УДОСКОНАЛЕННЯ ССТЕМ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОШТАМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇН

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Наталія Володимирівна Устюжанінова

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Устюжанінова Н.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ССТЕМ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОШТАМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇН

Мета. Обґрунтувати шляхи вдосконалення казначейської системи виконання бюджету на підставі дослідження практики казначейського обслуговування Державного бюджету України.

Методика дослідження. При дослідженні теоретичних засад системи казначейського обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України застосовано формально-логічні та структурні методи; діючої практики виконання та аналізу виконання бюджету – економіко-статистичні методи дослідження, узагальнення, порівняння.

Результати дослідження. Проаналізовано основні аспекти організації казначейської системи виконання державного бюджету України. Висвітлено сучасні досягнення у розвитку казначейської справи в Україні. Розглянуто динаміку основних надходжень Державного бюджету за трирічний період. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності управління ресурсами та удосконалення системи казначейського обслуговування державного бюджету. Запропоновано основні шляхи удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування за видатками.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано напрями системи казначейського обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України шляхом удосконалення системи виконання державного бюджету, яка давала б змогу здійснювати рівномірний розподіл надходжень і витрат у часі, а також забезпечувати контроль за відповідністю державних доходів прийнятому закону про бюджет на поточний бюджетний рік. Обґрунтовано низку першочергових завдань (мінімізація часу на виконання казначейських транзакцій; оптимізація забезпечення використання бюджетних коштів виключно в межах діючого бюджетного законодавства шляхом посилення контролю за дотриманням платіжної дисципліни розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів) завдяки впровадженню програмно-технічного комплексу АС «Є-Казна» в дослідно-промислову експлуатацію в усіх органах Казначейства України.

Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження забезпечать дотримання прозорих правил ефективного та раціонального використання державних коштів, недопущення бюджетних правопорушень як у діяльності органів Державної казначейської служби України, так і в роботі головних розпорядників коштів.

Ключові слова: Державна казначейська служба України; державний бюджет; казначейське обслуговування; виконання Державного бюджету; доходи; видатки.

 

Ватаманюк-Зелинская У.З., Устюжанинова Н.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНЕ ССТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖВАНЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНЯ СРЕДСТВАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАНЫ

Цель. Обосновать пути совершенствования казначейской системы исполнения бюджета на основании исследования практики казначейского обслуживания государственного бюджета Украины.

Методика исследования. При исследовании теоретических основ системы казначейского обслуживания в сфере управления средствами Государственного бюджета Украины применены формально-логические и структурные методы; действующей практики исполнения и анализа исполнения бюджета – экономико-статистические методы исследования, обобщения, сравнения.

Результаты исследования. Проанализированы основные аспекты организации казначейской системы исполнения государственного бюджета Украины. Освещены современные достижения в развитии казначейской дела в Украине. Рассмотрена динамика основных поступлений государственного бюджета за трехлетний период. Обоснованы предложения по повышению эффективности управления ресурсами и совершенствованию системы казначейского обслуживания государственного бюджета. Предложены основные пути совершенствования взаимодействия органов Казначейства Украины с распорядителями бюджетных средств в процессе казначейского обслуживания по расходам.

Научная новизна результатов исследования. Предложены направления системы казначейского обслуживания в сфере управления средствами Государственного бюджета Украины путем усовершенствования системы исполнения государственного бюджета, которая давала бы возможность осуществлять равномерное распределение поступлений и расходов во времени, а также обеспечивать контроль за соответствием государственных доходов принятому закону о бюджете на текущий бюджетный год. Обосновано ряд первоочередных задач (минимизация времени на выполнение казначейских транзакций; оптимизация обеспечения использования бюджетных средств исключительно в рамках действующего бюджетного законодательства путем усиления контроля за соблюдением платежной дисциплины распорядителями и получателями бюджетных средств) благодаря внедрению программно-технического комплекса АС «Е-Казна» в опытно промышленную эксплуатацию во всех органах Казначейства Украины.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования обеспечат соблюдение прозрачных правил эффективного и рационального использования государственных средств, недопущения бюджетных правонарушений как в деятельности органов Государственной казначейской службы Украины, так и в работе главных распорядителей средств.

Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины; государственный бюджет; казначейское обслуживание; исполнение бюджета; доходы; расходы.

 

Vatamaniuk-Zelinska U.Z., Ustiuzhaninova N.V. IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TREASURY SERVICE IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF THE FUNDS OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to substantiate the ways of improving the treasury system of budget execution based on the study of the practice of treasury service of the State Budget of Ukraine.

Methodology of research. Formal, structural and logical methods are used in the study of the theoretical foundations of the system of treasury service in the field of funds management of the State Budget of Ukraine. Current practice of execution and analysis of budget execution – economic and statistical methods of research, generalization and comparison are also used in the article.

Findings. The main aspects of the organization of the treasury system of the state budget execution of Ukraine are analyzed. The modern achievements in the development of the treasury business in Ukraine are highlighted. The dynamics of the main revenues of the State Budget for the three-year period is considered. The proposals for improving the efficiency of resource management and improving the system of treasury service of the state budget are substantiated. The main ways of improving the interaction between the Treasury bodies of Ukraine and the spending units are proposed in the process of treasury service by expenditures.

Originality. The directions of the system of treasury service in the field of management of the State Budget of Ukraine are proposed by improving the system of implementation of the state budget, which would allow for the uniform distribution of revenues and expenditures in time, and also provide control over the compliance of government revenues with the adopted budget law for the current fiscal year. The range of priority tasks (minimization of time for execution of treasury transactions, optimization of ensuring the use of budget funds exclusively within the limits of the current budget legislation by strengthening control over the compliance with payment discipline by the administrators and recipients of budget funds) was substantiated due to the introduction of the software and hardware complex of the automated system “E-Kazna” in the experimental and industrial exploitation in all bodies of the Treasury of Ukraine

Practical value. The obtained research results will ensure observance of transparent rules of effective and rational use of state funds, prevention of budget violations both in the activities of the bodies of the State Treasury Service of Ukraine and in the work of the main spending units.

Key words: State Treasury Service of Ukraine; state budget; treasury service; execution of the State Budget; revenues; expenditures.


Ключові слова


Ключові слова: Державна казначейська служба України; державний бюджет; казначейське обслуговування; виконання Державного бюджету; доходи; видатки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України. Закон України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. (дата звернення: 13.05.2018)

Сушко Н. І. Характеристика правового регулювання казначейського обслуговування державного бюджету України. Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2016. Ч. 2. С. 90-92.

Кублікова Т. Б., Курганська Е. І. Система казначейства: управління фінансовими ресурсами: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2015. 323 с.

Звітність про виконання бюджетів (за даними ДКСУ). URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477. (дата звернення: 13.05.2018).

Держказначейство на шляху до запуску Єдиного рахунку (за даними ДКСУ). URL: http://www.treasury.gov.ua/reg/control/kyiv/uk/publish. (дата звернення: 13.05.2018).

Блошинська А. В. Казначейська система касового виконання Державного бюджету України та напрями її вдосконалення. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2014. Вип. № 7. С. 127-132.

Боровик П. М. Перспективи розвитку казначейської системи касового виконання бюджетів. Інноваційна економіка. 2012. № 11 [37]. С. 240-245.

Дейкало Л. Є., Чубак А. Ю. Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів Державного бюджету, шляхи вдосконалення. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_41 (дата звернення: 13.05.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024