ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Олегівна Гарна, Антоніна Миколаївна Шнурко, Іван Миколайович Дронов

Анотація


Гарна С.О., Шнурко А.М., Дронов І.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Дослідження проблемних питань обліку об’єктів інтелектуальної власності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення їх обліково-інформаційного механізму.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні обліку нематеріальних активів, а в тому числі й об’єктів інтелектуальної власності); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні міжнародної практики оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Результати дослідження. Запропоновано на законодавчому рівні доповнити П(С)БО 8 інформацією, що стосується визначення поняття «ідентифікація нематеріальних активів» та порядку її проведення, а також поняття «об’єкт інтелектуальної власності». Визначено за необхідне створити в Україні методичні рекомендації щодо обчислення вартості об’єктів інтелектуальної власності залежно від їхнього виду у складі нематеріальних активів, під час розробки яких були б ураховані всі недоліки наявних. Обгрунтована необхідність захисту прав інтелектуальної власності.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення нормативної бази обліку нематеріальних активів, в тому числі й інтелектуальної власності, а також обгрунтовано переваги появи страхування інтелектуальної власності в нашій державі.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження допоможуть сучасним бухгалтерам більш ефективно вести облік об’єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність; нематеріальні активи; ідентифікація; класифікація; оцінка; бухгалтерський облік; страхування.

 

Гарная С.О., Шнурко А.Н., Дронов И.Н. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель. Исследование проблемных вопросов учета объектов интеллектуальной собственности, а также разработка предложений по усовершенствованию их учетно-информационного механизма.

Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы познания, основанные на системном подходе к решению поставленных задач. Для достижения поставленной цели и получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при обработке научных публикаций); системного анализа (при исследовании учета нематериальных активов, а в том числе и объектов интеллектуальной собственности); метод аналогий и сравнений (при исследовании международной практики оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению поставленных задач); и другие.

Результаты исследования. Предложено на законодательном уровне дополнить П(С)БУ 8 информацией, касающейся определения понятия «идентификация нематериальных активов» и порядка ее проведения, а также понятие «объект интеллектуальной собственности». Определено  необходимым создать в Украине методические рекомендации по исчислению стоимости объектов интеллектуальной собственности в зависимости от их вида в составе нематериальных активов, при разработке которых были бы учтены все недостатки имеющихся. Обоснована необходимость защиты прав интеллектуальной собственности.

Научная новизна результатов исследования. Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию нормативной базы по учету нематериальных активов, в том числе и интеллектуальной собственности, а также указании преимуществ появления страхования интеллектуальной собственности в нашей стране.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования помогут современным бухгалтерам более эффективно вести учет объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; нематериальные активы; идентификация; классификация; оценка; бухгалтерский учет; страхование.

 

Harna S.O., Shnurko A.M., Dronov I.M. INTELLECTUAL PROPERTY AS A COMPONENT OF INTANGIBLE ASSETS OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is investigation of problem issues of intellectual property objects accounting, as well as development of proposals for improving their accounting and information mechanism.

Methodology of research. Methodological basis of the research are the scientific methods of cognition, which are based on the system approach to the solution of the tasks. In order to achieve the goal and obtain the results of research, a number of general and special scientific research methods have been used: dialectical; monographic (when working out scientific publications); system analysis (in the study of accounting for intangible assets, including intellectual property objects); the method of analogies and comparisons (in the study of international practice of valuation of objects of intellectual property); complex analysis (when forming conclusions and proposals for the solution of the tasks) and others.

Findings. It is proposed to supplement P (S) A 8 at the legislative level with information concerning the definition of “identification of intangible assets” and the procedure for its implementation, as well as the notion of “object of intellectual property”. It is determined that it is necessary to create methodological recommendations in Ukraine regarding the calculation of the value of intellectual property objects, depending on their type in the composition of intangible assets, during the development of which all the shortcomings of the existing ones would be taken into account. The necessity of protection of intellectual property rights is substantiated.

Originality. Practical recommendations for improving the regulatory framework for the accounting of intangible assets, including intellectual property, are worked out, as well as the advantages of the emergence of intellectual property insurance in our country.

Practical value. The results of the study will help modern accountants more efficiently keep records of intellectual property objects.

Key words: intellectual property; intangible assets; identification; classification; evaluation; accounting; insurance.

 


Ключові слова


Ключові слова: інтелектуальна власність; нематеріальні активи; ідентифікація; класифікація; оцінка; бухгалтерський облік; страхування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 846–849.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і підприємств: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0893-99 (дата звернення: 09.06.18).

Нематеріальні активи: Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 від 18.10.99 р. № 242. URL: https://zakon.help/law/242/ (дата звернення: 09.06.18).

Нематеріальні активи: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) від 1 січня 2012 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (дата звернення: 09.06.18).

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 (дата звернення: 09.06.18).

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 (дата звернення: 10.06.18).

Федорова І. В. Ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія їх обліку: проблемні питання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23. С. 128-131.

Щербай Г. О. Нормативно-правове забезпечення та облік прав на об’єкти інтелектуальної власності: вітчизняний і зарубіжний досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 14, Част. 4. С. 128-131.

Щербай Г. О. Шляхи покращення умов розвитку інтелектуальної власності в Україні: нормативно-правовий та обліковий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6, Част. 3. С. 156-158.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024