АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО РНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛВОМ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0.

Ростислав Романович Баглей, Тетяна Володимирівна Бучинська

Анотація


Баглей Р.Р., Бучинська Т.В. АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО РНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛВОМ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0.

Мета. Аналіз структурних змін на світовому ринку праці, що відбуваються під впливом Революції 4.0 та визначення основних вимог до фахівців в умовах сьогодення з метою забезпечення їх конкурентоспроможності.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти з питань зайнятості працівників. Для досягнення поставленої мети і вирішення відповідних завдань були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи: економічного аналізу і структурного синтезу – при оцінюванні структури світового ринку праці та практики формування універсальних компетентностей людини; метод порівнянь – для оцінювання стану світового ринку праці у країнах-членах ЄС і в Україні; графічні і табличні методи для подання результатів емпіричних досліджень. 

Результати дослідження. Встановлено, що світовий ринок праці зазнає  кардинальних змін під впливом Революції 4.0 як стосовно форм організації соціально-трудових відносин, так і структури зайнятості, що обумовлює більш гнучку поведінку як працівника, так і працедавця. Виявлено, що структурні та секторальні зміни, що відбуваються сьогодні як в національній, так і світовій економічній системі під впливом глобалізаційних та технологічних процесів, стали основною причиною фундаментальних трансформацій світового ринку праці. Нові технологічні процеси, використання нової техніки, роботизація ряду бізнес-процесів, запровадження технологій блокчейну та розвиток нейромереж, технологій штучного інтелекту призводять до змін у структурі та характері зайнятості, умовах праці, організаційних формах суспільно-трудових відносин, способах оплати та потребують притоку нової кваліфікованої робочої сили. В зв’язку з цим, для забезпечення конкурентоспроможності людини на ринку праці, необхідно постійно оволодівати новими навичками, підвищувати свій кваліфікаційний рівень та перманентно навчатися. Обґрунтовано, що структурні зміни, які відбуваються на ринку праці, потребують більш висококваліфікованих та мобільних працівників, тобто таких, які гнучко реагують на запити ринку, що обумовлює необхідність навчання людини впродовж життя та набуття нею відповідних універсальних компетентностей.

Наукова новизна результатів дослідження. Комплексно проаналізовано стан трансформації світового ринку праці під впливом Революції 4.0 та запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності фахівців.

Практична значущість результатів дослідження. Аналіз трансформації світового ринку праці під впливом Революції 4.0 допоможе майбутнім дослідникам краще усвідомити проблеми зайнятості, підвищити кваліфікаційний рівень фахівців та їх конкурентоспроможність шляхом формування універсальних компетентностей.

Ключові слова: ринок праці, Революція 4.0, конкурентоспроможність, глобалізація, універсальні компетентності.

 

Баглей Р.Р., Бучинская Т.В. АНАЛЗ ТРАНСФОРМАЦ МРОВОГО РЫНКА ТРУДА ПОД ВЛЯНЕМ РЕВОЛЮЦ 4.0.

Цель. Анализ структурных изменений на мировом рынке труда, происходящих под влиянием Революции 4.0 и определение основных требований к специалистам в сегодняшних условиях с целью обеспечения их конкурентоспособности.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты по вопросам занятости работников. Для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач были использованы такие общенаучные и специальные методы: экономического анализа и структурного синтеза - при оценке структуры мирового рынка труда и практики формирования универсальных компетенций человека; метод сравнений - для оценки состояния мирового рынка труда в странах-членах ЕС и в Украине; графические и табличные методы для представления результатов эмпирических исследований.

Результаты исследования. Установлено, что мировой рынок труда претерпевает кардинальные изменения под влиянием Революции 4.0 как относительно форм организации социально-трудовых отношений, так и структуры занятости, что обусловливает более гибкое поведение как работника, так и работодателя. Выявлено, что структурные и секторальные изменения, происходящие сегодня как в национальной, так и мировой экономической системе под влиянием глобализационных и технологических процессов, стали основной причиной фундаментальных трансформаций мирового рынка труда. Новые технологические процессы, использование новой техники, роботизация ряда бизнес-процессов, внедрения технологий блокчейну и развитие нейронных сетей, технологий искусственного интеллекта приводят к изменениям в структуре и характере занятости, условиях труда, организационных формах общественно-трудовых отношений, способах оплаты и нуждаются в притоке новой квалифицированной рабочей силы. В связи с этим, для обеспечения конкурентоспособности человека на рынке труда, необходимо постоянно овладевать новыми навыками, повышать свой квалификационный уровень и перманентно учиться. Обосновано, что структурные изменения, которые происходят на рынке труда, требуют более высококвалифицированных и мобильных работников, то есть таких, которые гибко реагируют на запросы рынка, что обуславливает необходимость обучения человека в течение жизни и приобретения ею соответствующих универсальных компетенций.

Научная новизна результатов исследования. Комплексно проанализировано состояние трансформации мирового рынка труда под влиянием Революции 4.0 и предложены пути повышения конкурентоспособности специалистов.

Практическая значимость результатов исследования. Анализ трансформации мирового рынка труда под влиянием Революции 4.0 поможет будущим исследователям лучше понять проблемы занятости, повысить квалификационный уровень специалистов и их конкурентоспособность путем формирования универсальных компетенций.

Ключевые слова: рынок труда, Революция 4.0, конкурентоспособность, глобализация, универсальные компетентности.

 

Bahley R.R., Buchynska T.V. ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD LABOUR MARKET UNDER THE INFLUENCE OF REVOLUTION 4.0.

Purpose. The aim of the article is the analysis of structural changes in the world labour market under the influence of Revolution 4.0 and the definition of the basic requirements for specialists in today's conditions in order to ensure their competitiveness.

Methodology of research. The fundamental positions of modern economic theory, scientific works of scientists, normative and legislative acts on employment of workers are the theoretical and methodological basis of the research. The following general scientific and special methods are used to achieve this goal and to solve the problems: economic analysis and structural synthesis – in assessing the structure of the world labour market and the practice of forming universal competencies of the person; the method of comparisons – to assess the state of the world labour market in the EU member states and in Ukraine; graphical and tabular methods for presenting the results of empirical research.

Findings. It is established that the world labour market undergoes dramatic changes under the influence of Revolution 4.0 as regards the forms of organization of social and labour relations, as well as the structure of employment, which results in more flexible behaviour of both the employee and the employer. It is revealed that structural and sectoral changes taking place today in both the national and world economic system under the influence of globalization and technological processes became the main cause of fundamental transformations of the world labour market. New technological processes, the use of new technology, the rotation of a number of business processes, the introduction of blockade technology and the development of neural networks, technologies of artificial intelligence lead to changes in the structure and nature of employment, working conditions, organizational forms of social labour relations, payment methods and the need for a new qualified inflow labour force. In this regard it is necessary to constantly learn new skills, improve their qualification level and permanently learn in order to ensure the competitiveness of the person on the labour market. It is substantiated that structural changes taking place in the labour market require more highly skilled and mobile workers, that is, those that flexibly respond to market demands, which necessitates the training of a person throughout his life and the acquisition of appropriate universal competencies.

Originality. The state of transformation of the world labour market under the influence of Revolution 4.0 is analyzed in a complex way and ways of increasing the competitiveness of specialists are proposed.

Practical value. Analysis of the transformation of the world labour market under the influence of Revolution 4.0 will help future researchers to better understand employment problems, to raise the qualification level of specialists and their competitiveness through the formation of universal competencies.

Key words: labour market, Revolution 4.0, competitiveness, globalization, universal competency.


Ключові слова


ринок праці; Революція 4.0; конкурентоспроможність; глобалізація; універсальні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Глобальна роботизація призведе до безробіття. URL: https://konkurent.in.ua/publication/ 23716/globalna-robotizaciya-prizvede-do-bezrobittya-infografika/. (дата звернення: 18.09.2018).

Данилишин Б. Що чекає на ринок праці? Як підготуватися до технологічного безробіття. URL: https://ukr.lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/402644_shcho_chekaie_rinok_pratsi_yak.html. (дата звернення: 22.08.2018).

ІT–аутсорсинг (мировой рынок) Tadviser. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:?Т-аутсорсинг_(мировой_рынок). (дата звернення: 17.09.2018).

Ковальчук Г.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах господарювання. URL: http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/ 59530.doc.htm. (дата звернення: 01.10.2018).

Коченко Л.М., Савченко Н.В., Літвінчук Л.?., Грамма О.В. Професії майбутнього для України: науково-практична розробка. Київ: ІПКДСЗУ, 2017. 47 с.

Конвенция Международной организации труда. «О надомном труде»: от 20.06.1996 р. №177. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua>laws/show/993_530. (дата звернення: 10.11.2018).

Морозов А. Правовоє регулирование в сфере удаленной работы: перспективы развития Росии. URL: https://zakon.ru/Blags/pravovoe...v_sfere...v.../ 2251/. (дата звернення: 18.09.2018).

Навички необхідні роботодавцям. Підсумки опитування роботодавців STEP Світовим банком. Матеріали робочої наради 24.10.2016. Київ. 10 с.

Особливості домашньої та дистанційної роботи пропишуть в КЗпП. URL: https://news.dtrt.ua/labo. (дата звернення: 22.09.2018).

Професії майбутнього: як зміниться ринок праці найближчим часом. URL: https://iser.org.ua/analitika/analiz-derzhavnoyi-politiki/profesiyi-maibutnogo-iak-zminitsia-naiblizhchim-chasom-rinok-pratsi. (дата звернення: 10.10.2018).

Рост технологических безработицы-новый тренд мирового экономического развития. URL: http://edclub.com.ua/blog/rost-tehnologycheskoy-bezrabotycy-novyy-trend-myrovogo-ekonomycheskogo-razvytyya. (дата звернення: 12.10.2018).

Україна на першому місці в Європі з ІТ–аутсорсингу. URL: https://www.eduget.com/ news/ukraina_na_pershomu_misci_v_ievropi_z_it-autsorsingu-1345. (дата звернення: 15.09.2018).

Шаульська Л., Якимова Н. Проблеми тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. СХІД №2(148). Березень-квітень 2017. С. 28-34.

Чухно А. Зміна характеру та структури зайнятості в умовах постіндустріального суспільства. URL: http://soskin:info/ea/2022/1/2002172.html. (дата звернення: 31.08.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024