOVATIVE BASIS AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE DAIRY CATTLE BREEDING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the study is theoretical and methodological substantiation of the principles and the presentation of practical recommendations on the management of the organization of milk production on an innovative basis as a direction of effective development of competitive dairy cattle breeding in agricultural enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis were the basic provisions of the economic theory and scientific achievements of scientists, the methods used: retrospective analysis of trends in the economic efficiency of milk production and the dynamics of costs for its production and sales in agricultural enterprises in the region; monographic (showing of the experience of the best enterprises functioning); statistical-economic (study of the influence of internal and external factors on the efficiency of milk production and marketing); abstract-logical (theoretical generalizations and formation of conclusions, literary sources) and others.

Findings. The article identifies a clear tendency to increase costs: to use feed for feeding cows; to pay for livestock workers; other direct and general production costs, which caused a significant increase in production and the full cost of milk. The increased growth rates of sales prices of 1 ts of milk as compared to the level of full cost per unit of production have been revealed, which resulted in the increase of the economic efficiency of milk production and sales, and the improvement of financial results of dairy cattle breeding in agricultural enterprises. The influence of the main factors (concentration of livestock, increase of productivity of cows, reduction of the cost of milk, improvement of its qualitative parameters, increase of its sales and increase in the price of milk sales) has been established. It contributes to the increase of the economic efficiency of milk production and its competitiveness.

The management of milk production is proposed in the direction of: rational use of available resources; introduction of innovative methods of production and marketing of milk; an expanded reproduction of dairy cattle on an innovative basis that will increase the economic efficiency and competitiveness of the dairy industry, increase rural jobs.

Originality. The introduction of management of the organization of milk production on an innovative basis, in contrast to the existing, will contribute to the improvement of economic and economic indicators and the development of competitive dairy cattle breeding in agricultural enterprises.

Practical value. The formulated and proposed scientific-methodical and practical developments allow to form a strategy of effective and competitive development of dairy cattle breeding in agricultural enterprises of the region in the conditions of integration of the agro-industrial economy of Ukraine.

Key words: production management; innovative methods of production organization; economic efficiency; resource-saving technologies; competitiveness of dairy cattle breeding.

 


Ключові слова


Ключові слова: управління виробництвом; інноваційні методи організації виробництва; економічна ефективність; ресурсоощадні технології; конкурентоспроможність молочного скотарства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / Ю. П. Воскобійник, О. Г. Шпикуляк, І. В. Камінський та ін.; за ред. Ю. П. Воскобійника. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2011. 356 с.

Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія / М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін.; за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2011. 372 с.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області. Статистичний бюлетень. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2011-2016 рр. Тернопіль: 2012-2016 рр. 60 с.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області. Сільське господарство Тернопільської області за 2011-2016 рр. Статистичний збірник. Тернопіль: 2012-2016 рр. 230 с.

Малік М .Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2007. 270 с.

Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2000. 582 с.

Пархомець М. К. Організаційно–економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 346 с.

Пархомець М. К. Конкурентоспроможність молочно-м’ясного скотарства та фактори її формування. Інноваційна економіка. 2016. № 3-4 [62]. С. 71-80.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. 2016. Випуск 2. С. 193-203.

Пархомець М. К. Конкурентоспроможність основних галузей сільського господарства за регіонами України: аналіз, проблеми і шляхи підвищення. Інноваційна економіка. 2011. № 5 [24]. С. 93-106.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону. Сталий розвиток економіки. 2014. № 1 [23]. C. 62-73.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2012. 218 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024