СТВОРЕННЯ ІНСТТУЦІЙНХ АГРАРНХ ВРОБНЧО-ІНФРАСТРУКТУРНХ ФОРМУВАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТПУ ЯК ОСНОВ БАГАТОУКЛАДНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН

Антон Михайлович Стельмащук

Анотація


Стельмащук А.М. СТВОРЕННЯ ІНСТТУЦІЙНХ АГРАРНХ ВРОБНЧО-ІНФРАСТРУКТУРНХ ФОРМУВАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТПУ ЯК ОСНОВ БАГАТОУКЛАДНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН

Мета. Обґрунтування теоретико-методичних положень та практичних пропозицій щодо створення інституційних аграрних виробничо-інфраструктурних формувань європейського типу як основи багатоукладного розвитку сільської економіки

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових підходів і методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); метод наукової абстракції (відмежування від усього випадкового, несуттєвого, проникнення в сутність економічних явищ і процесів), комплексний підхід (при дослідженні ефективності різних організаційно-правових форм господарювання); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні аграрних виробничо-інфраструктурних формувань європейського типу); метод системного аналізу (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Досліджуючи заявлену проблематику, опрацьовано постанови Кабінету Міністрів України, закони України, нормативні акти міністерств та відомств, інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України, монографії, наукові статті, інформацію з мережі Internet та ін.

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність основних теоретичних положень досліджуваної проблеми, опрацьовано європейський досвід багатоукладного розвитку сільських територій. Встановлено, що інституційне забезпечення розвитку територій України характеризується повільністю, несистемністю та фрагментарністю державних заходів щодо реалізації завдань системних реформ. Визначено, що на сьогодні в Україні існує дуже мало джерел вироблення альтернативних варіантів політики, хоча існує надзвичайно потужний формальний державний апарат контролю за діяльністю органів державного управління, при цьому реально ніхто не несе відповідальності за якість рекомендацій щодо розробки і впровадження напрямів політики та надання послуг. Запропоновано активізувати розбудову громадянського суспільства як основи розширення інфраструктурних формувань європейського типу та багатоукладного розвитку сільської економіки. Обґрунтовано доцільність збереження фермерства та сільського способу життя на основі розвитку кооперативів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільним створити на базі науково-дослідної установи спеціальний самодостатній міжрегіональний (міжобласний) Центр стратегічного розвитку сільських територій з формуванням мережі регіональних і місцевих агенцій сільського розвитку, який стане координаційним інструментом вирішення багатогранних проблем сільських територій. При Центрі мають функціонувати госпрозрахункові відділи: трансферу технологій; розробки, експертної оцінки і впровадження інноваційно-інвестиційних проектів; організації ринку праці, ресурсів і продукції; консультаційно-дорадчий, видавничо-інформаційний та інші. Місцеві агенції сільського розвитку створюються на муніципальному рівні для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної та маркетингової діяльності на сільських територіях.

Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть формуванню обґрунтованої аграрної політики, організації стратегічного планування багатофункціонального розвитку сільських територій; підтримці місцевому самоврядуванню в сприянні масштабного поширення інновацій у сферах аграрного бізнесу і несільськогосподарських видів діяльності.

Ключові слова: сільські території; багатоукладний розвиток; інституційне забезпечення; аграрні виробничо-інфраструктурні формування європейського типу.

 

  Стельмащук А.М. СОЗДАНЕ НСТТУЦОНАЛЬНЫХ АГРАРНЫХ ПРОЗВОДСТВЕННО-НФРАСТРУКТУРНЫХ ФОРМРОВАНЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ТПА КАК ОСНОВЫ МНОГОУКЛАДНОГО РАЗВТЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМК УКРАНЫ

Цель. Обоснование теоретико-методических положений и практических предложений по созданию институциональных аграрных производственно-инфраструктурных формирований европейского типа как основы многоукладного развития сельской экономики.

Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы познания, основанные на системном подходе к решению поставленных задач. Для достижения поставленной цели и получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных подходов и методов исследования: диалектический; монографический (при обработке научных публикаций); метод научной абстракции (отмежевание от всего случайного, несущественного, проникновение в сущность экономических явлений и процессов); комплексный подход (при исследовании эффективности различных организационно-правовых форм хозяйствования); метод аналогий и сравнений (при исследовании аграрных производственно-инфраструктурных формирований европейского типа); метод системного анализа (при формировании выводов и предложений по решению поставленных задач) и другие.

сследуя заявленную проблематику, обработано постановления Кабинета Министров Украины, законы Украины, нормативные акты министерств и ведомств, информацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, монографии, научные статьи, информацию из сети Internet и др.

Результаты исследования. Обосновано сущность основных теоретических положений исследуемой проблемы, проработан европейский опыт многоукладного развития сельских территорий. Установлено, что институциональное обеспечение развития территорий Украины характеризуется медлительностью, несистемностью и фрагментарностью государственных мероприятий относительно реализации задач системных реформ. Определено, что на сегодня в Украине существует очень мало источников выработки альтернативных вариантов политики, хотя существует очень мощный формальный государственный аппарат контроля над деятельностью органов государственного управления, при этом реально никто не несет ответственности за качество рекомендаций по разработке и внедрению направлений политики и услуг. Предложено активизировать развитие гражданского общества как основы расширения инфраструктурных формирований европейского типа и многоукладного развития сельской экономики. Обоснована целесообразность сохранения фермерства и сельского образа жизни на основе развития кооперативов.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано целесообразным создать на базе научно-исследовательского учреждения специальный самодостаточный межрегиональный (межобластной) Центр стратегического развития сельских территорий с формированием сети региональных и местных агентств сельского развития, который станет координационным инструментом решения многогранных проблем сельских территорий. При Центре должны функционировать хозрасчетные отделы: трансфера технологий; разработки, экспертной оценки и внедрения инновационно-инвестиционных проектов; организации рынка труда, ресурсов и продукции; консультационно-совещательный, издательско-информационный и другие. Местные агентства сельского развития создаются на муниципальном уровне для осуществления информационной, консультационной, коммуникационной и маркетинговой деятельности на сельских территориях.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать формированию обоснованной аграрной политики, организации стратегического планирования многофункционального развития сельских территорий; поддержке местному самоуправлению в содействии масштабного распространения инноваций в сферах аграрного бизнеса и несельскохозяйственных видов деятельности.

Ключевые слова: сельские территории; многоукладное развитие; институциональное обеспечение; аграрные производственно-инфраструктурные формирования европейского типа.

 

Stelmashchuk A.M. CREATION OF INSTITUTIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION AND INFRASTRUCTURE FORMATIONS OF THE EUROPEAN TYPE AS THE BASIS OF MULTIDISCIPLINARY DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to substantiate theoretical and methodological provisions and practical proposals for the creation of institutional agricultural production and infrastructure formations of the European type as the basis of multidisciplinary development of the rural economy.

Methodology of research. Methodological basis of the research are the scientific methods of cognition, which are based on the system approach to the solution of the tasks. A number of general and special scientific approaches and research methods have been used to achieve the goal and to obtain the results of the study: dialectical; monographic (when working out scientific publications); the method of scientific abstraction (separation from all random, insignificant, penetration into the essence of economic phenomena and processes), an integrated approach (in the study of the effectiveness of various organizational and legal forms of management); the method of analogies and comparisons (in the study of agricultural production and infrastructure formations of the European type); the method of system analysis (when forming conclusions and proposals for the solution of the tasks), and others.

Investigating the stated issues, the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, laws of Ukraine, normative acts of ministries and departments, information of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, monographs, scientific articles, information from the Internet, etc., are worked out.

Findings. The essence of the basic theoretical positions of the investigated problem is substantiated; the European experience of multidisciplinary development of rural territories is worked out. It is established that the institutional provision of the development of Ukrainian territories is characterized by slowness, unsystematic and fragmentary state measures for the implementation of the tasks of systemic reforms. It is determined that today in Ukraine there are very few sources of alternative policy options, although there is an extremely powerful formal state control over the activities of public administration, while no one really is responsible for the quality of the recommendations on the development and implementation of policies and services. It is proposed to intensify the development of civil society as the basis for expanding European type infrastructural formations and multidisciplinary rural economy development. The expediency of preserving farming and rural lifestyle based on the development of cooperatives has been substantiated.

Originality. It is substantiated to create a special self-sufficient interregional (interregional) Centre for Strategic Development of Rural Areas on the basis of a research institution with the formation of a network of regional and local rural development agencies, which will become a coordinating tool for addressing the multifaceted problems of rural areas. There must be functioning self-supporting departments at the Centre: technology transfer; development, expert evaluation and implementation of innovation and investment projects; organization of the labour market, resources and products; consulting and advisory, publishing and information and others. Local rural development agencies are set up at the municipal level to carry out informational, consulting, communication and marketing activities in rural areas.

Practical value. The obtained research results will promote the formation of sound agricultural policy, organization of strategic planning of multifunctional development of rural territories; support local self-government in promoting a large-scale dissemination of innovations in the spheres of agrarian business and non-agricultural activities.

Key words: rural territories; multidisciplinary development; institutional support; agricultural production and infrastructure formations of the European type.

 


Ключові слова


Ключові слова: сільські території; багатоукладний розвиток; інституційне забезпечення; аграрні виробничо-інфраструктурні формування європейського типу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вініченко І. І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети. Бюлетень Міжнародного Нобелівського 174 економічного форуму. Дніпропетровськ, 2012. № 1 (5). Т. 1. С. 44–48.

Грінченко Ю. Л. Інституційні фактори формування та розвитку інноваційних систем в країнах, що розвиваються та з перехідною економікою. Економічні інновації. Випуск 43. 2011. С. 73–83.

Забуранна Л. В. Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники. Економіка і управління. 2012. № 2. С. 18–24.

Калетнік Г. М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. Вип. 1. С. 3–15.

Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. 438 с.

Муляр О.Д. Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2011. № 2(2). С. 50–61.

Овєчкіна О. А., Іванова К. В. Інституціональні фактори впливу на інноваційний розвиток регіонів в умовах трансформаційних перетворень національної економіки. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. Симферополь: Н?Ц К?ПУ, 2007. Вып. 10. С. 194–198.

Пєстова О. А. Інституціональні аспекти теорій інноваційного розвитку. Академічний Огляд. Дніпропетровськ, 2011. № 2 (35). С. 38–45.

Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. Львів, 2012. 216 с.

Руліцька К. М. Реалізація євроінтеграційного процесу шляхом інноваційної моделі розвитку сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2012. № 9 [35]. С. 53–55.

Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): монографія / М. Й. Малік та ін. ; ред. М. Й. Малік. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2012. 639 c.

Тивончук С. О., Тивончук С. В., Костюк Р. В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері. Економіка АПК. 2014. № 8. С. 68-75.

Федулова Л. І. Проблеми формування інституційного середовища інноваційних систем регіонів України. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Fedulova.pdf (дата звернення 12.06.2018).

Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 159–165.

Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України. 2012. № 1. С. 27–35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024