ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ-УПРАВЛІНЦЯ

Галина Йосафатівна Юркевич

Анотація


Юркевич Г.Й. ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ-УПРАВЛІНЦЯ

Мета. Розгляд категорії духовності в діяльності успішних керівників а також в осмисленні сутності духовності, ролі якісних характеристик духовності особистості-лідера для поглиблення демократизації сучасного українського суспільства в процесі його реформування.

Методика дослідження. В основу дослідження покладений системний підхід, діалектичний метод наукового пізнання і фундаментальні положення теорії психології управління. Для наукового вирішення мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи наукової абстракції – для обґрунтування категоріально-понятійного апарату; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження; методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних тенденцій управлінської діяльності і її психологічного підґрунтя.

Результати дослідження. Доведено що управлінська діяльність керівника відповідно до його інтелектуального, комунікативного та професійного потенціалу, природних задатків і таланту, здібностей і вмінь може бути ефективною в конкретному морально-психологічному, соціокультурному та етнопсихологічному середовищі. Досліджено взаємодію управління і соціуму. Виявлено, що моральні, правові, культурні вимоги суспільства, в якому здійснюється управлінська діяльність і функціонують суб’єкти та об’єкти управління, виявляються в традиціях, правилах поведінки, культурних цінностях, які визначають розвиток спрямованості особистості керівника (колективних суб’єктів управління), рис його характеру, зміст знань, його звички й здібності.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що із професіоналізмом пов’язані спроможність людини бути успішною у вибраній справі, самореалізація її творчих можливостей, якість життя в цілому. Обґрунтовано, що високодуховна особистість професіонала здатна здійснювати вчинки по совісті, відповідально. Без вивчення розвитку й формування духовного становлення управлінця неможливе вироблення методологічних і теоретичних позицій відносно його підготовки як фахівця, здатного продуктивно здійснювати свою управлінську практику в динамічно мінливій соціокультурній ситуації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть суттєвому поліпшенню управлінської діяльності при веденні бізнесу та збагачують наявну базу сучасної психології управління.

Ключові слова: професіонал; професіоналізм діяльності; професіоналізм особистості; професійні якості керівника; модель духовного становлення керівника; психологічний тренінг; тематичний план; духовність; пам’ять.

 

Юркевич Г.Й. ДУХОВНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ-УПРАВЛЕНЦА

Цель. Рассмотрение категории духовности в деятельности успешных руководителей, а также в осмыслении сущности духовности, роли качественных характеристик духовности личности-лидера для углубления демократизации современного украинского общества в процессе его реформирования.

Методика исследования. В основу исследования положен системный подход, диалектический метод научного познания и фундаментальные положения теории психологии управления. Для научного решения цели использованы общенаучные и специальные методы исследования: методы научной абстракции – для обоснования категориально-понятийного аппарата; абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования; методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных тенденций управленческой деятельности и ее психологического основания.

Результаты исследования. Доказано, что управленческая деятельность руководителя в соответствии с его интеллектуальным, коммуникативным и профессиональным потенциалом, природными задатками и талантом, способностями и умением может быть эффективной в конкретном морально-психологической, социокультурной и етнопсихологической среде. Исследовано взаимодействие управления и социума. Выявлено, что моральные, правовые, культурные требования общества, в котором осуществляется управленческая деятельность и функционируют субъекты и объекты управления, оказываются в традициях, правилах поведения, культурных ценностях, которые определяют развитие направленности личности руководителя (коллективных субъектов управления), черт его характера, содержания знаний, его привычек и способностей.

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что с профессионализмом связанны способность человека быть успешным в выбранном деле, самореализация его творческих возможностей, качество жизни в целом. Обосновано, что высокодуховная личность профессионала способна совершать поступки по совести и ответственно. Без изучения развития и формирования духовного становления управленца невозможна выработка методологических и теоретических позиций относительно его подготовки как специалиста, способного продуктивно осуществлять свою управленческую практику в динамично меняющейся социокультурной ситуации.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать существенному улучшению управленческой деятельности при ведении бизнеса и обогащать имеющуюся базу современной психологии управления.

Ключевые слова: профессионал; профессионализм деятельности; профессионализм личности; профессиональные качества руководителя; модель духовного становления руководителя; психологический тренинг; тематический план; духовность; память.

 

Yurkevych H.Y. SPIRITUAL WORLD OF PERSONALITY-MANAGER

Purpose. The aim of the article is consideration of the category of spirituality in the activities of successful leaders as well as in understanding the essence of spirituality, the role of qualitative characteristics of the spirituality of the leader-personality to deepen the democratization of modern Ukrainian society in the process of its reformation.

Methodology of research. The research is based on a systematic approach, the dialectical method of scientific knowledge, and the fundamental provisions of the theory of management psychology. General scientific and special methods of research are used for the scientific solution: the methods of scientific abstraction – for the substantiation of the categorical-conceptual apparatus; abstract and logical method – to formulate the conclusions of the study; methods of analysis, synthesis and synthesis – to study the main trends of management activity and its psychological background.

Findings. It is proved that the managerial activity of the head according to his intellectual, communicative and professional potential, natural instincts and talent, abilities and skills can be effective in a concrete moral and psychological, ethno-psychological, social and cultural and environment.

The interaction of management and society is explored. It was found out that the moral, legal, cultural requirements of a society in which management activities are carried out and actors and objects of management are found in traditions, rules of conduct, cultural values that determine the development of the direction of the personality of the leader (collective management subjects), the character of his character, the content of knowledge, his habits and abilities.

Originality. It is established that professionalism is connected with the ability of a person to be successful in the chosen business, self-realization of her creative possibilities, quality of life in general. It is substantiated that highly professional personality of a professional is able to carry out acts in conscience, responsibly. Without studying the development and formation of the spiritual formation of the manager it is impossible to develop methodological and theoretical positions regarding its training as a specialist able to perform productively his management practice in a dynamically changing social and cultural situation.

Practical value. The obtained results of the research will contribute to a significant improvement in management activities while conducting business and enrich the existing base of modern management psychology.

Key words: professional; professionalism of activity; professionalism of the person; professional qualities of the leader; model of spiritual formation of the head; psychological training; thematic plan; spirituality; memory.

 


Ключові слова


Ключові слова: професіонал; професіоналізм діяльності; професіоналізм особистості; професійні якості керівника; модель духовного становлення керівника; психологічний тренінг; тематичний план; духовність; пам’ять.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи. Харків: Основа, 2007. 112 с.

Дукла Д. Професійні компетенції менеджера сучасної Європи – визначник його професіоналізму. Соціальна праця як інструмент інтеграції місцевого суспільства, м. Ченстохова, 2008. С. 34-35.

Жигайло Н.І. Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. 336 с.

Жигайло Н.І. Соціально-економічна діагностика: навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 224 с.

Котлярська-Міхальська А., Кантовіч Є., Олюбіньскі А. Менеджер як досліджувач і стратег – нові виклики в освіті. Суспільні дії в соціальній праці на порозі XXI століття». м. Торунь, 2003. С. 33.

Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості: підруч. для студентів вищих навч. закладів. Київ: КММ, 2007. 296 с.

Максименко С. Общая психология. Москва : Рефел-бук, 1999. 528 с.

Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 5 т. Т.1. Київ: Радянська школа, 1979. 686 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024