ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Зоряна Володимирівна Валіулліна

Анотація


Валіулліна З.В. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Мета. Комплексна систематизація функціональних складових інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій, розроблення авторської класифікації глобальних корпоративних інститутів в інформаційній сфері. Дослідження взаємодії абсолютно різних інститутів в форматі єдиної системної методології.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії та інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України та країн світу з питань формування інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій. В процесі дослідження використовувалися такі методи: теоретичного узагальнення (для висвітлення теоретико-методологічних основ інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій), індукції, дедукції (для дослідження особливостей формування інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій), системний підхід (з метою розроблення класифікації глобальних корпоративних інститутів в інформаційній сфері), графічний (з метою наочного зображення).

Результати дослідження. Розглянуто еволюцію інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій, систематизовано функціональні складові інформаційно-інституційного середовища. Досліджено взаємодію абсолютно різних інститутів в форматі єдиної системної методології. Доведено, що Бреттон-Вудські інститути є базовою системою правил, які своєю чергою детерміновані національними інтересами США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії та інших Європейських країн. Визначено, що деякі новітні корпорації беруть на себе функції створення правил, які за своєю природою мають глобальний характер і не залежать від волі національних урядів та міжнародних організацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблена класифікація глобальних корпоративних інститутів в інформаційній сфері, яка сприяє розробленню орієнтованості та адаптованості до новітніх міжнародних правил підприємницької діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дадуть корпораціям змогу розробити орієнтири та адаптуватись до новітніх міжнародних правил підприємницької діяльності, що стане рушійною силою до скорочення трансакційних витрат. Введення в науковий обіг такої класифікації дасть змогу національним корпораціям та іншим формам підприємницької діяльності більш точно перерозподіляти ресурси та орієнтуватись в системі правил бізнесу на міжнародному рівні.

Ключові слова: інституціоналізація; інституціональні перетворення; корпорація; міжнародний інститут; розвиток; регулювання; інформаційно-інституційного середовища.

 

 Валиуллина З.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ

Цель. Комплексная систематизация функциональных составляющих информационно-институциональной среды деятельности корпораций, разработка авторской классификации глобальных корпоративных институтов в информационной сфере. Исследование взаимодействия совершенно разных институтов в формате единой системной методологии.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории и инновационного развития субъектов хозяйствования, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты Украины и стран мира по вопросам формирования информационно-институциональной среды деятельности корпораций. В процессе исследования использовались следующие методы: теоретического обобщения (для освещения теоретико-методологических основ информационно-институциональной среды деятельности корпораций), индукции, дедукции (для исследования особенностей формирования информационно-институциональной среды деятельности корпораций), системный подход (с целью разработки классификации глобальных корпоративных институтов в информационной сфере), графический (с целью наглядного изображения).

Результаты исследования. Рассмотрена эволюция информационно-институциональной среды деятельности корпораций, систематизированы функциональные составляющие информационно-институциональной среды. Исследовано взаимодействие совершенно разных институтов в формате единой системной методологии. Доказано, что Бреттон-Вудские институты являются базовой системой правил, в свою очередь детерминированы национальными интересами США, Великобритании, Германии, Бельгии и других европейских стран. Определено, что некоторые новейшие корпорации берут на себя функции создания правил, которые по своей природе носят глобальный характер и не зависят от воли национальных правительств и международных организаций.

Научная новизна результатов исследования. Разработана классификация глобальных корпоративных институтов в информационной сфере, которая способствует разработке ориентированности и адаптированности к новым международным правилам предпринимательской деятельности.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования дадут корпорациям возможность разработать ориентиры и адаптироваться к новым международным правилам предпринимательской деятельности, тем самым являются движущей силой к сокращению трансакционных издержек. Введение в научный оборот такой классификации позволит национальным корпорациям и другим формам предпринимательской деятельности более точно перераспределять ресурсы и ориентироваться в системе правил бизнеса на международном уровне.

Ключевые слова. институционализация; институциональные преобразования; корпорация; международный институт; развитие; регулирование; информационно-институциональной среды.

 

Valiullina Z.V. FORMATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF CORPORATE ACTIVITIES

Purpose. The aim of the article is to develop a comprehensive systematization of functional components of the information and institutional environment of corporations, developing an author's classification of global corporate institutions in the information sphere. Also, investigation of the interaction of completely different institutes in the format of a unified system methodology is considered in the article.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research are the fundamental positions of modern economic theory and innovative development of business entities, scientific works of scientists, normative and legislative acts of Ukraine and the world on the formation of information and institutional environment of corporations. The following methods are used in the process of research: theoretical generalization (for coverage of theoretical and methodological foundations of the information and institutional environment of corporations activity), induction, deduction (for studying the peculiarities of the formation of the information and institutional environment of corporations activity), system approach (with the purpose of developing the classification of global corporate institutions in the information sphere), graphic (for the purpose of visual representation).

Findings. The evolution of the information and institutional environment of corporations activity is considered, the functional components of the information and institutional environment are systematized. The interaction of completely different institutes in the format of a unified system methodology is explored. It is proved that the Bretton Woods institutions are the basic system of rules, which in turn are determined by the national interests of the United States, Great Britain, Germany, Belgium and other European countries. It has been determined that some of the newest corporations are taking on the role of creating rules that by their nature are global in nature and do not depend on the will of national governments and international organizations.

Originality. The classification of global corporate institutions in the information sphere has been developed, which contributes to the development of orientation and adaptability to the latest international rules of entrepreneurial activity.

Practical value. The obtained results of the study will enable corporations to develop benchmarks and adapt to the latest international rules of business, which will be the driving force for reducing transaction costs. The introduction of a scientific classification of such a classification will enable national corporations and other forms of business to more accurately redistribute resources and orient themselves in the system of business rules at the international level.

Key words: institutionalization; institutional transformation; corporation; international institute; development; regulation; informational and institutional environment.

 


Ключові слова


Ключові слова: інституціоналізація; інституціональні перетворення; корпорація; міжнародний інститут; розвиток; регулювання; інформаційно-інституційного середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hanseth O. From systems and tools to networks and infrastructures – From design to cultivation. Towards a theory of ICT solutions and its design methodology implications. URL: http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/ib_ISR_3rd_resubm2.html (дата звернення: 04.06.2018).

Pironti J.P. Key Elements of a Threat and Vulnerability Management Program. URL: http://iparchitects.com/wp-content/uploads/2016/07/Key-Elements-of-a-Threat-and-Vulnerability-Management-Program-ISACA-Member-Journal-May-2006.pdf (дата звернення: 03.06.2018).

Bygstad B. Information infrastructure as organization: a critical realist view. URL: http://aisel.aisnet.org/icis2008/190/(дата звернення: 04.06.2018).

Baram G. Strategic Trends in the Global Cyber Conflict. URL: https://icrc.m.tau.ac.il/sites/cyberstudies-english.tau.ac.il/files/media_server/cyber%20center/cyber-center/Review%202017% 20Strategic%20Trends%20in%20the%20Global%20Cyber%20Conflict.pdf (дата звернення: 04.06.2018).

Beeson M., Zeng J. The BRICS and global governance: China’s contradictory role. Third World Quarterly. 2018. С. 1-17. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2018.1438186? journalCode=ctwq20 (дата звернення: 09.06.2018).

Self-tuning personalized information retrieval in an ontology-based framework / P. Castells, M. Fernández, D. Vallet, Ph. Mylonas, Ya. Avrithis // OTM Confederated International Conferences “On the Move to Meaningful Internet Systems”. Springer, Berlin, Heidelberg, 2005. P. 977-986.

Targowski A. Global information infrastructure: the birth, vision, and architecture. London: Idea Group Publishing, 1996. 416 p.

Kahn R. E. Revolution in the US Information Infrastructure. Washington, DC: national academy press, 1995. 88 p.

Borgman C. L. From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world. Cambridge MA: Mit Press, 2000. P. 344. URL: https://mitpress.mit.edu/books/gutenberg-global-information-infrastructure (дата звернення: 05.06.2018).

Rao S., Uose H., Luetchford J.C. (ed.). Global Information Infrastructure (GII) Evolution: Interworking Issues. IOS Press, 1996. 686 p.

Microsoft software license terms. URL: https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_English.htm (дата звернення: 28.05.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024