АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ КРИПТОВАЛЮТОЮ

Олег Геннадійович Бойко

Анотація


Бойко О.Г. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ КРИПТОВАЛЮТОЮ

Мета. Розкрити технологічні характеристики Блокчейн-технології з метою більш адекватної оцінки технічних та економічних характеристик платіжних систем, які на ній базуються.

Методика дослідження. В дослідженні використовується метод аналогії і робиться детальне описання релевантних технологій.

Результати дослідження. Підібрано та описано техніки та технології, що тією чи іншою мірою вирішують завдання, поставлені криптографічною системою міжнародних розрахунків на основі технології Блокчейн. Розглянуто механізм роботи цифрового підпису на прикладі алгоритму цифрового підпису DSA. Підібрано структуру зберігання цифрових даних та розглянуто процес валідації транзакцій. Використано бухгалтерський метод подвійного запису та інші технології для опису технології Блокчейн. Змодельовано платіжну та емісійну транзакції в криптографічній системі, при цьому були використані концепції з описаних релевантних технологій. Підтверджено актуальність досліджуваної тематики на основі фактологічного матеріалу, який свідчить про експансію криптовалют в систему міжнародних розрахунків та трансформацію форм та фундаментальних засад міжнародної торгівлі.

Наукова новизна результатів дослідження. Змодельовано платіжну та емісійну транзакції в криптографічній системі. Підібрано структуру зберігання цифрових даних та розглянуто процес валідації транзакцій.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підтверджують актуальність децентралізованих валют та можуть бути використані як в теоретичній, так і в практичній площині при моделюванні багатьох суміжних Блокчейн-сервісів.

Перспективи майбутніх досліджень витікають з актуальності децентралізованих валют. Подібним чином можна проаналізувати таку групу децентралізованих платіжних систем, які слугують майданчиками для багатьох суміжних сервісів. Аналіз можливостей і загроз, що відкривається у зв’язку із застосуванням криптовалют, інституціональна складова, співіснування реальних і криптографічних платіжних систем, економічна безпека різних рівнів та аналіз волатильності представляють науковий інтерес для майбутніх досліджень.

Ключові слова: криптографічна валюта; валютна інновація; децентралізована платіжна система; Блокчейн; міжнародні розрахунки; фінансова глобалізація.

 

Бойко О.Г. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Цель. Раскрыть технологические характеристики Блокчейн-технологии с целью более адекватной оценки технических и экономических характеристик платежных систем, которые на ней базируются.

Методика исследования. В исследовании используется метод аналогии и делается детальное описание релевантных технологий.

Результаты исследования. В данной работе подобраны и описаны техники и технологии, которые в той или иной степени решают задачи, поставленые криптографической системой международных расчетов на основе технологии Блокчейн. Рассмотрен механизм работы цифровой подписи на примере алгоритма цифровой подписи DSA. Подобрана структура хранения цифровых данных и рассмотрен процесс валидации транзакций. Использованы бухгалтерский метод двойной записи и другие технологии для описания технологии Блокчейн. Смоделирована платежная и эмиссионная транзакции в криптографической системе, при этом были использованы концепции из описанных релевантных технологий. Подтверждена актуальность исследуемой тематики фактологическим материалом, свидетельствующим об экспансии криптовалюты в систему международных расчетов и трансформацию форм и фундаментальных основ международной торговли.

Научная новизна результатов исследования. Смоделирована платежная и эмиссионная транзакции в криптографической системе расчетов. Подобрана структура хранения цифровых данных и рассмотрен процесс валидации транзакций.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования подтверждают актуальность децентрализованных валют и могут быть использованы как в теоретической, так и в практической плоскости при моделировании многих смежных Блокчейн-сервисов.

Перспективы будущих исследований вытекают из актуальности децентрализованных. Подобным образом можно проанализировать такую группу децентрализованных платежных систем, которые служат площадками для многих смежных сервисов. Анализ возможностей и угроз в связи с применением криптовалют, институциональная составляющая, сосуществование реальных и криптографических платежных систем, экономическая безопасность различных уровней и анализ волатильности представляют научный интерес для будущих исследований.

Ключевые слова: криптографическая валюта; валютная инновация; децентрализированная платежная система; Блокчейн; международные расчеты; финансовая глобализация.

 

Boiko O. ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN A CRYPTOCURRENCY INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEM

Purpose. The aim of the article is to reveal technological characteristics of the Blockchain for more adequate assessment of payment systems, which are based on this technology, from the technical and economic point of view.

Methodology of research. The study uses the analogy method and makes a detailed description of the relevant technologies.

Findings. This paper collects and describes different techniques and technologies that solve technical problems in the Blockchain-based international payment system in cryptocurrency. The DSA digital signatures mechanism is considered, a suitable structure for the digital data storage is proposed and the transaction validation process is described. A double-entry accounting method as well as other technologies for describing the Blockchain technology is used. Furthermore, a payment and emission cryptocurrency transactions are simulated in terms of the above-mentioned technologies. The importance of the research subject is confirmed by the previous research, which is based on factual material showing the expansion of the cryptocurrencies in the system of international settlements and transformation of the forms and fundamental principles of international trade. Actuality of the research topic is derived from the factual material testifying to both expansion of international payments in cryptocurrency and transformation of forms and fundamental principles of international trade.

Originality. Payment and emission transactions in the cryptographic system are simulated. A digital data storage structure is scrutinized and a transaction validation process considered.

Practical value. The results confirm the novelty of decentralized currencies and can be used both in theoretical and practical domains for modelling of numerous Blockchain based services.

Further research should stem from the prospects of decentralized payment systems. A similar analysis may apply to another group of decentralized payment systems that serve as platforms for numerous payment services. Such topics as opportunities and threats caused by the usage of cryptomoney, institutional framework, co-existence of fiat and cryptographic payment systems, different levels of economic security and volatility represent scientific interest and may be subject to future studies.

Key words: cryptographic currency; currency innovation; decentralized payment system; Blockchain; international payments; financial globalization.

 

 

 

 

 


Ключові слова


Ключові слова: криптографічна валюта; валютна інновація; децентралізована платіжна система; Блокчейн; міжнародні розрахунки; фінансова глобалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Chirgwin R. Android bug batters Bitcoin wallets. Old flaw, new problem. URL: https://www.theregister.co.uk/2013/08/12/android_bug_batters_bitcoin_wallets/ (дата звернення: 06.05.2018).

CodeJava. Overview of Java Collections Framework API (UML diagram). URL: http://www.codejava.net/java-core/collections/overview-of-java-collections-framework-api-uml-diagram (дата звернення: 14.05.2018).

Harrison G., Feuerstein S. MySQL stored procedure programming. 1 Iss. Sebastopol CA: O'Reilly, 2006. xxiii, 609.

Jay B. Doubly Linked List Implementation Guide. URL: https://www.thecodingdelight.com/doubly-linked-list/ (дата звернення: 19.05.2018).

Johnsen, J. A., Karlsen, L.E., Birkeland, S.S. Peer-to-peer networking with BitTorrent. URL: http://web.cs.ucla.edu/classes/cs217/05BitTorrent.pdf (дата звернення: 23.05.2018).

Johnson D., Menezes A., Vanstone S. The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). International Journal of Information Security. 2001. Vol. 1. iss. 1. p. 36–63.

Kieren J. L. Blockchains by analogies and applications: How blockchain compares to Git, Raft, and other technologies. URL: https://www.oreilly.com/ideas/blockchains-by-analogies-and-applications (дата звернення: 05.05.2018).

Laster B. Professional git. Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2016. 454 p.

Narayanan A. Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction. Princeton: Princeton University Press, 2016. 304 p.

Ongaro D., Ousterhout J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version). URL: https://raft.github.io/raft.pdf (дата звернення: 14.05.2018).

PwC New Ventures. PwC Blockchain Validation Solution. URL: https://www.pwc.com/us/en/about-us/new-ventures/pwc-blockchain-validation-solution.html (дата звернення: 03.05.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024