НОРМАТВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРСТУВАННЯ

Петро Михайлович Скрипчук, Наталія Леонідівна Хомюк

Анотація


Скрипчук П.М., Хомюк Н.Л. НОРМАТВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРСТУВАННЯ

Мета. Визначення етапів еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення та законодавчо-нормативних документів з метою розробки теоретико-методологічних засад оподаткування в органічному землекористуванні.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення, зокрема: монографічний, історико-логічний та системно-структурний методи було використано при визначенні етапів еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні.

Результати дослідження. Здійснено системний аналіз еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з метою формування напрямів розвитку законодавчо-нормативної бази для оподаткування органічних землекористувачів.

Розроблено пропозиції щодо розробки і затвердження близько 20 нормативно-правових актів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту. Адже вітчизняний органічний ринок на даний час фактично розвивається в умовах абсолютної недієвості чинного законодавства у сфері органіки.

Сформовано обґрунтування гармонізації і перспектив розвитку органічного землекористування та оподаткування органічних товаровиробників.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено ідентифікацію етапів еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні: підготовчий, перехідний, становлення, безпосередньо трансформації, з уточненням і періодизацією реалізації заходів нормативно-правового забезпечення платності органічного сільськогосподарського землекористування, що сприятиме врахуванню помилок та розробці рекомендаційних заходів щодо розвитку органічного землеробства в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо системи платежів у сфері органічного сільськогосподарського землекористування та подальшого розвитку законодавства та стандартів для органічного землекористування і виробництва в Україні.

Ключові слова: система платежів за користування землями сільськогосподарського призначення; етапи еволюції; органічне землекористування; плата за землю; орендна плата за землі державної та комунальної власності; єдиний податок; Директиви ЄС; Закон України.

 

Скрипчук П.М., Хомюк Н.Л. НОРМАТВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНЯ ОРГАНЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНЯ

Цель. Определение этапов эволюции системы платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения и законодательно-нормативных документов с целью разработки теоретико-методологических основ налогообложения в органическом землепользовании.

Методика исследования. В процессе исследования применялись общепринятые в экономической науке методы изучения, в частности: монографический, историко-логический и системно-структурный методы были использованы при определении этапов эволюции системы платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения с учетом развития органического производства в Украине.

Результаты исследования. Осуществлен системный анализ эволюции системы платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения с целью формирования направлений развития нормативно-правовой базы для налогообложения органических землепользователей.

Разработано предложения по разработке и утверждению порядка 20 нормативно-правовых актов, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Ведь отечественный органический рынок в настоящее время фактически развивается в условиях абсолютной недейственности действующего законодательства в сфере органики.

Сформированы обоснования гармонизации и перспектив развития органического землепользования и налогообложения органических товаропроизводителей.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлена идентификация этапов эволюции системы платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения с учетом развития органического производства в Украине: подготовительный, переходный, становления, непосредственно трансформации, с уточнением и периодизации реализации мероприятий нормативно-правового обеспечения платности органического сельскохозяйственного землепользования, что будет способствовать учету ошибок и разработке рекомендательных мероприятий по развитию органического земледелия в Украине.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических проблем по системе платежей в сфере органического сельскохозяйственного землепользования и дальнейшего развития законодательства и стандартов для органического землепользования и производства в Украине.

Ключевые слова: система платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения; этапы эволюции; органическое землепользования; плата за землю; арендная плата за земли государственной и коммунальной собственности; единый налог; Директивы ЕС; Закон Украины.

 

Skrypchuk P.M., Khomiuk N.L. REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF TAXATION OF ORGANIC LAND USE

Purpose. The aim of the article is identification of the stages of the evolution of the payment system for the use of agricultural land and legislative and regulatory documents with the aim of developing theoretical and methodological principles of taxation in organic land use.

Methodology of research. The commonly accepted methods of study in economic science are used In the course of the research, in particular: monographic, historical and logical, system and structural methods are used in determining the stages of the evolution of the system of payments for the use of agricultural land, taking into account the development of organic production in Ukraine.

Findings. A systematic analysis of the evolution of the system of payment for the use of agricultural land with the purpose of forming directions of development of the legislative and normative base for taxation of organic land users has been carried out.

The proposals on the development and approval of about 20 normative and legal acts are being developed, which will help to increase the competitiveness of domestic organic products and expand the external markets of its sales. After all, the domestic organic market for the time being actually develops in conditions of absolute ineffectiveness of the current legislation in the field of organic.
The substantiation of harmonization and perspectives of organic land use and taxation of organic producers is formed.

Originality. Identification of the stages of the evolution of the system of payments for the use of agricultural land with regard to the development of organic production in Ukraine: preparatory, transitional, formation, direct transformation, with clarification and periodization of the implementation of measures of regulatory and legal support for the payment of organic agricultural land use, which will help to take into account mistakes and develop recommendations measures for the development of organic farming in Ukraine.

Practical value. The obtained research results are the basis for solving practical problems concerning the payment system in the field of organic agricultural land use and further development of legislation and standards for organic land use and production in Ukraine.

Key words: system of payments for use of agricultural land; stages of evolution; organic land use; land payment; rent for state and communal property; single tax; EU Directive; Law of Ukraine.

 


Ключові слова


Ключові слова: система платежів за користування землями сільськогосподарського призначення; етапи еволюції; органічне землекористування; плата за землю; орендна плата за землі державної та комунальної власності; єдиний податок; Директиви ЄС; Закон України

Повний текст:

PDF

Посилання


Павліха Н.В., Хомюк Н. Л. Трансформація системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення: монографія. Луцьк: Волинянин, 2017. 242 с.

Боровик П. М. Напрямки розвитку земельного оподаткування. Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». Луцьк: Луцький ДТУ. 2007. Вип. 4 (16). Ч. 1. С. 25–29.

Боровик П. М. Формування системи обов’язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення: автореф. дис… канд. ек. наук: 08.00.08 / Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки» УААН. Київ, 2008. 17 с.

Данкевич В. Є. Специфіка використання сільськогосподарських земель у США. Економічний форум. 2014. № 1. С. 60–64.

Мартин А. Оновлення методичних засад нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій і кадастр. 2013. № 3. С. 30–51.

Мішенін Є. В., Сапич Н. М. Генеза запровадження фіксованого сільськогосподарського податку. Вісник Сумського національного аграрного університету. серія «Економіка та менеджмент». 2010. № 9/2 (44). С. 3–15.

Юшко С. В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування. Фінанси України. 2009. № 1. С. 63–72.

Шворак А.М. Консолідація земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ. 2016. 41 с.

Шарий Г. І. Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 / Львівський нац. аграрн. ун-т. Львів. 2017. 43 с.

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ. Втратив чинність. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12 (дата звернення: 21.06.2018).

Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF (дата звернення: 21.05.2018).

Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525. Втратила чинність. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/525-97-%D0%BF (дата звернення: 12.06.2018).

Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. № 2535-XII. Втратив чинність. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2535-12/page (дата звернення: 15.05.2018).

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 13.06.2018).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-IV. URL: http://sfs.gov.ua/nk/ (дата звернення: 21.06.2018).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (дата звернення: 22.06.2018).

Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 р. URL: http://organicstandard.com.ua/ files/standards/ua/ec/EU%20Reg_834_2007%20Organic%20Production_UA.pdf (дата звернення: 12.06.2018).

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (дата звернення: 09.06.2018).

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. № 2496-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 15.07.2018).

Постанова Комісії (ЄС) №889/2008 від 5.09.2008 р. URL: http://organicstandard.com.ua/ files/standards/ua/ec/EC_Reg_889_2008_Implementing_Rules_UA.pdf (дата звернення: 10.06.2018).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закону України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.06.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024