СІЛЬСЬКЙ ЗЕЛЕНЙ ТУРЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРЄМНЦТВА

Володимир Васильович Іванишин, Алла Петрівна Печенюк

Анотація


Іванишин В.В., Печенюк А.П. СІЛЬСЬКЙ ЗЕЛЕНЙ ТУРЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРЄМНЦТВА

Мета. Формування оптимальних адаптивних моделей розвитку сільського зеленого туризму, базованого на засадах соціального підприємництва.

Методика дослідження. При дослідженні використано метод порівняння – для визначення характерних рис соціального підприємництва та сільського зеленого туризму; метод системного підходу – при розгляді соціального підприємництва та сільського зеленого туризму як систем, які складаються з певної кількості взаємозв’язаних між собою елементів, та, взаємодіючи, впливають на ефективність соціально-економічного розвитку; метод наукової абстракції – при виділенні в досліджуваних явищах міцного, стійкого, типового, що дозволило сформувати в узагальненому вигляді певні моделі економічних відносин.

Результати дослідження. Досліджено сільський зелений туризм на предмет відповідності цілям соціального підприємництва. Визначені характерні риси та спільні ознаки цих явищ. Окреслено і проаналізовано проблеми розвитку соціального підприємництва та сільського туризму в Україні. Розглянуто джерела фінансування соціального підприємництва. Сформовано пропозиції щодо використання механізмів поєднання розвитку сільського зеленого туризму в структурі соціального підприємництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовані пропозиції щодо формування адаптивних моделей розвитку сільського зеленого туризму, основою яких є соціальне підприємництво.

Виявлені у дослідженні та обґрунтовані спільні ознаки діяльності сільського зеленого туризму та соціального підприємництва, які сприятимуть інтегруванню сектору сільського зеленого туризму в модель соціального підприємництва та можуть сформувати спільний вектор сталого розвитку українського села, який стане основою розробки ефективної національної стратегії сільського розвитку.

Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути одним із напрямів розробки ефективної національної стратегії розвитку сільських територій, в основі якої є підприємницька діяльність та освіта, що, в кінцевому підсумку, проявиться соціальним ефектом від запроваджених пропозицій.

Ключові слова: соціальне підприємництво; сільський зелений туризм; соціальна стабільність; моделі розвитку; форми інтеграції; соціальний ефект.

 

Іванишин В.В., Печенюк А.П. СЕЛЬСКЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТУРЗМ КАК ФОРМА СОЦАЛЬНОГО ПРЕДПРНМАТЕЛЬСТВА

Цель. Формирование оптимальных адаптивных моделей развития сельского зеленого туризма, основанного на принципах социального предпринимательства.

Методика исследования. При исследовании использован метод сравнения – для определения характерных черт социального предпринимательства и сельского зеленого туризма; метод системного подхода – при рассмотрении социального предпринимательства и сельского зеленого туризма как систем, состоящих из определенного количества взаимосвязанных между собой элементов, и, действуя взаимно, влияют на эффективность социально-экономического развития; метод научной абстракции – при выделении в исследуемых явлениях прочного, устойчивого, типичного, что позволило сформировать в обобщенном виде определенные модели экономических отношений.

Результаты исследования. сследован сельский зеленый туризм на предмет соответствия целям социального предпринимательства. Установлены характерные черты и общие признаки этих явлений. Обозначены проблемы развития социального предпринимательства и сельского туризма в Украине. Рассмотрены источники финансирования социального предпринимательства. Сформированы предложения по использованию механизмов сочетания развития сельского зеленого туризма в структуре социального предпринимательства.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы предложения по формированию адаптивных моделей развития сельского зеленого туризма, основой которых является социальное предпринимательство.

Выявленные в исследовании и обоснованные общие признаки деятельности сельского зеленого туризма и социального предпринимательства, будут способствовать интегрированию сектора сельского зеленого туризма в модель социального предпринимательства и могут сформировать общий вектор устойчивого развития украинского села, который станет основой разработки эффективной национальной стратегии сельского развития.

Практическая ценность результатов исследования. Результаты исследования могут быть одним из направлений разработки эффективной национальной стратегии развития сельских территорий, в основе которой предпринимательская деятельность и образование, что, в конечном итоге, проявится социальным эффектом от введенных предложений.

Ключевые слова: социальное предпринимательство; сельский зеленый туризм; социальная стабильность; модели развития; формы интеграции; социальный эффект.


Ivanyshyn V.V., Pecheniuk A.P. RURAL GREEN TOURISM AS A FORM OF SOCIAL ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is the formation of optimal adaptive models of development of rural green tourism, based on the principles of social entrepreneurship.

Methodology of research. The study used a comparative method – to determine the characteristics of social entrepreneurship and rural green tourism; the method of a systematic approach – when considering social entrepreneurship and rural green tourism as systems that consist of a certain number of interconnected elements, interacting and affecting the effectiveness of social and economic development; the method of scientific abstraction – in the allocation in the phenomena studied strong, stable, typical, which allowed to formulate in a generalized form, certain models of economic relations.

Findings. Rural green tourism on the subject of compliance with the objectives of social entrepreneurship is investigated. Characteristic features and common features of these phenomena are determined. The problems of the development of social entrepreneurship and rural tourism in Ukraine are outlined and analyzed. Sources of financing of social entrepreneurship are considered. The proposals on the use of mechanisms for combining the development of rural green tourism in the structure of social entrepreneurship have been formed.

Originality. The proposals on the formation of adaptive models of development of rural green tourism based on social entrepreneurship are substantiated.

Identified in the study and informed common features green tourism activities and social enterprises that facilitate the integration of green tourism sector in the social enterprise model and can form a common vector for sustainable development of the Ukrainian village, which will be the basis to develop an effective national strategy for rural development.

Practical value. The results of the study can be one of the directions of development of an effective national strategy for the development of rural areas, based on entrepreneurial activity and education, which will ultimately be manifested by the social effect of the proposals put in place.

Key words: social entrepreneurship; rural green tourism; social stability; models of development; forms of integration; social effect.


Ключові слова


Ключові слова: соціальне підприємництво; сільський зелений туризм; соціальна стабільність; моделі розвитку; форми інтеграції; соціальний ефект.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб’як Н. Р. Соціальне підприємництво як механізм вирішення соціально-політичних проблем. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7341/Golubyak%20SPACE%202-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 17.07.2018).

Школяр М. В. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27(2). С. 85–89.

Шаульська Л. В., Кабаченко Г. С. Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 2 (22). URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/4823/4854 (дата звернення: 07.07.2018).

Підсумковий звіт за результатами дослідження «Соціальні підприємства в Україні». Київ, 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/0B6DSntNixLtLZHFoTmJ5SlVjS2s/view (дата звернення: 27.07.2018).

Житков А. Сільський зелений туризм – перспективи і перешкоди. URL: http://www.agroprofi. com.ua/statti/1598-silskyy-zelenyy-turyzm-perspektyvy-i-pereshkody (дата звернення: 17.07.2018).

Марушевський Г. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств: посібник. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf (дата звернення: 15.07.2018).

Удодова В., Шаповал В. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва. URL: http://file:///C:/Users/Андрій/Downloads/6165-Текст%20статті-12610-1-10 20160707.pdf (дата звернення: 27.06.2018).

Турський І. В. Український вектор розвитку соціального підприємництва – пріоритет регіонального економічного розвитку. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/.../Український% 20вектор%20розвитку%20соціального%20підп. (дата звернення: 27.07.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024