ДОХОДИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАДОВОЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ІНТЕРЕСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Ірина Олегівна Нижник

Анотація


Нижник І.О. ДОХОДИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАДОВОЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ІНТЕРЕСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Мета. Визначення джерел доходів, які найбільше впливають на витрати на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств та факторів, які впливають на формування самих доходів домогосподарств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: метод кореляційно-регресійного аналізу – для визначення джерел доходів, які найбільше впливають на витрати на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств, та встановлення тісноти зв’язку між приростом реального ВВП і збільшенням заробітної плати найманих працівників в Україні та закордоном; монографічний метод та метод порівняння – використані для встановлення факторів, які впливають на формування доходів домогосподарств.

Результати дослідження. Встановлено, що зростання зайнятості населення, доходів, в тому числі за рахунок державної допомоги, підвищують рівень економічної доступності продовольства.

Виявлено, що у структурі доходів населення найвагомішим джерелом є оплата праці, частка якої коливається в бік зменшення від 52 до 47 %. Це свідчить про зменшення трудової мотивації економічно активного населення України до пошуку роботи всередині країни і його переорієнтацію на закордонний ринок праці. Висунуто припущення, що причиною зменшення частки доходів населення від підприємницької діяльності та самозайнятості є стабільно несприятливі умови для здійснення підприємницької діяльності. Обґрунтовано головні причини низького рівня доходів українських домогосподарств, в тому числі заробітної плати. Виявлено несправедливий розподіл національного доходу та низький рівень продуктивність праці. Встановлено, що наведений негатив є основою формування в суспільстві атмосфери зневіри у власні сили, виховання патерналістських настроїв та маргіналізації значної частини населення.

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено кількісні параметри зв’язку між часткою витрат на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств та зайнятістю населення, між обсягом його сукупних ресурсів, динамікою виробництва продуктів харчування, розміром призначеної субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим. Вперше проведено кількісний порівняльний аналіз зв’язку між приростом реального ВВП та збільшенням заробітної плати в Україні та країнах ЄС із найвищим рівнем тіньової економіки, що дало змогу підтвердити припущення про несправедливий розподіл національного доходу в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати проведеного дослідження надають можливість покращити методику аналізу факторів, що впливаю на формування та використання доходів населення, та сприяють розвитку державної системи соціального захисту в частині програм продовольчої допомоги малозабезпеченим.

Ключові слова: продовольчий інтерес; задоволення; доходи; малозабезпечені; зайнятість; субсидії; соціальний захист; заробітна плата; розподіл національного доходу; продуктивність праці.

 

Нижник И.О. ДОХОДЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Цель. Определение источников доходов, наиболее влияющих на расходы на продукты питания в структуре совокупных расходов домохозяйств и факторов, влияющих на формирование самих доходов домохозяйств.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: метод корреляционно-регрессионного анализа – для определения источников доходов, наиболее влияющих на расходы на продукты питания в структуре совокупных расходов домохозяйств, и установления тесноты связи между приростом реального ВВП и увеличением заработной платы наемных работников в Украине и за рубежом; монографический метод и метод сравнения – использованы для определения факторов, влияющих на формирование доходов домохозяйств.

Результаты исследования. Установлено, что рост занятости населения, доходов, в том числе за счет государственной помощи, повышают уровень экономической доступности продовольствия.

Выявлено, что в структуре доходов населения наиболее весомым источником является оплата труда, доля, которой колеблется в сторону уменьшения от 52 до 47%. Это свидетельствует об уменьшении трудовой мотивации экономически активного населения Украины к поиску работы внутри страны и его переориентацию на зарубежный рынок труда. Выдвинуто предположение, что стабильно неблагоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности - причина уменьшения доли доходов населения от предпринимательской деятельности и самозанятости. Обосновано главные причины низкого уровня доходов украинских домохозяйств, в том числе заработной платы. Выявлено несправедливое распределение национального дохода и низкий уровень производительности труда. Установлено, что приведенный негатив – основа формирования в обществе атмосферы разуверения в собственные силы, воспитания патерналистских настроений и маргинализации значительной части населения.

Научная новизна результатов исследования. Уточнены количественные параметры связи между долей расходов на продукты питания в структуре совокупных расходов домохозяйств и занятостью населения, между объемом его совокупных ресурсов, динамикой производства продуктов питания, размером назначенной субсидии и государственной социальной помощи малообеспеченным. Впервые проведен количественный сравнительный анализ связи между приростом реального ВВП и увеличением заработной платы в Украине и странах ЕС с самым высоким уровнем теневой экономики, что позволило подтвердить предположение о несправедливом распределении национального дохода в Украине.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты проведенного исследования дают возможность улучшить методику анализа факторов, влияющих на формирование и использование доходов населения, а также способствуют развитию государственной системы социальной защиты в части программ продовольственной помощи малоимущим.

Ключевые слова: продовольственный интерес; удовольствие; доходы; малообеспеченные; занятость; субсидии; социальная защита; заработная плата; распределение национального дохода; производительность труда.

 

Nyzhnyk I.O. REVENUES AS A KEY FACTOR FOR MEETING THE HOUSEHOLD FOOD INTERESTS: STATUS AND FACTORS OF IMPACT

Purpose. The aim of the article is identification of the sources of income that have the greatest impact on food costs in the structure of total household expenditure and factors that influence the formation of household income.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: the method of correlation and regression analysis - to determine the sources of income that have the greatest impact on food expenditure in the structure of total household expenses, and the establishment of a tight relationship between the growth of real GDP and wage increases hired workers in Ukraine and abroad; the monographic method and the method of comparison are used to determine the factors that influence the formation of household incomes.

Findings. It is established that the growth of employment, income, including through state aid, increases the level of economic availability of food. It was found that in the structure of income of the population the most important source is the payment of labor, the share, which varies in the direction of reduction from 52 to 47%. This indicates a reduction of labor motivation of the economically active population of Ukraine to find work in the country and its reorientation to the foreign labor market.

It is suggested that the reason for the reduction of the share of household income from entrepreneurship and self-employment is the stable unfavorable conditions for entrepreneurial activity. The main reasons for the low income level of Ukrainian households, including wages, are substantiated. An unfair distribution of national income and a low level of labor productivity have been identified. It is established that the given negative is the basis of formation of an atmosphere of despair in the society in the self-power, education of paternalistic mood and marginalization of a significant part of the population.

Originality. The quantitative parameters of the connection between the share of food expenses in the structure of total household expenses and the employment of the population, between the volume of its total resources, the dynamics of food production, the size of the allocated subsidy and the state social assistance to the poor are specified. For the first time, a quantitative comparative analysis of the link between the growth of real GDP and the increase in wages in Ukraine and the EU countries with the highest level of the shadow economy was conducted, which allowed to confirm the assumption of unfair distribution of national income in Ukraine.

Practical value. The obtained results of the conducted research provide an opportunity to improve the methodology of analysis of factors influencing the formation and use of incomes of the population, and promote the development of the state system of social protection in the part of programs of food aid to the poor.

Key words: food interest; satisfaction; incomes; low income; employment; subsidies; social protection; wages; distribution of national income; labor productivity.

 


Ключові слова


Ключові слова: продовольчий інтерес; задоволення; доходи; малозабезпечені; зайнятість; субсидії; соціальний захист; заробітна плата; розподіл національного доходу; продуктивність праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / О. М. Балакірєва, В. А. Головенько, Д. А. Дмитрук та ін.; за ред. О. М. Балакірєвої. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 2011. 592 с.

Заяць В. С. Формування доходів населення України: особливості та тенденції. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 2(24). С. 116-128.

Карпенко Н. В. Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами. Економіка: реалії часу. 2014. № 4(14). С. 135-141.

Куліков Г. Т. Як розірвати порочне коло низьких заробітних плат. ZN,UA. 2016. URL: https://dt.ua/macrolevel/yak-rozirvati-porochne-kolo-nizkih-zarobitnih-plat-_.html (дата звернення: 25.04.2018).

Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень. 2008. 330 с.

Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність. Економіка України. 2014. № 3. С. 4-19.

Мудрак Р. П. «Провали» ринку та права як фактори ризику продовольчого забезпечення домогосподарств. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 150-153.

Рачинський С. Тіньова економіка в Європі. FINANCE.UA. 2011. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/253036/tinova-ekonomika-yevropy (дата звернення: 08.05.2018).

Черенько Л. М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1 (23). С. 11-21.

Юрчик Г. М., Самолюк Н. М. Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3 (28). С. 133-145.

Державна служба статистики України. 2017. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.04.2018).

Eurostat. Official web-site. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата звернення: 24.04.2018).

OECD. 2017. Official web-site. URL: http://stats.oecd.org/ (дата звернення: 24.04.2018).

Департамент бюджетної політики та соціального захисту. Купівельна спроможність населення – в дефіциті. 2017. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.fpsu.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2018).

У вас сотні Porsche на вулицях, тоді як більшість населення намагається вижити, - Мінгареллі / Еxpres.ua. URL: http://expres.ua/news/2018/03/01/286032-vas-sotni-porsche-vulycyah-todi-bilshist-naselennya-namagayetsya-vyzhyty (дата звернення: 26.04.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024